Додаток 3

до Положення про порядок призначення на посаду та звільнення із займаної посади керівників комунальних підприємств, установ, закладів, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО КОНКУРС НА ПОСАДУ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ, ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ, ЩО Є У СПІЛЬНІЙ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД СІЛ, СЕЛИЩ, МІСТ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗДІЛ І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Це Положення визначає загальні засади проведення конкурсу на посади керівника закладу загальної середньої освіти та керівника закладу позашкільної освіти, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області.

1.2. Керівником закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту».

Керівником закладу позашкільної освіти може бути особа, яка є громадянином України, має вищу освіту та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню посадових обов’язків.

1.4. Конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти та керівника закладу позашкільної освіти, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області (далі – заклади освіти) оголошується та проводиться Харківською обласною радою (далі – Рада).

РОЗДІЛ ІІ

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ

КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

2.1. Конкурс складається з наступних етапів:

1) прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії;

2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

3) прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;

4) перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам;

5) допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;

6) ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу освіти;

7) проведення конкурсного відбору;

8) визначення переможця конкурсу;

9) оприлюднення результатів конкурсу.

2.2. Рішення про проведення конкурсу приймається Радою:

- одночасно з прийняттям рішення про утворення нового закладу освіти;

- не менше ніж за два місяці до завершення строкового трудового договору (контракту), укладеного з керівником закладу освіти;

- не пізніше десяти робочих днів з дня дострокового припинення договору, укладеного з керівником відповідного закладу освіти, чи визнання попереднього конкурсу таким, що не відбувся.

У випадку, коли вакантна посада з’являється у міжсесійний період, голова Ради видає розпорядження про проведення конкурсу на посаду керівника закладу освіти.

2.3. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на офіційному вебсайті Ради та вебсайті закладу освіти (у разі його наявності) наступного робочого дня після прийняття рішення про проведення конкурсу та повинне містити:

- найменування і місцезнаходження закладу освіти;

- найменування посади та умови оплати праці;

- кваліфікаційні вимоги до керівника закладу освіти відповідно до Законів України «Про повну загальну середню освіту» та «Про позашкільну освіту»;

- вичерпний перелік, кінцевий строк і місце подання документів для участі в конкурсі;

- дату та місце початку конкурсного відбору, етапи його проведення та тривалість;

- прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, уповноваженої надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі.

РОЗДІЛ ІІІ

СКЛАД, ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ І ПОВНОВАЖЕННЯ КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ

3.1. Для проведення конкурсу розпорядженням голови Ради формується та затверджується конкурсна комісія чисельністю від 6 до 15 осіб, до якої на паритетних засадах входять представники:

засновника - депутати Ради (не більше однієї особи від однієї фракції чи групи);

галузевого структурного підрозділу Харківської обласної державної адміністрації;

інститутів громадянського суспільства (громадських об’єднань керівників закладів освіти, професійних об’єднань педагогічних працівників, районної (міської) профспілкової організації та інших громадських формувань, а також експертів, фахівців у сфері загальної середньої освіти та позашкільної освіти тощо).

Рада протягом 3 робочих днів після оголошення конкурсу направляє лист до галузевого структурного підрозділу Харківської обласної державної адміністрації стосовно надання кандидатур для включення до складу конкурсної комісії.

Представники інститутів громадянського суспільства (громадських об’єднань керівників закладів освіти, професійних об’єднань педагогічних працівників, районної (міської) профспілкової організації та інших громадських формувань, а також експертів, фахівців у сфері загальної середньої освіти та позашкільної освіти тощо) подають Раді протягом 14 календарних днів з дати опублікування оголошення про проведення конкурсу на посаду керівника закладу освіти по одній кандидатурі для включення до персонального складу конкурсної комісії.

З метою підтвердження функціонального спрямування громадської організації та її державної реєстрації, громадські об’єднання керівників закладів освіти, професійні об’єднання педагогічних працівників, районні (міські) профспілкові організації та інші громадські формування подають засвідчені належним чином копії статуту громадської організації та документ про державну реєстрацію.

Відбір кандидатур для включення до складу конкурсної комісії від інститутів громадянського суспільства здійснюється шляхом жеребкування.

Жеребкування проводиться у разі подання кандидатур не менше ніж від двох інститутів громадянського суспільства.

Для проведення жеребкування розпорядженням голови Ради утворюється комісія з жеребкування у складі голови, секретаря та членів комісії.

Комісія з жеребкування:

приймає рішення про допущення кандидатур від інститутів громадянського суспільства до участі у жеребкуванні;

проводить жеребкування між кандидатурами, поданими інститутами громадянського суспільства, з метою визначення трьох кандидатур до складу конкурсної комісії від зазначених суб’єктів.

Рада забезпечує онлайн-трансляцію жеребкування на своєму офіційному вебсайті.

Жеребкування проводиться за допомогою пристрою, у якому розміщуються однакові за своїми фізичними характеристиками жеребки. На кожному з жеребків зазначаються прізвище, ім’я та по-батькові кандидата і найменування інституту громадянського суспільства, який запропонував  кандидатуру до складу конкурсної комісії.

Жеребки формуються у спосіб, який не дозволяє визначити дані про кандидата.

За дорученням голови комісії з жеребкування один із членів комісії дістає з пристрою почергово три жеребки та передає їх голові комісії.

Голова комісії з жеребкування розкриває (розпаковує) жеребки, оголошує та демонструє дані про кандидатів від інститутів громадянського суспільства, які включаються до складу конкурсної комісії.

Після цього з пристрою дістаються всі інші жеребки, які зберігаються секретарем конкурсної комісії до завершення конкурсного добору.

Рішення про допущення кандидатур від інститутів громадянського суспільства до участі в жеребкуванні та результати жеребкування оформлюються протоколом засідання комісії, який підписується всіма її членами.

Рішення комісії з жеребкування приймаються шляхом голосування простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні.

Депутати Ради до складу конкурсної комісії обираються на засіданні постійних комісій одночасно із розглядом проєкту рішення Ради про проведення конкурсу на посаду керівника закладу освіти або за зверненням Управління.

3.2. До складу конкурсної комісії не може бути включена особа, яка:

визнана в установленому законом порядку недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена;

має судимість або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;

відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» є близькою особою учасника конкурсу або особою, яка може мати конфлікт інтересів.

У роботі конкурсної комісії з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники органів громадського самоврядування закладу освіти, на посаду керівника якого оголошено конкурс.

3.3 Персональний склад конкурсної комісії затверджується розпорядженням голови Ради.

Члени конкурсної комісії працюють на громадських засадах.

Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на засіданні не менше двох третин її затвердженого складу. Конкурсна комісія приймає рішення більшістю голосів від її затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми членами конкурсної комісії та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Ради протягом наступного робочого дня з дня проведення засідання конкурсної комісії.

Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, об’єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості, доброчесності. Не допускаються будь-які втручання в діяльність конкурсної комісії, тиск на членів комісії та учасників конкурсу.

3.4. Члени конкурсної комісії зобов’язані:

- брати участь у роботі конкурсної комісії та голосувати з питань порядку денного;

- заявляти самовідвід у разі наявності чи настання підстав, передбачених пунктом 3.2 цього Положення, що унеможливлюють їх участь у складі конкурсної комісії.

РОЗДІЛ ІV

ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ

4.1. Для участі в конкурсі подаються такі документи:

- заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

- автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

- копія паспорта громадянина України

копія документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;

- копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

- документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

- копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання;

- довідка про відсутність судимості;

- довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

- мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може подати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

4.2. Визначені у цьому розділі документи подаються особисто (або уповноваженою згідно з довіреністю особою) особі, уповноваженій конкурсною комісією приймати документи для участі у конкурсі, у визначений в оголошенні строк, що може становити від 20 до 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

4.3. Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.

РОЗДІЛ V

ВІДБІР КАНДИДАТІВ НА ПОСАДУ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

ТА ПРИЗНАЧЕННЯ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

 

5.1. Протягом п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі в конкурсі конкурсна комісія:

- перевіряє подані документи щодо відповідності установленим вимогам;

- приймає рішення про допущення та/або недопущення до участі у конкурсі;

- оприлюднює на офіційному вебсайті Ради перелік осіб, допущених до участі у конкурсному відборі (далі - кандидати);

До участі у конкурсі не можуть бути допущені особи, які:

- не можуть обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти відповідно до цього Закону;

- подали не всі документи, визначені цим Законом, для участі в конкурсі;

- подали документи після завершення строку їх подання.

5.2. Рада (через Управління) зобов’язана організувати та забезпечити ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками органів громадського самоврядування такого закладу не пізніше п’яти робочих днів до початку проведення конкурсного відбору.

5.3. Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

- перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, зокрема Закону України «Про повну загальну середню освіту», Закону України «Про освіту» та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти (тільки для кандидатів на посаду керівника закладу загальної середньої освіти);

- перевірки професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання (тільки для кандидатів на посаду керівника закладу загальної середньої освіти);

- публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.

5.4. Оцінювання знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, професійних компетентностей кандидатів та презентації перспективного плану розвитку закладу здійснюється відповідно до критеріїв (додаток 1).

Перелік питань для перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

5.5. Рада зобов’язана забезпечити відеофіксацію та (за можливості) відеотрансляцію конкурсного відбору з подальшим оприлюдненням на офіційному вебсайті Ради відеозапису протягом одного робочого дня з дня його проведення.

5.6. Конкурсна комісія протягом двох робочих днів з дня завершення конкурсного відбору, за результатами конкурсних випробувань, визначає переможця конкурсу або визнає конкурс таким, що не відбувся, та оприлюднює результати конкурсу на офіційному вебсайті Ради.

Переможцем конкурсу визначається кандидат, який набрав найбільшу кількість балів за результатами конкурсних випробувань.

Не може бути визначено переможцем конкурсу особу, яка не може обіймати посаду керівника закладу освіти відповідно до Законів України «Про повну загальну середню освіту» та «Про позашкільну освіту».

Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення.

5.7. Конкурсна комісія визнає конкурс таким, що не відбувся, якщо:

відсутні заяви про участь у конкурсі;

- до участі в конкурсі не допущено жодного кандидата;

жоден із кандидатів не визначений переможцем конкурсу.

У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, проводиться повторний конкурс. Повторний конкурс проводиться у тому ж порядку.

5.8. Рада призначає переможця конкурсу на посаду та укладає з ним строковий трудовий договір (контракт).

Не може бути укладено трудовий договір з особою, яка не може обіймати посаду керівника закладу освіти відповідно до Законів України «Про повну загальну середню освіту» та «Про позашкільну освіту».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до ПОЛОЖЕННЯ про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти, позашкільної освіти, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ,міст Харківської області

 

Критерії оцінювання тестувань, ситуаційного завдання, публічної та відкритої презентації

 

І. Тестування

 

1. Перевірка на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти здійснюється шляхом письмового тестування у присутності членів конкурсної комісії.

2. Тестування містить 20 тестових завдань, які обираються із загального переліку питань, затвердженого центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

3. Під час проведення тестування кандидатам забороняється користуватися додатковими електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками, іншими матеріалами, а також спілкуватися один з одним. У разі порушення зазначених вимог кандидат відсторонюється від подальшого проходження конкурсного відбору, про що складається відповідний акт, який підписується присутніми членами конкурсної комісії.

4. Роздруковані тестові питання знаходяться в закритих конвертах. Ключі правильних відповідей передаються членам конкурсної комісії перед перевіркою тестових завдань.

Якщо у конкурсному відборі беруть участь кілька кандидатів, конверт із тестовими питаннями обирає голова конкурсної комісії. Усі кандидати, які претендують на одну посаду, відповідають на однакові тестові питання.

Якщо у конкурсному відборі бере участь один кандидат, то він особисто обирає конверт із тестовими питаннями.

Конверт із тестовими питаннями відкривається після оголошення про початок тестування.

5. Загальний час для проведення тестування має становити не більш як 20 хвилин. Кожна сторінка відповіді на тестові питання підписується кандидатом. Після закінчення часу, відведеного на складання тестів, кандидат вкладає відповіді на тестові питання в конверт та повертає конверт секретарю конкурсної комісії.

Після отримання конвертів від усіх кандидатів секретар конкурсної комісії передає конверти із відповідями на тестові питання голові конкурсної комісії. Голова конкурсної комісії відкриває конверт та оголошує відповіді на тестові питання. Члени конкурсної комісії, керуючись ключами правильних відповідей та критеріями оцінювання, оцінюють виконання тестового завдання.

6. Оцінювання проводиться за такими критеріями:

Один бал надається за правильну відповідь:

Нуль балів – за неправильну відповідь.

Максимальна кількість балів, які може отримати кандидат за підсу3мками тестування, становить 20.

Результати тестування вважаються позитивними, якщо учасник набрав пороговий рівень балів (50 %).

Кандидати, які за результатами тестування не набрали пороговий рівень балів (50 %) вважаються такими, що не пройшли тестування та не можуть бути допущені до чергового етапу конкурсу – вирішення ситуаційних завдань.

7. Після визначення результатів тестування голова конкурсної комісії оголошує кандидатам результат тестування. Секретар конкурсної комісії фіксує результати у відповідній відомості.

 

ІІ. Ситуаційні завдання

 

1. Розв’язання ситуаційного завдання проводиться з метою об’єктивного з’ясування спроможності кандидатів використовувати свої знання, досвід під час виконання посадових обов’язків, а також з метою комплексної перевірки кандидатів на відповідність професійній компетентності, оцінки комунікаційних якостей та вміння приймати рішення.

2. Перевірка професійних компетентностей здійснюється шляхом письмового вирішення державною мовою ситуаційного завдання (зразок далі за текстом)

3. Якщо у конкурсному відборі беруть участь кілька кандидатів, конверт із ситуаційним завданням обирає голова конкурсної комісії. Усі кандидати, які претендують на одну посаду, розв’язують однакове ситуаційне завдання. Секретар конкурсної комісії оголошує ситуаційне завдання, яке розв’язують кандидати.

Якщо у конкурсному відборі бере участь один кандидат, то він особисто обирає конверт із ситуаційним завданням. Конверт із ситуаційним завданням відкривається після оголошення про початок.

4. Ситуаційні  завдання розв’язуються письмово. На розв’язання одного ситуаційного завдання кандидатові надається 20 хвилин.

5. Після розв’язання ситуаційного завдання або після закінчення часу, відведеного на його розв’язання, кандидати на аркуші проставляють підпис і зазначають дату вирішення ситуаційного завдання. Роботи віддають секретарю конкурсної комісії.

6. Розв’язання ситуаційного завдання кандидатом є успішним, якщо:

проведено детальний аналіз описаної ситуації:

виявлена(і) проблема(и);

обрана і обґрунтована проблема для вирішення;

визначені критерії та обмеження для вирішення проблеми;

виявлено декілька альтернатив при вирішенні проблеми;

на основі критеріїв і обмежень обрана одна з альтернатив;

обґрунтований вибір альтернативи;

розроблено управлінське рішення;

виявлено ризики і припущення;

рішення оформлено у вигляді управлінського документа (переліку документів для складних ситуаційних завдань з виділенням і оформленням базового рішення).

7. Правильне розв’язання ситуаційного завдання максимально оцінюється в 12 балів і зараховується кандидатові, який виявив глибокі знання, уміння, компетенції, необхідні для ефективного виконання посадових обов’язків. Зокрема, членами конкурсної комісії оцінювання здійснюється за такою шкалою:

від 10 до 12 балів – зараховується кандидатам, професійна компетентність яких відповідає вимозі та які виявили глибокі знання, уміння, компетенції, необхідні для ефективного виконання посадових обов’язків;

від 1 до 9 балів – зараховується кандидатам, професійна компетентність яких відповідає вимозі в обсязі, достатньому для виконання посадових обов’язків;

0 балів – зараховується кандидатам, професійна компетентність яких є недостатньою для виконання посадових обов’язків.

8. Визначення результатів розв’язання ситуаційних завдань здійснюється кожним членом конкурсної комісії індивідуально.

Остаточний бал за розв’язання ситуаційного завдання є середнє арифметичне значення індивідуальних балів, виставлених членами конкурсної комісії.

9. Конкурсна комісія може прийняти рішення про залучення експертів у сфері загальної середньої освіти (з правом дорадчого голосу) для здійснення оцінювання ситуаційних завдань. У такому разі оцінку (0-1-2) ставлять експерти. Така оцінка враховується членами конкурсної комісії під час власного оцінювання.

10. З результатами оцінювання тестування та вирішення ситуаційного завдання кандидат ознайомлюється під підпис.

 

Зразок ситуаційного завдання для кандидатів на посаду керівника закладу загальної середньої освіти

 

Моральний клімат будь-якого колективу має пряме відношення до якості освіти.

У закладі, куди Ви призначаєтесь директором, має місце «професійне вигорання» окремих педагогів, інші, користуючись відсутністю директора в закладі тривалий час, не дотримуються Правил внутрішнього трудового розпорядку, виконують посадові обов’язки не якісно. Унаслідок такої ситуації навчальні результати учнів невисокі, дисципліна погана.

 

1. Яким чином Ви, як керівник закладу освіти, забезпечуватиме належний морально-психологічний клімат у колективі?

2. Як сприятимете підвищенню навчальних досягнень учнів?

3. Чи вважаєте Ви дружні відносини між керівництвом і підлеглими правильними?

 

ІІІ. Публічна та відкрита презентація

перспективного плану розвитку закладу освіти

 

1. Відкрита публічна презентація перспективного плану розвитку навчального закладу перед конкурсною комісією здійснюється особисто кандидатом у спосіб, який визначає сам кандидат, державною мовою, а також шляхом надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

2. Регламент етапу: виступ кандидата – до 15 хвилин; запитання та обговорення – до 10 хвилин.

3. Максимальна кількість балів за презентацію перспективного плану розвитку закладу освіти становить 12 балів.

4. Оцінювання результатів публічної презентації та співбесіди щодо її змісту здійснюється відповідно до кожної окремо визначеної членами конкурсної комісії вимоги до професійної компетентності таким чином:

від 10 до 12 балів виставляються кандидатам, які відповідають вимозі (в перспективному плані повною мірою розкрили всі напрямки роботи закладу освіти);

від 1 до 9 балів виставляється кандидатам, які не повною мірою відповідають вимозі (в перспективному плані значною мірою розкрили перспективи розвитку закладу освіти);

0 балів виставляється кандидатам, які не відповідають вимозі (в перспективному плані недостатньо окреслили перспективи розвитку закладу освіти.

5. Визначення результатів відкритої публічної презентації та співбесіди здійснюється кожним членом конкурсної комісії індивідуально. Остаточною оцінкою у балах є середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок членів конкурсної комісії.

6. Загальна кількість балів кандидата визначається шляхом додавання балів, виставлених кожному кандидату за результатами оцінювання перевірки знання законодавства, розв’язання ситуаційних завдань та відкритої публічної презентації.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до ПОЛОЖЕННЯ про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти, позашкільної освіти, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ,міст Харківської області

 

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ

проведення конкурсу кандидатів на заміщення посади керівника

____________________________________________________________________

(назва закладу освіти)

від «___» ____________ 20__ року

 № з/п

Прізвище, ім’я, по батькові кандидата

Кількість балів за письмове тестування

Кількість балів за розв’язання ситуаційного завдання

Кількість балів за презентацію перспективного плану розвитку закладу

Загальна сума балів

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Голова комісії:

_______________________

(підпис)

________________________________

(П.І.Б.)

Члени комісії:

_______________________

(підпис)

________________________________

(П.І.Б.)

_______________________

(підпис)

________________________________

(П.І.Б.)

_______________________

(підпис)

________________________________

(П.І.Б.)

_______________________

(підпис)

________________________________

(П.І.Б.)

_______________________

(підпис)

________________________________

(П.І.Б.)

_______________________

(підпис)

________________________________

(П.І.Б.)