Постійна комісія з питань молодіжної політики, культури, спорту та туризму

 

     Комісія за дорученням ради, голови обласної ради, першого заступника голови обласної ради, заступника голови обласної ради (відповідно до розподілу обов’язків) або з власної ініціативи: 

-       розглядає та вивчає питання щодо державної політики в сфері молодіжної політики, культури, спорту та туризму, аналізує ситуацію у вказаних сферах, готує висновки та/або рекомендації з питань, які належать до повноважень Ради та відносяться до компетенції цієї комісії;

-       співпрацює з департаментами та управліннями обласної державної адміністрації, організаціями та установами у сфері культури і мистецтва, фізичної культури і спорту, туризму, молодіжної політики у питаннях одержання від них інформації, документів, аналітичних та статистичних даних, необхідних для підготовки для розгляду на сесії обласної ради проектів рішень і розпоряджень голови обласної ради, здійснює контроль за їх виконанням;

-       сприяє забезпеченню охорони культурної спадщини, пам’яток історії та культури;

-       сприяє захисту прав і законних інтересів закладів, підприємств і організацій культурно-мистецької сфери – об’єктів спільної власності територіальних громад області;

-         заслуховує звіти посадових осіб в частині виконання делегованих повноважень у сфері молодіжної політики, культури і мистецтва, охорони матеріальної культурної спадщини, фізичної культури і спорту, туризму;

-         розглядає  проєкти програм щодо розвитку фізкультури, спорту, культури та туризму, щодо захисту сім’ї, жінок, дітей та молоді;

    -       розглядає проєкти програм з організації оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та молоді, а також проєкти програм щодо утвердження здорового способу життя в дитячому і молодіжному середовищі та протидії поширенню соціально небезпечних хвороб серед дітей та молоді;

    -       розглядає питання стосовно розвитку мережі, укріплення матеріально-технічної бази закладів фізичної культури і спорту, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, центрів молоді, молодіжних центрів праці, інших молодіжних закладів;

    -       розглядає питання, що стосуються удосконалення форм і методів розвитку молодіжної політики, фізкультури і спорту в регіоні, працює над виявленням додаткових резервів і можливостей для реалізації основних напрямів державної політики стосовно сім’ї, жінок, дітей та молоді, а також в галузі фізичної культури, спорту і туризму;

    -       розглядає питання щодо сприяння підготовці спортсменів до участі в олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях;

    -       розглядає питання щодо соціального захисту молоді, її працевлаштування, розвитку молодіжної підприємницької діяльності, забезпечення житлом молоді і молодих сімей;

    -       розглядає питання, що стосуються забезпечення рівних прав і можливостей для участі жінок і чоловіків у політичному, економічному і культурному житті, запобігання насильству в сім’ї, торгівлі людьми;

    -       розглядає питання сприяння молодіжним, дитячим, жіночим та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань сім’ї, дітей та молоді;

    -       розглядає питання контролю за виконанням рішень ради за напрямами діяльності постійної комісії, власних рекомендацій;

-      співпрацює з галузевими департаментами та управліннями, бере участь у розробці регіональних комплексних та цільових програм, спрямованих на розвиток культури і мистецтва, фізичної культури і спорту, здоров’я нації, здійснення  молодіжної та сімейної політики, подає їх на затвердження сесії обласної ради і здійснює контроль за їх виконанням;

    -       розглядає та подає на розгляд ради проєкти обсягів бюджетного фінансування закладів, установ і організацій молодіжної політики, культури і мистецтв, спорту;

    -       розглядає та подає висновки для виховання молоді, розвитку її здібностей, професійної орієнтації;

     -      розглядає питання соціального захисту учнівської та студентської молоді, оглядає умови для їх виховання, навчання;

-         розглядає та вивчає питання виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, задоволенню потреб та інтересів;

-         розглядає питання, пов’язані з реалізацією державної політики в галузі культури, охорони культурної спадщини, утвердження в суспільстві загальнолюдських гуманістичних цінностей, відродження культурної спадщини українського народу, формування нових духовно-ціннісних орієнтирів;

-       розглядає питання, що пов’язані з реалізацією в області державної політики у галузі культури, фізичної культури, спорту та туризму, у сфері поліпшення становища сім’ї, жінок, молоді та дітей;

 

    -       сприяє створенню умов для виховання, навчання і роботи закладів, установ і організацій системи молодіжної політики, культури і мистецтв, спорту, а також матеріально-технічному та фінансовому їх забезпеченню;

    -       сприяє розвитку мережі та зміцненню матеріально-технічної бази закладів культури і мистецтв, мистецької освіти, мистецьких шкіл;

    -       сприяє розвитку видів спорту (підготовки спортсменів до участі в змаганнях, організації спортивних заходів тощо), здійснює контроль за реалізацією цих заходів;

    -       бере участь у перевірці стану роботи з фізичної культури і спорту в навчальних та позашкільних закладах, установах та організаціях;

    -       сприяє діяльності товариств, асоціацій, які діють у сфері фізичної культури і спорту, роботи з молоддю;

    -       сприяє збереженню та розвитку мережі спортивних шкіл усіх типів, спеціалізованих навчальних, дошкільних закладів, установ спортивного та туристичного профілю, створенню нових спортивних шкіл та відділень за видами порту;

  -        сприяє створенню цільових благодійних фондів, діяльність яких спрямована на підтримку молодіжних, дитячих закладів, закладів та установ культури,культурно-мистецьких та культурно-просвітницьких, фізкультурно-спортивних, туристичних програм, активізацію національно-патріотичного виховання, фізкультурно-оздоровчої роботи, надає організаційну та консультаційно-методичну допомогу молодіжним, дитячим, жіночим, фізкультурно-спортивним громадським організаціям, громадським організаціям у сфері культури;

    -       вивчає економічні, соціальні проблеми, пов’язані із розвитком зон відпочинку на території Харківської області, вносить пропозиції щодо ефективного використання ресурсів відповідних об’єктів, готує висновки та рекомендації з цих питань;

    -       аналізує питання щодо розвитку туристичної галузі Харківської області, вносить пропозиції щодо популяризації туризму, вирішення комплексу проблемних питань у цій сфері;

    -  сприяє впровадженню на території області прогресивних форм виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї тощо);

    -     в межах своїх повноважень готує проекти рішень з питань сім’ї, дітей, жінок, молоді, розвитку фізичної культури та спорту, культури, туризму і в установленому порядку вносить їх на розгляд обласної ради;

-     виносить на розгляд питання щодо відродження осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел, роботи творчих спілок, національно-культурних товариств;

    -     подає на розгляд пропозиції щодо бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, молоді, жінок, сім’ї, на розвиток закладів та установ культури, мистецької освіти,  туризму, фізичної культури і спорту та вносить зміни до їх обсягів;

    Здійснює контроль за:

    -     розвитком мережі закладів, та установ, організацій системи культури, мистецької освіти, фізичної культури і спорту, молодіжної політики, зміцненням їх матеріальної бази, господарським обслуговуванням;

-         організацією роботи з фізичного виховання і впровадженням фізкультурно-оздоровчої діяльності у навчально-виховній сфері на принципах індивідуального підходу, пріоритету оздоровчої спрямованості, широкого використання різноманітних засобів і форм фізичного вдосконалення та безперервності процесу;

    -  проведенням заходів щодо соціального захисту сім'ї, дітей, жінок, молоді, спортсменів, зокрема спортсменів-інвалідів, ветеранів спорту, тренерів, інших фахівців фізичної культури і спорту;

-         дотриманням фізкультурно-оздоровчими, спортивними, туристичними організаціями стандартів спортивної класифікації, нормативів з фізичної культури, спорту і туризму;

-            розвитком олімпійського, параолімпійського руху в області;

    -   організацією самодіяльного масового спорту, фізичної культури і спорту, туризму серед інвалідів, ветеранів, надання закладами фізичної культури і спорту оздоровчих послуг населенню, сприяє розширенню мережі цих закладів;

    - удосконаленням форм і методів фізкультурно-оздоровчої роботи у виробничій і соціально-побутовій сфері з метою залучення широких верств населення до занять фізичною культурою, спортом і туризмом;

-         забезпеченням розвитку мережі закладів фізичної культури, спорту і туризму;

    -   контролює створення умов для заняття фізичною культурою і спортом за місцем проживання та в місцях масового відпочинку;

    -   контролює надання студентам, неповнолітнім права на безкоштовне і пільгове користування об’єктами фізичної культури і спорту; 

    - здійснює в межах своїх повноважень контроль за організацією та проведенням заходів стосовно сім’ї, жінок, молоді з фізичної культури, спорту і туризму в області, використанням фінансових і матеріальних ресурсів, що виділяються з відповідних бюджетів на вказану мету;

-         взаємодіє з місцевими осередками громадських молодіжних, жіночих, дитячих, спортивних, туристичних організацій (федерацій, асоціацій, спілок, об’єднань тощо), громадських організацій, творчих спілок у сфері культури,  національно-культурних товариств з питань розвитку їхньої діяльності;

-   взаємодіє з Комітетом Верховної Ради України з питань молоді і спорту, Комітетом Верховної Ради України з гуманітарної та інформаційної політики та профільними постійними комісіями міських, районних, селищних рад.