ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

 

XXXV сесія VІ скликання

 

РІШЕННЯ

 

Від 09 квітня 2015 року                                                                      № 1213 -

 

Про внесення змін до рішення

обласної ради від 15 січня 2015 року

№ 1145-VI «Про обласний бюджет на 2015 рік»

та додатків до нього (зі змінами)

 

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України та статей 43, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» обласна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

Внести зміни до рішення обласної ради від 15 січня 2015 року № 1145-VI «Про обласний бюджет на 2015 рік» та додатків до нього, зі змінами, внесеними рішенням обласної ради від 05 березня 2015 року № 1161-VI, виклавши їх у новій редакції:

 

«1. Визначити на 2015 рік:

 

- доходи обласного бюджету у сумі  7300324,0 тис. грн, у тому числі доходи  загального  фонду  обласного бюджету – 7165693,8 тис. грн, доходи спеціального фонду обласного бюджету – 134630,2 тис. грн, у тому числі бюджету розвитку – 14768,4 тис. грн, згідно з додатком 1 до цього рішення;

 

- видатки обласного бюджету у сумі 7353651,7 тис. грн, у тому числі видатки загального фонду обласного бюджету – 7144617,2 тис.  грн, видатки спеціального фонду обласного бюджету – 209034,5 тис. грн, за головними розпорядниками коштів, згідно з додатком 2, і тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів, згідно з додатком 3 до цього рішення;

 

- профіцит загального фонду обласного бюджету у сумі 21076,6 тис.грн, згідно з додатком 4 до цього рішення;

 

- дефіцит спеціального фонду обласного бюджету у сумі 74404,3 тис.грн, згідно з додатком 4 до цього рішення.

2. Визначити оборотний залишок бюджетних коштів обласного бюджету у сумі  40000,0 тис. грн.

 

3. Затвердити на 2015 рік міжбюджетні трансферти з обласного бюджету згідно з додатком 5 до цього рішення.

 

 

4. Затвердити на 2015 рік перелік об’єктів, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів бюджету розвитку, згідно з додатком 6 до цього рішення.

 

5. Затвердити на 2015 рік резервний фонд обласного бюджету у сумі  61000,0 тис. грн.

 

Дозволити Харківській обласній державній адміністрації використовувати кошти резервного фонду обласного бюджету на капітальні видатки шляхом передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на підставі розпоряджень голови обласної державної адміністрації із наступним затвердженням на сесії Харківської обласної ради.

 

6. Затвердити  перелік захищених статей видатків загального фонду обласного бюджету на 2015 рік за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні  трансферти місцевим бюджетам;

підготовка кадрів вищими навчальними закладами І-ІІІ рівнів акредитації.

 

7. Затвердити у складі видатків обласного бюджету кошти на реалізацію  окремих місцевих (регіональних) програм у сумі 90286,3 тис. грн згідно з додатком 7 до цього рішення.

 

8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Харківській обласній державній адміністрації, в особі директора Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації, отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів обласного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду,  в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку  на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

9. Головним розпорядникам коштів обласного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для головних розпорядників коштів обласного бюджету на 2015 рік виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, згідно з додатком 8 до цього рішення.

Розпорядникам коштів забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом  енергоносіїв у межах установлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

 

10. Затвердити розподіл коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища і напрями їх використання у  2015 році згідно з додатком 9 до цього рішення.

 

11. Затвердити перелік об´єктів капітального та поточного ремонту  вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Харківської області, що здійснюються за рахунок коштів  обласного бюджету у 2015 році згідно з додатком 10 до цього рішення

 

12. Установити, що джерелами формування загального фонду обласного бюджету на 2015 рік у частині доходів є надходження, визначені у статті 66 Бюджетного кодексу України, у частині фінансування – надходження, визначені у статті 72 Бюджетного кодексу України.

 

13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду обласного бюджету на 2015 рік у частині доходів є надходження, визначені у статтях 691, 71 Бюджетного кодексу України.

 

14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду обласного бюджету на 2015 рік у частині фінансування є надходження, визначені у статтях 71, 72 Бюджетного кодексу України.

 

15. Дозволити Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету на депозитних рахунках.

 

16. Надати право Харківській обласній державній адміністрації проводити розподіл та перерозподіл обсягів трансфертів із державного бюджету місцевим бюджетам області у період між сесіями Харківської обласної ради, за умови погодження з постійною комісією обласної ради з питань бюджету, з наступним внесенням змін до рішення про обласний бюджет.

17. Установити, що розпорядники коштів обласного бюджету беруть бюджетні зобов’язання та здійснюють платежі за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, ураховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік органами Державної казначейської служби України.

Зобов'язання, взяті розпорядниками бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених рішенням Харківської обласної ради про обласний бюджет, не вважаються бюджетними зобов'язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов'язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.

За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати, стипендій, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов'язання та не здійснюють платежі по інших заходах, пов’язаних з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.

 

18. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах, одержувачі бюджетних коштів – у межах планів використання бюджетних коштів та фактично одержаних обсягів валових доходів.

 

19. Установити, що комунальні унітарні підприємства та їх об`єднання сплачують до загального фонду обласного бюджету частину чистого прибутку (доходу) відповідно до Порядку, затвердженого рішенням Харківської обласної ради від 16 червня 2011 року 186-VI «Про затвердження Порядку відрахування до загального фонду обласного бюджету частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань та форми Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до загального фонду обласного бюджету за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності».

Частина чистого прибутку (доходу) сплачується наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2015 році.

Комунальні унітарні підприємства та їх об`єднання подають Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, до органів державної податкової служби у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток.

 

20. Надати право голові Харківської обласної ради укладати договори про міжбюджетні трансферти між обласним бюджетом та іншими бюджетами.

 

21. Додатки 1 – 10 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

22. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань бюджету (Немикіна Л.П.).».

 

Голова обласної ради                                                                               С. Чернов