Затверджено

рішення обласної ради

від 21 квітня 2011 року № 120-VI (120-6)

(V сесія VI скликання)

                                                                                                                  

 

 

 

Програма

розвитку інформаційного простору Харківської області

 на 2011 – 2015  роки

 


 

Паспорт Програми розвитку інформаційного простору

Харківської області  на 2011 – 2015  роки

 

1.     Ініціатор розроблення Програми розвитку інформаційного простору Харківської області  на 2011 – 2015  роки (далі – Програма): Харківська обласна державна адміністрація.

2.     Керівник розроблення проекту Програми: заступник голови обласної державної адміністрації Є.Є.Савін.

3.     Розробник Програми: управління у справах преси та інформації Харківської обласної державної адміністрації.

4.     Відповідальний виконавець Програми: управління у справах преси та інформації Харківської обласної державної адміністрації.

5.     Учасники Програми: структурні підрозділи обласної державної адміністрації; районні державні адміністрації; районні, сільські, селищні, міські ради.

6.     Термін реалізації Програми: 2011–2015 роки.

7.     Перелік джерел фінансування Програми: обласний бюджет, міські та інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством України.

8.     Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації зазначеної  Програми, становить 34 521,0 тис. грн., у тому числі з обласного бюджету – 28 934,5 тис. грн.

 

 

1. Концептуальні засади Програми

 

Програма розробле­на на підставі законів України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» (2782-12),  «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» (540/97-ВР), «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» (539/97-ВР), «Про видавничу справу» (318/97-ВР), «Про посилення захисту майна редакцій засобів масової інформації, видавництв, книгарень, підприємств книгорозповсюдження, творчих спілок» (2274-17); указів Президента України «Про деякі питання державної під­тримки книговидавничої справи» (від 23.06.1998 № 816/98), «Про додаткові заходи щодо безперешкодної діяльності засобів масової інформації, дальшого утвердження свободи слова в Україні» (від 09.12.2000 № 1323/2000), «Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів дер­жавної влади» (від 01.08.2002 № 683/2002), «Про до­даткові заходи щодо державної підтримки національного книговидання і книгорозповсюдження» (від 09.11.2000 № 1217/2000), а також відповідних постанов Кабінету Міністрів України, рішень Державного комітету телебачення та радіомовлення України, розпоряджень голови Харківської обласної державної адміністрації.

 

2. Загальний аналіз розвитку інформаційного простору

Харківської області

 

У Харківській області зареєстровано 17 місцевих ефірних телерадіокомпаній, найбільша з яких – Харківська обласна державна телерадіокомпанія, зі своїми розгалуженими виробничими можливостями. Найвідомішими серед недержавних телерадіокомпаній є «Simon», «7 канал», «R1», «Право А/ТВК» та інші. Потенційними глядачами та слухачами цих телерадіокомпаній є мешканці м. Харкова, Харківського та Дергачівського районів області. Важливе місце в інформаційній сфері області посідають місцеві ТРК міст Лозової, Ізюма, Змієва, Чугуєва, Куп'янська та Первомайського.

В області на теперішній час зареєстровано понад 1500 періодичних друкованих видань. Виходять із різною періодичністю – 340. Середній загальний разовий наклад видань газет і журналів становить близько  2 млн. примірників. Значний вплив на формування громадської думки в області мають газети «Слобідський край», «Время», «Вечерний Харьков».

Сyттєвo впливають на соціально-економічну та політичну ситуацію в області районні та міськрайонні газети (27 видань), що є одним із головних джерел інформування значної частини населення області, яке проживає за межами м. Харкова. Сумарний наклад міськрайонних і районних газет становить понад 70 тис. примірни­ків, що значно перевищує рівень передплати на будь-яке обласне громадсько-політичне видання. Ці видання широко та об’єктивно висвітлюють діяльність Президента  України, Уряду, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування на рівні об­ласті та  районів. Увага населення акцентується на позитивних зрушеннях в економіці та сус­пільно-політичному житті країни, області.

На підставі ліцензії Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення в Харківській області здійснюють мовлення 36 радіокомпаній, серед яких 9 ефірних та 27 проводових. Разом із тим, на всю область веде передачі лише редакція Харківського обласного радіо. В області нараховується близько 270 тис. основних радіоточок проводового мовлення.

На теперішній час в області працює понад 600 суб'єктів видавничої справи видавців, виготівників поліграфічної продукції і книгорозповсюджувачів різних форм власності. Їх діяльність спрямована на задоволення інформаційних, культурних, освітніх, професійних та інших потреб громадян. Поступово зростає кількість виданих найменувань книг та брошур, значну частину з яких становить література для дітей, навчальна, художня та науково-популярна література. Найбільшими державними поліграфічними підприємствами є приватне акціонерне товариство «Харківська книжкова фабрика «Глобус», відкрите акціонерне товариство  «Харківська книжкова фабрика ім. М.В.Фрунзе» , приватне акціонерне товариство «Видавництво «Харків». У районних центрах області діє 7 друкарень, що знаходяться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

Однією з основних проблем залишається матеріально-технічний стан підприємств та організацій інформаційної галузі. Усі вони оснащені застарілим обладнанням. Моральний і фізичний знос основного устаткування редакцій комунальних видань, обласного радіо та телебачення, комунальних друкарень не дозволяє створювати інформаційний продукт належної якості.

Невирішеними залишаються проблеми, що існують в редакціях районних і міськрайонних газет. Недостатнє фінансування та несвоєчасне укладення договорів на висвітлення діяльності з боку засновників не дає можливості здійснювати належне оновлення матеріально-технічної бази, що нега­тивно впливає на якість газет і, як наслідок, на рівень передплати. Професійний рівень журналістів комунальних видань іноді не відповідає вимогам сучасних інформаційних технологій. У деяких районах відчувається гострий дефіцит журналістських кадрів.

До цього часу в обласній державній адміністрації не було прес-центру, здатного забезпечити якісне висвітлення діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх керівників.

Недостатня увага приділяється популяризації творчих здобутків харківських митців, виданню творів місцевих авторів, представленню харківських експозицій у загальнодержавних та міжнародних виставкових заходах, забезпеченню книжковою продукцією населення в районах області.

 


3. Мета Програми

 

Забезпечення розвитку інформаційного простору, що включає в себе збільшення можливостей доступу населення до інформації, підвищення якості інформації, її повноти та об’єктивності. Розвиток інформаційного простору в сільській місцевості, особливо там, де районна газета та місцеве радіо є єдиними доступними каналами інформації.

Забезпечення можливості громадян області на отримання права  доступу до якісної, об'єктивної інформації; створення умов для модернізації інформаційної інфраструктури; розширення кола споживачів інформації; забезпечення безперебійного функціонування засобів масової інформації, засновниками яких є органи державної влади і місцевого самоврядування; реалізація заходів щодо соціального захисту журналістів; поліпшення діяльності видавничо-поліграфічної сфери.

Здійснення якісного висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, широке висвітлення подій місцевого, обласного, загальнодержавного та міжнародного значення, що відбуваються в області та за її межами.

 

4. Фінансове забезпечення Програми

 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється у межах коштів, передбачених  на її виконання в обласному бюджеті,  та  за рахунок інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

За попередніми розрахунками для виконання заходів, передбачених Програмою, необхідно:

у 2011 році – 4 965,0 тис. грн.; 

у 2012 році – 5 168,8 тис. грн.;

у 2013 році – 5 855,6 тис. грн.;

у 2014 році – 6 170,7 тис. грн.;  

у 2015 році – 6 774,4 тис. грн.

 

5. Координація та контроль за реалізацією Програми

                                               

            Головним виконавцем та координатором Програми є управління у справах преси та інформації  Харківської обласної державної адміністрації, а Харківська обласна рада контролює хід реалізації заходів Програми, аналізує надану виконавцями статистичну та аналітичну інформацію.          

Управління у справах преси та інформації  Харківської обласної державної адміністрації: 

- забезпечує використання бюджетних коштів за призначенням, сприяє залученню інших джерел фінансування;

- вносить пропозиції щодо змін або подовження терміну виконання заходів Програми, вирішує проблемні питання, що виникають у процесі їх реалізації.