Додаток 2

до Положення про порядок призначення на посаду та звільнення із займаної посади керівників комунальних підприємств, установ, закладів, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ФОРМУВАННЯ СКЛАДУ ТА ОРГАНІЗАЦІЮ РОБОТИ КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ З ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСНОГО ДОБОРУ НА ПОСАДУ КЕРІВНИКА ПІДПРИЄМСТВА, ЗАКЛАДУ КУЛЬТУРИ, ЩО Є У СПІЛЬНІЙ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД СІЛ, СЕЛИЩ, МІСТ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

РОЗДІЛ І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Це Положення визначає процедуру формування, організації роботи конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду керівника комунального підприємства, закладу культури, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області (далі – конкурсна комісія) та порядок добору її членів.

1.2. У цьому Положенні термін «конфлікт інтересів» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання корупції».

1.3. Конкурсна комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями Харківської обласної ради (далі – Рада), розпорядженнями голови Ради, а також цим Положенням.

1.4. Конкурсна комісія здійснює свою діяльність на засадах відкритості, публічності, прозорості, неупередженості, законності, рівності прав її членів, колегіальності прийняття рішень, незалежності, об’єктивності та обґрунтованості її рішень, недискримінаційного ставлення до кандидатів на зайняття вакантної посади керівника комунального підприємства, закладу культури, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області (далі – керівник закладу культури).

1.5. Основними завданнями конкурсної комісії є:

1) відбір кандидатів на посаду керівника закладу культури;

2) розгляд документів, визначених частиною другою статті 21-4 Закону України «Про культуру», поданих в установленому порядку кандидатами на зайняття вакантної посади керівника закладу культури;

3) прийняття рішення про визначення переможця конкурсу та розміщення його на офіційному вебсайті Ради.

1.6. Голова Ради утворює конкурсну комісію та затверджує її персональний склад. У разі необхідності до персонального складу конкурсної комісії можуть вноситися зміни.

1.7. Рада, Управління, трудовий колектив комунального підприємства, закладу культури, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області, та громадські організації у сфері культури відповідного функціонального спрямування при проведенні добору кандидатур до складу конкурсної комісії керуються частинами сьомою та восьмою статті 21-3 Закону України «Про культуру».

1.8. Члени конкурсної комісії здійснюють свої повноваження на громадських засадах.

1.9. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення роботи конкурсної комісії забезпечує Рада через управління з питань комунальної власності виконавчого апарату Ради (далі – Управління).

 

РОЗДІЛ ІІ

ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ ТА СКЛАД КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ

 

2.1. Склад конкурсної комісії та її повноваження формуються відповідно до статті 21-3 Закону України «Про культуру».

Для проведення конкурсного добору на посаду керівника закладу культури до персонального складу конкурсної комісії включаються:

- три кандидатури – від членів трудового колективу відповідного закладу культури, які обираються на загальних зборах трудового колективу;

- три кандидатури – від громадських організацій у сфері культури відповідного функціонального спрямування;

- три кандидатури – від Ради (1 кандидатура від депутатів постійної комісії з питань молодіжної політики, спорту, культури та туризму, 1 кандидатура від депутатів постійної комісії з питань спільної власності територіальних громад області, 1 кандидатура від виконавчого апарату Ради).

2.2. Управління не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення Ради (видання розпорядження голови Ради) щодо оголошення конкурсу на посаду керівника закладу культури:

1) розміщує на офіційному вебсайті Ради інформацію про строк, до якого приймаються пропозиції від громадських організацій щодо кандидатур для включення до складу конкурсної комісії, строк розгляду пропозицій, дату та місце проведення жеребкування, вимоги до кандидатур, інформацію про відповідальну особу, номер її телефону та адресу електронної пошти;

2) інформує листом заклад культури про оголошення конкурсу на посаду керівника закладу культури та про необхідність визначення на загальних зборах трудового колективу кандидатур для включення до складу конкурсної комісії із зазначенням строку подання пропозицій, вимог до кандидатур, інформації про відповідальну особу, номер її телефону та адресу електронної пошти.

2.3. Кандидатури до складу конкурсної комісії від трудового колективу обираються на загальних зборах трудового колективу та визначаються з числа осіб, які не є членами трудового колективу закладу культури, на посаду керівника якого проводиться конкурсний добір.

У загальних зборах мають право брати участь усі члени трудового колективу. Збори трудового колективу вважаються правомочними, якщо в них бере участь більше ніж половина загальної кількості членів трудового колективу.

Відкриває збори трудового колективу керівник закладу культури або його заступник.

Загальні збори трудового колективу обирають головуючого, який веде збори, та секретаря зборів, який веде протокол.

Протокол загальних зборів складається у довільній формі і містить: назву зборів, дату і місце їх проведення; порядок денний зборів, відомості про розгляд питань (відкриття засідання, наявність кворуму, обрання головуючого на зборах, секретаря зборів, затвердження порядку денного та інше); зазначення доповідача з кожного питання, суть питання, стислий перебіг обговорення, результати голосування, прийняте рішення.

Протокол загальних зборів трудового колективу підписують головуючий та секретар загальних зборів.

Рішення загальних зборів трудового колективу приймається більшістю голосів від числа членів трудового колективу, присутніх на загальних зборах.

2.4. Для включення до складу конкурсної комісії кандидатур, запропонованих трудовим колективом, головуючим на загальних зборах трудового колективу до Ради письмово та електронною поштою подаються:

супровідний лист у довільній формі із зазначенням трьох кандидатур, які рекомендуються для включення до складу конкурсної комісії. До супровідного листа додаються заява за формою, наведеною у додатку 1 до цього Положення, та анкета кандидата на включення до складу конкурсної комісії за формою, наведеною у додатку 2 до цього Положення.

протокол загальних зборів трудового колективу;

листок реєстрації із підписами членів трудового колективу, які брали участь у загальних зборах.

2.5. Відбір кандидатур для включення до складу конкурсної комісії від громадських організацій здійснюється шляхом жеребкування.

Для участі у жеребкуванні громадська організація у сфері культури відповідного функціонального спрямування надає Раді лист у довільній формі, підписаний керівником громадської організації, із зазначенням трьох кандидатур, які рекомендуються для включення до складу конкурсної комісії. До листа додаються заява та анкета (зразки додаються), а також, з метою підтвердження функціонального спрямування громадської організації та її державної реєстрації громадські організації подають засвідчені належним чином копії статуту громадської організації, затвердженого в установленому порядку, та документа про державну реєстрацію.

Жеребкування проводиться у разі подання кандидатур не менше ніж від двох громадських організацій.

Для проведення жеребкування розпорядженням голови Ради утворюється комісія з жеребкування у складі голови, секретаря та членів комісії.

Комісія з жеребкування:

приймає рішення про допущення кандидатур від громадських організацій до участі у жеребкуванні;

проводить жеребкування між кандидатурами, поданими громадськими організаціями, з метою визначення трьох кандидатур до складу конкурсної комісії від громадських організацій.

Рада забезпечує онлайн-трансляцію жеребкування на своєму офіційному вебсайті.

Жеребкування проводиться за допомогою пристрою, у якому розміщуються однакові за своїми фізичними характеристиками жеребки. На кожному з жеребків зазначаються прізвище, ім’я та по-батькові кандидата і найменування громадської організації, яка запропонувала його кандидатуру до складу конкурсної комісії.

Жеребки формуються у спосіб, який не дозволяє визначити дані про кандидата.

За дорученням голови комісії з жеребкування один із членів комісії дістає з пристрою почергово три жеребки та передає їх голові комісії.

Голова комісії з жеребкування розкриває (розпаковує) жеребки, оголошує та демонструє дані про кандидатів від громадських організацій, які включаються до складу конкурсної комісії.

Після цього з пристрою дістаються всі інші жеребки, які зберігаються секретарем конкурсної комісії до завершення конкурсного добору.

Рішення про допущення кандидатур від громадських організацій до участі в жеребкуванні та результати жеребкування оформлюються протоколом засідання комісії, який підписується всіма її членами.

Рішення комісії з жеребкування приймаються шляхом голосування простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні.

2.6. Строк подання пропозицій від громадських організацій та трудового колективу щодо кандидатур для включення до складу конкурсної комісії не може бути меншим ніж 10 календарних днів з дня оголошення конкурсу.

2.7. Секретар конкурсної комісії призначається з числа працівників Управління1.

Секретар конкурсної комісії:

1) забезпечує скликання за дорученням голови конкурсної комісії її засідання;

2) формує проєкт порядку денного засідань конкурсної комісії;

3) здійснює підготовку засідань конкурсної комісії;

4) виконує доручення голови конкурсної комісії, пов’язані з організацією проведення засідань конкурсної комісії;

5) веде і зберігає протоколи засідань конкурсної комісії, які підписують усі члени конкурсної комісії та іншу робочу документацію;

6) бере участь у засіданнях конкурсної комісії без права голосу;

7) бере участь без права голосу у загальних зборах трудового колективу з обрання кандидатур до складу конкурсної комісії.

2.8. Кандидатури до складу конкурсної комісії від Ради обираються на засіданнях постійних комісій одночасно із розглядом проєкту рішення про оголошення конкурсу на посаду керівника закладу культури та за поданням Управління.

 

РОЗДІЛ ІІІ

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ

 

3.1. Конкурсна комісія здійснює добір кандидатів на посаду керівника закладу культури згідно з вимогами статті 21-5 Закону України «Про культуру».

3.2. Організаційною формою роботи конкурсної комісії є засідання. Засідання конкурсної комісії вважаються правомочними у разі особистої участі у засіданні не менше 2/3 від затвердженого складу.

Представники засобів масової інформації та громадськості мають право бути присутніми на засіданнях конкурсної комісії під час презентації проектів програм розвитку закладу культури.

Член конкурсної комісії не пізніше ніж за три дні до початку засідання може подати клопотання Раді про участь у засіданні конкурсної комісії в режимі відеоконференції.

Перше засідання конкурсної комісії відкриває її секретар, який виносить на обговорення та голосування питання щодо обрання голови конкурсної комісії.

Голова конкурсної комісії обирається шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів членів конкурсної комісії, присутніх на засіданні. Після обрання голова конкурсної комісії продовжує засідання.

3.3. Члени конкурсної комісії зобов’язані не допускати конфлікту інтересів під час проведення конкурсного добору.

Перед початком розгляду документів, поданих кандидатами на участь у конкурсному доборі, член конкурсної комісії зобов’язаний повідомити про конфлікт інтересів та надати пояснення щодо обставин, які можуть перешкоджати об’єктивному виконанню ним обов’язків, про що зазначається в протоколі.

Член конкурсної комісії, який повідомив про конфлікт інтересів, участі в голосуванні не бере.

3.4. Інформація про час та місце проведення засідання конкурсної комісії розміщується на офіційному вебсайті Ради.

3.5. На першому засіданні конкурсна комісія затверджує порядок денний та спосіб голосування шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів членів конкурсної комісії, присутніх на засіданні.

3.6. Рішення конкурсної комісії оформлюється протоколом, який підписується головою та всіма членами конкурсної комісії, присутніми на засіданні.

Член конкурсної комісії, незгодний з прийнятим рішенням, може письмово висловити свою окрему думку з відповідного питання, яка додається до протоколу засідання.

3.7. Протокол засідання конкурсної комісії із зазначенням переможця оформлюється секретарем конкурсної комісії протягом 3 робочих днів з дати проведення засідання конкурсної комісії і доводиться до відома голові Ради головою конкурсної комісії у письмовій формі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Положення про формування складу та організацію роботи конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду керівника підприємства, закладу культури, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області

(пункт 2.4. розділу ІІ)

 

 

Зразок                                                             Харківська обласна рада

                                                                                                                                                                                                                                             ________________________________

                                                                                    (прізвище, ім’я та по батькові)

                                                                                  ________________________________

                                                                                    (місце проживання (реєстрації),

                                                                                  _______________________________

                                                                                             контактний телефон)

                                                                                  _______________________________

                                                                                 (контактний е-mail)

 

З А Я В А

            Я, ____________________________________________________________ ____________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові)

 

даю  згоду  на  участь  у  роботі  конкурсної  комісії  з  проведення  конкурсного добору на посаду  ____________________________________________________________________

(повна назва посади, на яку оголошено конкурсний добір)

 

від _________________________________________________________________.

       (найменування громадської організації, що рекомендує на включення особи до складу конкурсної комісії/найменування закладу культури, трудовий колектив якого висуває кандидатуру до складу конкурсної комісії)

 

            Підтверджую, що не є членом трудового колективу закладу культури, на посаду керівника якого проводиться конкурсний відбір.

 

            Надаю згоду на обробку та використання моїх персональних даних згідно із Законом України «Про захист персональних даних».

            До заяви додаю анкету кандидата на включення до складу конкурсної комісії на ____ арк.

 

«____»_______ 20___ року         ______________       _________________ 

                                                                (підпис)                                      (прізвище та ініціали)

 

 

_____________________________

Примітка.

          Заява має бути написана власноручно особою, висунутою трудовим колективом.            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до Положення про формування складу та організацію роботи конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду керівника підприємства, закладу культури, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області

(пункт 2.4. розділу ІІ)

 

АНКЕТА
кандидата на включення до складу конкурсної комісії

Прізвище, ім’я, по батькові

 

Громадянство

 

Число, місяць і рік народження

 

Місце народження

 

Документ, що посвідчує особу:
серія, номер, ким виданий, дата видачі;
місце проживання

 

Освіта

 

Навчальний заклад, рік закінчення

 

Напрям підготовки
(спеціальність)

 

Кваліфікація

 

Науковий ступінь, вчене звання (за наявності)

 

Нагороди, почесні звання (за наявності)

 

Трудова діяльність (період трудової діяльності, займана посада, найменування підприємства (установи, організації))

 

Громадська робота (у тому числі на виборних посадах)

 

Відомості про наявність чи відсутність:
судимості;
адміністративного стягнення за вчинення корупційного правопорушення;
рішення суду щодо визнання особи недієздатною або обмежено дієздатною

 

За достовірність даних відповідаю.

__________________________
(підпис кандидата на включення
до складу конкурсної комісії)

________________________
(прізвище, ініціали)

Голова громадської організації/
головуючий на засіданні трудового колективу закладу культури

_________________
(особистий підпис)

________________
(прізвище, ініціали)