ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

 

 XXI  сесія  VІI  скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

Від 15 серпня 2019 року                                                                           1069 - VІI

 

 

Про внесення змін до рішення

обласної ради від 06 грудня 2018 року

№ 848-VII «Про обласний бюджет на 2019 рік»

та додатків до нього (зі змінами)

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», обласна рада вирішила:

 

Внести зміни до рішеннями обласної ради від 06 грудня 2018 року № 848-VII «Про обласний бюджет на 2019 рік» та додатків до нього, зі змінами, внесеними рішенням обласної ради від 28 лютого 2019 року № 953-VII, від 30 травня 2019 року № 1010-VII, виклавши їх у новій редакції:

 

«1. Визначити на 2019 рік:

 

доходи обласного бюджету у сумі 13 115 438 696 гривень, у тому числі доходи загального фонду обласного бюджету – 11 989 182 197 гривень та доходи спеціального фонду обласного бюджету – 1 126 256 499 гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення;

 

видатки обласного бюджету у сумі 13 926 707 790 гривень, у тому числі видатки загального фонду обласного бюджету – 11 553 981 775 гривень та видатки спеціального фонду обласного бюджету – 2 372 726 015 гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення;

 

повернення кредитів до спеціального фонду обласного бюджету у сумі 494 549 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення;

 

надання кредитів зі спеціального фонду обласного бюджету у сумі 469 624 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення;

 

профіцит за загальним фондом обласного бюджету у сумі 435 200 422 гривень згідно з додатком 5 до цього рішення;

 

дефіцит за спеціальним фондом обласного бюджету у сумі 1 246 444 591 гривень згідно з додатком 5 до цього рішення;

 

оборотний залишок бюджетних коштів обласного бюджету у розмірі 90 000 000 гривень, що становить 0,8 % видатків загального фонду обласного бюджету, визначених у цьому пункті;

 

резервний фонд обласного бюджету у розмірі 30 346 960 гривень, що становить 0,3% видатків загального фонду обласного бюджету, визначених у цьому  пункті.

 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів обласного бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

 

3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 6 до цього рішення.

Відповідно до статті 108 Бюджетного кодексу України надати право Харківській обласній державній адміністрації проводити розподіл та перерозподіл обсягів трансфертів із державного бюджету місцевим бюджетам області у період між сесіями Харківської обласної ради, за умови погодження з постійною комісією обласної ради з питань бюджету, з наступним внесенням змін до рішення про обласний бюджет.

Затвердити розподіл між місцевими бюджетами області додаткової дотації із державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я в загальній сумі 832 229 100 гривень.

 

4. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку за об’єктами згідно з додатком 7 до цього рішення.

 

5. Затвердити розподіл витрат обласного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 2 636 006 188 гривень згідно з додатком 8 до цього рішення.

 

6. Установити, що у загальному фонді обласного бюджету на 2019 рік:

до доходів належать доходи, визначені у статті 66 Бюджетного кодексу України, трансферти, визначені у статтях 97, 101 Бюджетного кодексу України та Законі України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»;

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені у статті 72 Бюджетного кодексу України.

 

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду обласного бюджету на 2019 рік:

у частині доходів є надходження, визначені у статтях 691, 71 Бюджетного кодексу України, трансферти, визначені у статті 97 Бюджетного кодексу України;

у частині фінансування є надходження, визначені у статтях 71, 72 Бюджетного кодексу України;

у частині кредитування є надходження, визначені у статтях 691, 72 Бюджетного кодексу України.

 

8. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками обласного бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

підготовку кадрів вищими навчальними закладами І-ІІІ рівнів акредитації;

оплату послуг з охорони комунальних закладів культури.

 

9. Дозволити Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету на депозитах із подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, за умови погодження з постійною комісією обласної ради з питань бюджету відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.

 

10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Харківській обласній державній адміністрації, в особі директора Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації, отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів обласного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

11. Головним розпорядникам коштів обласного бюджету на виконання норм Бюджетного кодексу України:

11.1. Затвердити паспорти бюджетних програм та зміни до них протягом двох тижнів після набрання чинності цим рішенням.

11.2. Здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.

11.3. Забезпечити доступність інформації про бюджет у спосіб та у термін, визначені бюджетним законодавством.

11.4. Забезпечити взяття бюджетних зобов’язань та здійснення платежів за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисами та планами використання бюджетних коштів, ураховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік органами Державної казначейської служби України.

Зобов'язання, взяті розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, установлених цим рішенням, не вважаються бюджетними зобов'язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов'язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.

За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати, стипендій, а також за спожиті комунальні послуги, електричну та теплову енергію, природний газ та інші енергоносії розпорядники бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов'язання та не здійснюють платежі за іншими заходами, пов’язаними із функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.

11.5. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

 

12. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для головних розпорядників коштів обласного бюджету на 2019 рік виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, згідно з додатком 9 до цього рішення.

Розпорядникам коштів забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом відповідних послуг у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

 

13. Затвердити розподіл коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища і напрями їх використання у 2019 році згідно з додатком 10 до цього рішення.

 

14. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах, одержувачі бюджетних коштів – у межах планів використання бюджетних коштів та фактично одержаних обсягів валових доходів.

 

15. Керуючись статтею 23 Бюджетного кодексу України, надати право обласній державній адміністрації, в особі директора Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації, коригувати розпис обласного бюджету за напрямами видатків головних розпорядників коштів обласного бюджету за кодами програмної класифікації видатків у разі внесення змін до наказів Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію» (зі змінами) та від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», за умови погодження з постійною комісією обласної ради з питань бюджету, із наступним внесенням змін до рішення обласної ради про обласний бюджет.

 

16. Дозволити Харківській обласній державній адміністрації використовувати кошти резервного фонду обласного бюджету на капітальні видатки шляхом передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на підставі розпоряджень голови обласної державної адміністрації із наступним затвердженням на сесії Харківської обласної ради.

 

17. Установити, що комунальні унітарні підприємства та їх об`єднання сплачують до загального фонду обласного бюджету частину чистого прибутку (доходу) відповідно до Порядку, затвердженого рішенням Харківської обласної ради від 16 червня 2011 року № 186-VI «Про затвердження Порядку відрахування до загального фонду обласного бюджету частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань та форми Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до загального фонду обласного бюджету за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності».

Частина чистого прибутку (доходу) сплачується наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2019 році.

Комунальні унітарні підприємства та їх об’єднання подають Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом із фінансовою звітністю, складеною відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, до органів фіскальної служби у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток.

18. У зв’язку із проведенням державної реєстрації припинення юридичної особи - Харківського державного підприємства «Будкомплект» шляхом ліквідації списати як безнадійну непогашену заборгованість підприємства перед обласним бюджетом в сумі 170 000 грн по кредитах, наданих в минулі роки, що знаходиться на обліку в Головному управлінні Державної казначейської служби України в Харківській області.

 

19. Надати право голові Харківської обласної ради укладати договори про міжбюджетні трансферти між обласним бюджетом та іншими бюджетами.

 

20. Надати право голові Харківської обласної ради конвертувати надходження грантових коштів з подальшим зарахуванням (згідно з п. 12 ст. 691 Бюджетного кодексу України) до спеціального фонду обласного бюджету виходячи з умов Партнерської угоди на підставі заявок бенефіціарів.

 

21. Додатки 1 – 10 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

22. Виконавчому апарату Харківської обласної ради забезпечити оприлюднення рішення відповідно до вимог статті 28 Бюджетного кодексу України.

 

23. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань бюджету (Немикіна Л.П.).».

 

 

 

Голова обласної ради                                                                         С. ЧЕРНОВ