ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням обласної ради

від 07 серпня 2008 року № 869-V (869-5-рр)

(ХХХІ сесія V  скликання)

                                                                                 

                                            

 

ОБЛАСНА ПРОГРАМА

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на 2008-2010 роки

 

 

ПРАВОВА ПІДСТАВА ДЛЯ РОЗРОБКИ ПРОГРАМИ

 

            Правовою підставою для розробки обласної Програми  забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на 2008 - 2010 роки (далі - Програма)  є :

·    Указ Президента України від 26.07.05 р. № 1135/2005 "Про вдосконалення роботи центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків"; (1135/2005)

·    Закон України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків"; (2866-15)

·    розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.07.06 р. № 384-р «Про схвалення Концепції Державної програми з утвердження гендерної рівності в українському суспільстві на 2006-2010 роки»; (384-2006-р)

·    постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.06 р. № 1834 "Про затвердження Державної програми з утвердження гендерної рівності в українському суспільстві на період до 2010 року". (1834-2006-п)

 

МЕТА ПРОГРАМИ

 

            Метою Програми є сприяння досягненню паритетного  становища жінок і чоловіків  Харківської області  в усіх сферах життєдіяльності суспільства, ліквідація дискримінації  за ознакою статі та застосування спеціальних  заходів, спрямованих на усунення дисбалансу між можливостями жінок і чоловіків реалізовувати  права, надані законодавством України.

 

ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, ШЛЯХИ ТА ЗАСОБИ ЇЇ РОЗВ'ЯЗАННЯ

 

             Рівень досягнення гендерної рівності у цивілізованому світі став критерієм, яким вимірюється розвиток сучасного суспільства. Для більшості країн Європи сьогодні питання гендерної рівності є пріоритетними. Проголосивши себе демократичною, правовою та соціально орієнтованою державою,  Україна  взяла  на себе  міжнародні зобов’язання  дотримуватися вимог щодо рівноправності  та рівноваги жінок і чоловіків як особистостей, чим визнала об’єктивну необхідність у проведенні гендерних перетворень, інтеграції гендерної перспективи в усі програми розвитку українського суспільства, концептуального визначення, проектування та здійснення гендерної політики як основи формування гендерної культури, адаптації до світових умов творення гендерної демократії – складової соціальної демократії.

               За даними учасників парламентських слухань на тему «Рівні права та рівні можливості в Україні: реалії та перспективи», гендерний дисбаланс виражений як у представництві жінок у законодавчий владі, де воно становить 8,5%; в економічній сфері, де жінки становлять 38% усіх підприємців, які займаються індивідуальною діяльністю, у промисловості обіймають 2% керівних посад, очолюють 26% малих підприємств, так і в соціальній сфері, де простежується  постійне зниження рівня пенсій жінок порівняно з пенсіями чоловіків.

              Згідно зі статистичними даними, представництво жінок у депутатському корпусі Харківської області складає 14%, в міських радах міст обласного значення – 22%.  Порівняно з високим рівнем кількості жінок у складі держслужбовців обласної та районних державних адміністрацій (72,4 %) простежується різке зменшення їх представництва  з підвищенням категорії посад держслужбовців.

               Середньомісячна заробітна плата жінок по області  у 2007 році склала 1089 грн., що у співвідношенні до заробітної плати чоловіків складає 75,8 % (у промисловості – 73,3%, на транспорті – 73,9%). Найнижчий показник співвідношення заробітної плати жінок і чоловіків спостерігається у Красноградському районі (58,1 %). Тільки у сфері рибної промисловості  заробітна плата жінок є вищою за заробітну плату чоловіків на 2,8%.

              Не менш важливим пріоритетом є захист прав чоловіків. В Україні середня тривалість життя чоловіків на 10-12 років менша від тривалості життя жінок, у 4 рази більша, порівняно з жінками, смертність чоловіків працездатного віку. Це пов’язано, насамперед, з недостатньою увагою до проблем здоровя чоловіків та профілактики негативних впливів. За результатами соціологічних досліджень, в Україні з 868 тис. безплідних подружніх пар 40%  - через стан здоров’я  чоловіків. Чоловіки становлять 60% хворих на інфекції, які передаються статевим шляхом. Існує відчутний гендерний дисбаланс у процесі виховання дітей. Майже третина дітей в Україні виховується самотніми матерями. Право батька опікуватися дитиною, гарантоване законодавством, на практиці часто порушується. Так, 95% дітей після розлучення батьків живуть з матір’ю. Потребує уваги та урахування гендерних підходів освіта. Незважаючи на позитивний досвід впровадження гендерного компонента, досить часто в системі освіти запроваджуються стереотипи дискримінаційного характеру, які впливають на формування світогляду молоді. Окремої уваги заслуговує проблема подолання дискримінації за ознакою статі в інформаційній сфері.

                 Таким чином, виникає реальна потреба у прийнятті  даної Програми. Це  дасть змогу здійснити комплекс заходів  для розв'язання гендерних проблем на рівні області в усіх сферах життєдіяльності суспільства.

 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

·    впровадження гендерних підходів у діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у всіх сферах діяльності;

·  врахування  гендерної складової при прийнятті обласних програм незалежно від напрямку та сфери реалізації;

·    застосування рівних умов для жінок і чоловіків при залученні до громадсько-політичної  та економічної діяльності, в тому числі шляхом застосування спеціальних заходів;

·    проведення інформаційно-просвітницької роботи  з питань ліквідації всіх форм дискримінації  як жінок, так і чоловіків, у тому числі щодо попередження насильства;

·    створення сприятливих умов для розвитку мережі гендерно орієнтованих громадських організацій в області;

·    організація громадського  обговорення  проектів нормативно-правових актів та програм, спрямованих на забезпечення гендерної рівності;

·    розвиток мережі  гендерних ресурсних та освітніх центрів;

·    забезпечення включення гендерної складової до програми соціально-економічного розвитку області та проведення моніторингу щодо її впровадження.

 

ОЧІКУВАНІ  РЕЗУЛЬТАТИ

 

          Реалізація  Програми  дасть можливість:

·    збільшити кількість жінок у сфері управління та місцевого самоврядування для забезпечення збалансованої участі жінок і чоловіків;

·    підвищити рівень соціально-правового захисту жінок і чоловіків;

·    ліквідувати гендерні стереотипи у ЗМІ як бар'єру для повноцінної участі жінок і чоловіків у всіх сферах  суспільного життя;

·   створити мережу  гендерних ресурсних та освітніх центрів у 7 районах області.

 

 

 

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

 

          Головним виконавцем та координатором заходів Програми є управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації.

 

         Управління у справах сім’ї та молоді обласної державної адміністрації:

·    координує хід реалізації заходів Програми;

·    забезпечує використання бюджетних коштів за призначенням, сприяє залученню інших джерел фінансування;

·    вносить пропозиції щодо змін або подовження терміну виконання заходів Програми, вирішує проблемні питання, що виникають у процесі реалізації Програми.

Управління, відділи  та інші структурні підрозділи обласної державної адміністрації надають інформацію про хід виконання заходів Програми управлінню у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації  два рази на рік до 10 січня та 10 липня  наступного за звітним періодом року.

Обласна державна адміністрація забезпечує подання до обласної ради узагальненого звіту щодо виконання зазначених заходів Програми  два рази на рік до 20 січня та 20 липня  наступного за звітним періодом року.

Обласна державна адміністрація забезпечує виконання Програми та звітує перед обласною радою про її виконання.

            Контроль за виконанням Програми здійснює обласна рада.

 

 

 ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ

 

         Фінансування заходів Програми здійснюватиметься в межах асигнувань, передбачених у обласному бюджеті на соціальні програми у галузі сім'ї, жінок, молоді та дітей, та за рахунок інших джерел фінансування, не заборонених  чинним законодавством України.

        Головним розпорядником коштів обласного бюджету на виконання заходів Програми є управління у справах сім'ї та молоді обласної державної адміністрації.

 


                                                                                                                          ЗАХОДИ

 обласної  Програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

 на  2008 - 2010 роки

 

№ з/п

Назва заходу

Термін виконання

 

Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.)

 

Джерела фінансування

Відповідальні за виконання заходів

Примітки

 

 

2008 рік

 

2009 рік

 

2010 рік

 

обласний бюджет

 

1.

Проводити гендерний аналіз кадрового складу апарату, управлінь, відділів та інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, райдержадміністрацій

2008-2010 рр.

 

 

 

 

Облдержадміністрація

 

 

 

 

 

2.

Ураховувати під час формування кадрового резерву та затвердження на керівні посади в органах виконавчої влади показника пропорційно збалансованого представництва кандидатур кожної статі

2008-2010 рр.

 

 

 

 

Облдержадміністрація

 

 

 

 

 

 

3.

Забезпечувати  стажування осіб, що перебувають в резерві на керівні посади в місцевих органах виконавчої влади, з дотриманням вимог гендерної  рівності

2008-2010 рр.

 

 

 

 

Облдержадміністрація

 

 

 

 

4.

Під час ведення колективних переговорів з розроблення й укладання, внесення змін до галузевих і регіональних угод ініціювати включення положень, що забезпечують рівні права та можливості жінок і чоловіків, та пропонувати керівникам підприємств під час укладання або внесення змін до колективних договорів включати положення, що забезпечують гендерну рівність

2008-2010 рр.

 

 

 

 

Головне управління праці та  соціального захисту населення  облдержадміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Забезпечити розміщення у навчальних закладах усіх типів та форм власності, центрах зайнятості та територіальних центрах соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян  інформаційних стендів із матеріалами  з питань рівних прав жінок і чоловіків

2008-2010 рр.

 

 

 

 

Головне управління освіти і науки,  управління у справах

сімї та молоді,

головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації                                                                                                                                                                                               

 

6.

 Забезпечити проведення  навчальних семінарів для керівників загальноосвітніх  навчальних закладів, заступників директорів з виховної роботи, класних керівників  з питань вивчення нормативно-правової бази  щодо реалізації гендерної політики та шляхів впровадження гендерної компоненти в освіту

2008-2010 рр.

6,00

15,00

15,00

36,00

 

Головне управління освіти і науки,                                                                                                                                           

управління у справах сімї та

молоді облдержадміністрації;

за участю громадських

організацій

 

 

Проведення щоквартальних семінарів. Прогнозна кількість учасників – 360 чол. за 3 роки

7.

Забезпечити впровадження спецкурсів підвищення кваліфікації для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування «Гендерни політика у регіональному розвитку: технології збалансованого управління» та керівників загальноосвітніх навчальних закладів «Гендерний освітній простір: історія, теорія, основи проектування»

2008-2010 рр.

40,00

57,00

59,00

156,00

 

 

Управління у справах сімї  та молоді, Головне управління

освіти і науки

облдержадміністрації;

за участю громадських

організацій

 

 

На базі Харківської національної академії міського господарства  підвищити кваліфікацію за 3 роки  150 чол.  державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування та 100 чол. керівників загальноосвітніх навчальних закладів

8.

Забезпечити проведення семінарів, тренінгів для  державних службовців та  посадових осіб місцевого самоврядування

2008-2010 рр.

20,00

25,00

20,00

65,00

 

Управління у справах сімї  та

 молоді

облдержадміністрації;

за участю громадських

організацій

Проведення семінарів, у тому числі в районах області. Прогнозна кількість учасників –  1,2  тис. чол. за 3 роки.

9.

Забезпечити проведення  в загальноосвітніх  навчальних закладах усіх типів і форм власності  уроку «Гендерна грамотність»

2008-2010 рр.

12,00

14,00

16,00

42,00

 

Головне управління

освіти і науки,

управління у справах сімї  та

 молоді

облдержадміністрації;

за участю громадських

організацій

 

 

10.

Забезпечити організацію та проведення літніх гендерних шкіл для представників громадських організацій

2008-2010 рр.

25,00

27,00

29,00

81,00

 

Управління у справах сімї  та молоді облдержадміністрації;

за участю громадських

організацій

 

11.

Забезпечити проведення у закладах культури культурно-мистецьких акцій, святкових концертів, книжкових виставок,  читацьких конференцій та експозицій творів майстрів народної творчості, спрямованих на піднесення ролі жінки та утвердження гендерної культури у суспільстві

 

 

2008-2010 рр.

 

 

 

 

Управління культури і туризму                                                                                                                                                                                    облдержадміністрації;

за участю громадських

організацій

 

 

 

 

 

 

12.

Забезпечити проведення обласних фестивалів «Сільська жінка»,        «Жінка року»,  «Чоловік року»

2008-2010 рр.

60,00

63,00

65,00

188,00

 

 

 

Управління у справах сімї  та молоді,  управління у

 справах преси та інформації

облдержадміністрації

 

 

Учасники фестивалів – представники всіх 42  адміністративних одиниць області, громадських організацій. Загальна кількість учасників за 3 роки планується  близько 360 осіб

13.

Забезпечити проведення соціологічних досліджень серед різних соціальних груп   населення з проблем гендерного розвитку з метою виявлення рівня обізнаності щодо гендерної проблематики

2008-2010 рр.

40,00

 

50,00

                90,00

 

 

 

Управління у справах сімї  та молоді 

облдержадміністрації;

за участю громадських

організацій

 

 

 

 

 

Проведення соціологічних досліджень з метою визначення ефективності регіональної політики щодо забезпечення гендерної рівності у всіх сферах, позитивних (негативних) тенденцій і їх наслідків

 

 

14.

Сприяти  розвитку мережі центрів по наданню послуг різним соціальним групам населення, гендерних ресурсних та освітніх центрів, «Тато-шкіл», сімейних клубів, шкіл молодого подружжя, консультаційних пунктів тощо

2008-2010 рр.

 

 

 

 

Управління у справах сімї  та

 молоді,  головне управління

 праці   та соціального захисту

 населення, Головне управління

охорони здоровя

облдержадміністрації;

за участю громадських

організацій

 

15.

Сприяти роботі періодичних видань  з питань гендерної рівності з метою інформування громадськості щодо особливостей реалізації гендерної політики в регіоні, Україні та світі

2008-2010 рр.

31,00

35,00

32,00

98,00

 

Управління у справах сімї  та

 молоді

облдержадміністрації;

за участю громадських

організацій

 

 

 

 

16.

Забезпечити видання «Гендерного портрета»  Харківської області

2008 р.

17,00

 

 

17,00

 

Управління у справах сімї  та

 молоді

облдержадміністрації;

за участю громадських

організацій

 

 

 

 

 

 

 

Створення "Гендерного портрета"  дасть змогу  узагальнити  статистичні дані, результати соціологічних досліджень та всього масиву інформації з гендерних питань, що напрацьовані в області. Це створить цілісну картину щодо забезпечення рівних прав та рівних можливостей жінок і чоловіків на даному етапі та сприятиме визначенню задач для майбутньої роботи

17.

Забезпечити проведення інформаційно-просвітницьких заходів, реалізацію проектів, програм,  спрямованих на  формування гендерної культури населення; залучення молоді до всіх процесів формування гендерної політики

2008-2010 рр.

65,00

72,5

75,00

212,5

 

Управління у справах сімї  та молоді, Головне управління

освіти і науки

облдержадміністрації;

за участю громадських

організацій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведення: наукової конференції молодих вчених "Актуальні проблеми гендерної політики в Україні" (щорічно); Регіонального наукового конкурсу молодих вчених "Гендерна політика очима української молоді: Слобожанський вимір" (щорічно);  навчально-практичних семінарів для представників ЗМІ, конкурсів на краще висвітлення цієї теми в ЗМІ; громадських слухань з гендерної проблематики; "круглих столів", акцій просвітницького змісту для різних соціальних груп населення

18.

Сприяти реалізації видавничих та медіапроектів, організації фотовиставок та фотоконкурсів  з гендерної проблематики. Забезпечити підготовку, видання та розповсюдження буклетів, плакатів, методичної літератури, соціальної реклами, спрямованих на попередження насильства і гендерної дискримінації, просвітницького змісту

2008-2010 рр.

30,00

54,00

39,10

123,10

 

Управління у справах сімї  та

 молоді,  управління у

 справах преси та інформації

облдержадміністрації;

участю громадських

організацій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведення  фотоконкурсу "В об'єктиві – гендерна рівність" з подальшою організацією виставки  та видання буклету        (2008 р.); підготовка та видання ілюстрованого календаря "Гендер в картинках". Підготовка та видання методичних посібників:  "Правове регулювання рівних прав та рівних можливостей жінок і чоловіків: світова практика та українські реалії", "Економіко-правові засади власного бізнесу: гендерний аспект", "Гендерно-правова експертиза законодавства", "Юридичні засоби подолання дискримінації: позитивні дії". 

19.

Сприяти проведенню міжнародних конференцій, програм обміну з країнами ЄС, форумів з питань стратегічних напрямів гендерного розвитку та обміну досвідом роботи з реалізації гендерної політики

2008-2010 рр.

50,00

52,00

52,00

154,00

 

Управління у справах сімї  та

молоді, управління у

 справах преси та інформації

облдержадміністрації;

за участю громадських

організацій

 

 

 

Проведення III Міжнародної науково-практичної  конференції «Гендерна політика міст» (2009 р.), Міжнародної науково-практичної  конференції «Гендер. Екологія. Здоров’я» (щорічно), Міжнародної  конференції «Гендерні теорії, гендерні практики: налагоджуючи мости» (2008 р.)

 

20.

За

Забезпечити проведення  семінарів, тренінгів, «круглих столів» за участю представників відділів (управлінь) Міністерства внутрішніх справ України та відповідних  соціальних служб з питань взаємодії стосовно   профілактики насильства щодо жінок і чоловіків, формування культури ненасильницької поведінки у молоді, підвищення рівня обізнаності щодо проявів та наслідків насильницьких дій

 

 

2008-2010 рр.

64,00

68,00

68,00

200,00

 

Управління у справах сімї  та

молоді, управління з питань

взаємодії з

правоохоронними органами

оборонної та мобілізаційної

роботи 

облдержадміністрації;

за участю громадських

організацій

 

Реалізація проектів, програм для всіх соціальних  груп  населення, профілактична робота та  робота із жертвами, що зазнали насильства. Сприяння діяльності Центру «Підлітки у безпеці» (проект Українського Фонду соціальних інвестицій), Кризового центру, надання юридичної допомоги жертвам насильства

21.

Забезпечити  роботу телефонних «гарячих ліній», надання інформаційних послуг з питань профілактики насильства щодо жінок і чоловіків службами «Телефон довіри» центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

2008-2010 рр.

 

 

 

 

Управління у справах сімї  та молоді,  головне управління праці   та соціального захисту

 населення

облдержадміністрації,

обласний центр соціальних

служб для сімї, дітей та

молоді;

за участю громадських

організацій

 

22.

Забезпечити п          Забезпечити    проведення в області щорічної Всеукраїнської  акції «16 днів проти насильства» (за окремим планом)

2008-2010 рр.

15,00

17,00

14,00

46,00

 

Управління у справах сімї  та

молоді, управління у

 справах преси та інформації,

управління з питань взаємодії з

правоохоронними органами

оборонної та мобілізаційної

роботи,  служба у справах

дітей, головне управління

праці та соціального

захисту населення

облдержадміністрації,

обласний центр соціальних

служб для сімї, дітей та

молоді;

за участю громадських

організацій                                                                                                                         

Передбачено: рекламна  кампанія, акції, прес-конференції та інші заходи, з метою привернення уваги до проблем подолання насильства

23.

Забезпечити впровадження у притулках, центрах соціально-психологічної реабілітації  системи анкетування дітей, що потрапляють у заклади,  з метою своєчасного виявлення тих, що зазнали насильства в сім'ї,  та проведення комплексу реабілітаційних заходів

2008-2010 рр.

 

 

 

 

Служба у справах дітей

облдержадміністрації

 

 

 

 

 

 

 

24.

Забезпечити проведення заходів, спрямованих на соціально-психологічну  реабілітацію жінок, що перенесли мастектомію, та чоловіків з проблемами репродуктивного здоровя

2008-2010 рр.

 

 

 

 

25,00

35,00

35,00

                 95,00

Управління у справах сімї  та молоді, Головне управління охорони здоровя, головне

управління  праці   та

соціального захисту

населення

облдержадміністрації;

за участю громадських

організацій

Передбачається щорічне проведення Міжнародної спартакіади амазонок для жінок, що перенесли мастектомію, та інформаційно-просвітницьких заходів  з проблем репродуктивного здоров’я чоловіків

25.

Сприяти реалізації заходів Програми серед громадян, які отримують соціальні послуги через установи системи соціального захисту населення  області

2008-2010 рр.

 

 

 

 

Головне управління

 праці   та соціального захисту

 населення

облдержадміністрації

 

 

26.

Забезпечити здійснення моніторингу щодо дотримання положень Закону України  "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків" та Указу Президента України від 26 липня 2005 року
1135/2005 "Про вдосконалення роботи центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків" райдержадміністраціями та виконкомами міських рад міст обласного значення  (за окремим графіком)

               2008-2010 рр.

 

 

 

 

Управління у справах сімї  та молоді, 

облдержадміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.

Забезпечити проведення моніторингу щодо виконання  Програми  за всіма напрямками, в усіх галузях і сферах життєдіяльності у розрізі регіону, за індикаторами оцінки виконання та впливу цільових програм, визначених Програмою рівних можливостей ПРООН (Програма Розвитку Організації Об'єднаних Націй) в Україні, та сприяти висвітленню у засобах масової інформації ходу її виконання

2008-2010 рр.

 

 

 

 

Управління у справах сімї  та молоді,  управління у

 справах преси та інформації

облдержадміністрації; за

участю громадських

організацій

 

 

 

 

 

 

Всього:

 

500,00

534,5

568,1

1602,6

 

 

 

 

 

          

                                 Заступник голови

 обласної ради                                                                                С.Чернов