Додаток

до рішення обласної ради

від 15 серпня 2019 року № 1060-VII

(ХХІ сесія VII скликання)

 

ЗМІНИ

до Порядку використання коштів обласного бюджету інститутами громадянського суспільства соціального спрямування та проведення конкурсів із визначення програм (проєктів, заходів), затвердженого рішенням обласної ради від 28 лютого 2019 року № 930-VII

 

1. Абзац третій пункту 2 Порядку використання коштів обласного бюджету інститутами громадянського суспільства соціального спрямування та проведення конкурсів із визначення програм (проєктів, заходів), затвердженого рішенням обласної ради від 28 лютого 2019 року № 930-VII (далі – Порядок), викласти у такій редакції:

«інститут громадянського суспільства соціального спрямування – громадські об’єднання та їх відокремлені підрозділи зі статусом юридичної особи, благодійні фонди (організації), які провадять діяльність із захисту прав і свобод осіб з інвалідністю, ветеранів, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітних сімей та інших громадян України, які потребують соціальної підтримки, а також здійснюють інші заходи у сфері соціального захисту населення та забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;».

 

2. В абзаці сьомому пункту 2 Порядку слова «(далі – Департамент)» виключити.

 

3. Абзац десятий пункту 2 Порядку викласти у такій редакції:

 

«прохідний бал – визначена конкурсною комісією середня арифметична сума балів, яку конкурсна пропозиція має отримати по кожному із критеріїв для включення її до рейтингу конкурсних пропозицій;».

 

4. У пункті 3 Порядку слово «Департамент» замінити словами «організатор конкурсу».

 

5. В абзаці першому пункту 5 Порядку слово «Департамент» замінити словами «організатор конкурсу».

 

6. Абзац другий підпункту 2 пункту 5 Порядку викласти у такій редакції:

 

«пріоритетні напрями».

 

7. Пункт 6 Порядку викласти у такій редакції:

 

«6. Оголошення про проведення конкурсу та конкурсна документація, яка містить затверджені конкурсною комісією форми: заяви про участь у конкурсі, опис програми (проєкту, заходу) та кошторис витрат, необхідні для виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу), – оприлюднюються організатором конкурсу на офіційних вебсайтах Харківської обласної державної адміністрації та Харківської обласної ради до 01 жовтня року, що передує бюджетному періоду, в якому передбачається виконання (реалізація) програм (проєктів, заходів).

Строк приймання конкурсних пропозицій має становити не менше ніж 30 календарних днів із дня оголошення проведення конкурсу.

У разі неподання жодної конкурсної пропозиції конкурсна комісія має право подовжити строк приймання конкурсних пропозицій до 30 календарних днів.».

 

8. У пункті 7 Порядку слова «до Департаменту» замінити словами «організатору конкурсу».

 

9. У пункті 8 Порядку слово «обласними» виключити.

 

10. В абзаці другому пункту 12 Порядку слова «власному веб-сайті протягом трьох робочих днів» замінити словами «офіційних вебсайтах Харківської обласної державної адміністрації та Харківської обласної ради протягом п’яти робочих днів».

 

11. Абзац п’ятий пункту 12 Порядку викласти у такій редакції:

 

«3) найменування організації, яку представляє член конкурсної комісії, із зазначенням коду згідно з ЄДРПОУ (крім членів конкурсної комісії, які є представниками організатора конкурсу). В інформації про члена конкурсної комісії, який є головою (уповноваженим представником) консультативно-дорадчого органу, утвореного при обласній державній адміністрації, зазначаються найменування та код згідно з ЄДРПОУ організації, яка делегувала його до складу відповідного органу.».

 

12. Абзац сьомий пункту 12 Порядку викласти у такій редакції:

 

«До складу конкурсної комісії включаються представники організатора конкурсу, консультативно-дорадчих органів, утворених при обласній державній адміністрації відповідно до вимог чинного законодавства України, а також за згодою - представники інститутів громадянського суспільства, органів державної влади та місцевого самоврядування, наукових установ і фахівці у соціальній сфері, які мають досвід роботи та кваліфікацію.».

 

13. Абзац дванадцятий пункту 12 Порядку викласти у такій редакції:

 

«Перед початком розгляду конкурсних пропозицій член конкурсної комісії зобов’язаний повідомити про відсутність або наявність конфлікту інтересів та надати пояснення щодо обставин, які можуть перешкоджати об’єктивному виконанню ним обов’язків, про що робиться відповідний запис у протоколі.».

 

14. Абзац шістнадцятий пункту 12 Порядку викласти у такій редакції:

 

«Організатор конкурсу на підставі рішення конкурсної комісії виводить з її складу члена конкурсної комісії, який двічі поспіль не брав участі у засіданні конкурсної комісії, за умови повідомлення про проведення засідання за три робочі дні до його проведення, або виявив бажання вийти зі складу конкурсної комісії. Член конкурсної комісії, який не брав участі у засіданні конкурсної комісії з поважних причин (хвороба, відрядження тощо), про що проінформував конкурсну комісію не пізніше ніж за один робочий день до проведення засідання, не може бути виключений з її складу.».

 

15. Доповнити пункт 12 Порядку абзацом вісімнадцятим такого змісту:

 

«Щороку, до 01 серпня року, в якому буде проводитись конкурс, організатор конкурсу має право змінювати склад конкурсної комісії. Про наміри змінити склад конкурсної комісії організатор конкурсу зобов’язаний поінформувати конкурсну комісію.».

 

16. Абзац четвертий пункту 13 Порядку викласти у такій редакції:

 

«Рішення конкурсної комісії розміщується протягом семи робочих днів на офіційних вебсайтах Харківської обласної державної адміністрації та Харківської обласної ради.».

 

17. Пункт 14 Порядку викласти у такій редакції:

 

«14. Організатор конкурсу здійснює перевірку інформації, яку надали інститути громадянського суспільства соціального спрямування, на відповідність із даними, які містяться у відкритих державних реєстрах.

У випадку неподання документів, зазначених у пункті 10 цього Порядку, та/або виявлення під час перевірки інформації, яку надали інститути громадянського суспільства соціального спрямування, невідповідності з даними, які містяться у відкритих державних реєстрах, організатор конкурс повертає документи інституту громадянського суспільства соціального спрямування, без винесення на розгляд конкурсної комісії.

Інститут громадянського суспільства соціального спрямування, після усунення недоліків має право повторно подати необхідні документи, але не пізніше ніж за один робочий день до початку проведення конкурсу.

Конкурсна комісія може прийняти рішення про проведення повторної перевірки достовірності інформації, зазначеної у конкурсній пропозиції. Перевірка проводиться відповідно до Положення, затвердженого рішенням обласної ради.».

 

18. Пункт 17 Порядку викласти у такій редакції:

 

«17. Конкурс проводиться шляхом оцінювання поданих пропозицій інститутами громадянського суспільства соціального спрямування, формування рейтингу конкурсних пропозицій та визначення переможців конкурсу.».

 

19. Пункт 18 Порядку викласти у такій редакції:

 

«18. Конкурс проводиться у три етапи.

На першому етапі конкурсу члени конкурсної комісії індивідуально оцінюють конкурсні пропозиції шляхом встановлення відповідності запланованих заходів пріоритетним напрямам, визначеним конкурсною комісією, та/або зазначеним у загальнодержавних та/або обласних програмах.

На першому етапі конкурсна комісія не допускає до участі у другому етапі інститут громадянського суспільства соціального спрямування, якщо поданий ним кошторис містить видатки, заборонені цим Порядком.

Конкурсна комісія приймає рішення про участь конкурсних пропозицій у другому етапі конкурсу шляхом голосування.

Організатор конкурсу повідомляє керівників інститутів громадянського суспільства соціального спрямування про допущення або недопущення їхніх програм (проєктів, заходів) до відкритого захисту протягом п’яти робочих днів.

За результатами оцінювання конкурсних пропозицій конкурсна комісія може оголосити додатковий збір конкурсних пропозицій.

Додатковий збір оголошується шляхом розміщення на офіційних вебсайтах Харківської обласної державної адміністрації та Харківської обласної ради відповідної інформації. Термін, протягом якого відбувається прийняття конкурсних пропозицій, не може перевищувати 30 календарних днів.».

 

20. У абзаці другому пункту 19 Порядку слова «на веб-сайті організатора конкурсу» замінити словами «на офіційних вебсайтах Харківської обласної державної адміністрації та Харківської обласної ради».

 

21. Доповнити пункт 19 Порядку абзацом восьмим та дев’ятим такого змісту:

 

«Після відкритого захисту конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право рекомендувати змінити або доповнити конкурсну пропозицію. Інститут громадянського суспільства соціального спрямування протягом п’яти робочих днів з моменту прийняття відповідного рішення конкурсною комісією може подати оновлену конкурсну документацію та пройти повторний відкритий захист.

У випадку неподання оновленої конкурсної документації конкурсна комісія приймає рішення на основі документів, які подані інститутом громадянського суспільства соціального спрямування початково.».

 

22. В абзаці першому пункту 20 Порядку слова «На третьому етапі конкурсу» замінити словами «Після відкритого захисту конкурсних пропозицій».

23. В абзаці першому пункту 21 Порядку після слова «складає» додати слова «та затверджує».

 

24. У пункті 22 Порядку слова «на веб-сайті організатора конкурсу» замінити словами «на офіційних вебсайтах Харківської обласної державної адміністрації та Харківської обласної ради».

 

25. Абзац третій пункту 24 Порядку викласти у такій реакції:

 

«Після одержання зазначеної інформації від переможців конкурсу, організатор конкурсу протягом 25 робочих днів затверджує перелік інститутів громадянського суспільства соціального спрямування, визначених переможцями конкурсу, де зазначається: назва інституту громадянського суспільства соціального спрямування, код ЄДРПОУ організації, назва програми (проєкту, заходу) та обсяг фінансової підтримки, визначений конкурсною комісією.».

 

26. Доповнити пункт 24 Порядку абзацом четвертим такого змісту:

 

«Організатор конкурсу не може змінювати рекомендований конкурсною комісією обсяг фінансування, без погодження з конкурсною комісією.».

 

27. Абзац перший пункту 25 Порядку викласти у такій редакції:

 

«25. Організатор конкурсу укладає договори про виконання (реалізацію) програми (проєкту, заходу) (далі - договір) із інститутами громадянського суспільства соціального спрямування. Договір має містити:».

 

28. У підпункті 2 пункту 25 Порядку слова «такого фінансування» замінити словами «та обсягу фінансування, визначеного конкурсною комісією;».

 

29. Пункт 27 Порядку викласти у такій редакції:

 

«27. Забороняється використання коштів обласного бюджету на:

1) придбання товарів довгострокового використання (меблів, оргтехніки, комп’ютерів, транспортних засобів тощо);

2) виконання програм (проєктів, заходів), метою яких є отримання прибутку;

3) надання матеріальної допомоги, грантів та інших видів виплат населенню;

4) оплату фуршетів та банкетів;

5) пропагування діяльності релігійних та політичних організацій;

6) придбання подарунків, сувенірної продукції із символікою інститутів громадянського суспільства соціального спрямування.

У рамках проведення заходів з реалізації (виконання) програми (проєкту, заходу): конференцій, семінарів, навчальних тренінгів тощо (тривалість яких більше 4-х годин) інститут громадянського суспільства соціального спрямування має право організовувати кави-паузи. Обсяг фінансування на зазначені цілі не може перевищувати 10 % від загальної суми, які надаються за рахунок коштів обласного бюджету для реалізації (виконання) програми (проєкту, заходу).».

 

30. Пункт 28 Порядку викласти у такій редакції:

 

«28. Конкурсна комісія має право змінити обсяг коштів обласного бюджету, які надаються переможцям конкурсу, якщо:

переможець конкурсу письмово відмовився від реалізації (виконання) програми (проєкту, заходу);

переможець конкурсу звернувся до конкурсної комісії з проханням зменшити обсяг фінансування.

Рішення конкурсної комісії про зміну обсягу коштів обласного бюджету переможцям конкурсу тягне за собою перегляд відповідного рішення організатора конкурсу.».

 

31. У пункті 29 Порядку слова «на власному веб-сайті» замінити словами «на офіційних вебсайтах Харківської обласної державної адміністрації та Харківської обласної ради».

 

32. Доповнити пункт 30 Порядку абзацом третім такого змісту:

 

«До фінансового та підсумкового звітів про виконання договору та обсяг використаних коштів обласного бюджету інститут громадянського суспільства соціального спрямування надає організатору конкурсу первинну фінансову документацію та інші документи, які підтверджують інформацію, наведену в зазначених звітах, у тому числі один екземпляр поліграфічної продукції (за наявності).».

 

33. У пункті 34 Порядку слова «у триденний строк оприлюднюється на офіційному веб-сайті організатора конкурсу.» замінити словами «протягом семи робочих днів оприлюднюється на офіційних вебсайтах Харківської обласної державної адміністрації та Харківської обласної ради».

 

 

 

Перший заступник

голови обласної ради                                                                                В. КОВАЛЕНКО