Додаток 4

до Положення про порядок призначення на посаду та звільнення із займаної посади керівників комунальних підприємств, установ, закладів, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області

 

 

ПОРЯДОК

ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ЗАЙНЯТТЯ ПОСАД КЕРІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ЗАКЛАДІВ, ЩО Є У СПІЛЬНІЙ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД СІЛ, СЕЛИЩ, МІСТ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗДІЛ І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Порядок визначає процедуру, вимоги та умови підготовки, оголошення, проведення і оформлення результатів конкурсу на зайняття посад посад керівників комунальних підприємств, установ, закладів, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області (далі – конкурс), метою якого є добір осіб, здатних професійно виконувати посадові обов’язки.

1.2. Дія цього Порядку поширюється на керівників підприємств, установ, закладів, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області (далі – керівники), окрім керівників, порядок призначення яких визначено Законами України «Про культуру», «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Основи законодавства України про охорону здоров’я», «Про соціальні послуги» та керівників шкіл вищої спортивної майстерності.

1.3. Конкурс проводиться відповідно до вимог цього Порядку з дотриманням принципів:

забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків;

законності;

недискримінації;

прозорості;

доброчесності;

об’єктивності.

РОЗДІЛ ІІ

УМОВИ ТА ПІДСТАВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

2.1. Конкурс оголошується за наявності вакантної посади керівника. Рішення про проведення конкурсу на посаду керівника приймає Харківська обласна рада (далі – Рада) або голова Ради шляхом видання відповідного розпорядження (у випадках, визначених Положенням про порядок призначення на посаду та звільнення із займаної посади керівників комунальних підприємств, установ, закладів, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області).

2.2. Підставою для прийняття Радою рішення про проведення конкурсу (видання розпорядження голови Ради) є наявність вакантної посади керівника у разі:

утворення нових підприємств, установ, закладів, що є об’єктами спільної власності територіальних громад Харківської області;

прийняття рішення Ради (розпорядження голови Ради) щодо припинення (розірвання) контракту з керівником;

неприйняття (відхилення) Радою протягом двох пленарних засідань рішення про призначення керівника, визначеного переможцем конкурсу;

визнання конкурсу таким, що не відбувся, що підтверджується протоколом засідання конкурсної комісії.

2.3. Конкурс складається з таких етапів:

1) прийняття рішення про проведення конкурсу;

2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

3) утворення конкурсної комісії з проведення конкурсу (далі – конкурсна комісія);

3) приймання документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;

4) перевірки поданих документів на відповідність встановленим законом вимогам;

5) проведення конкурсу та визначення переможця конкурсу;

6) оприлюднення результатів конкурсу.

2.4. Особи, які подали необхідні документи для участі у конкурсі, є кандидатами на зайняття посади керівника (далі – кандидати).

2.5. Документи, надіслані поштою або подані особисто, після спливу терміну їх подання, не розглядаються та повертаються особі, яка їх подала.

РОЗДІЛ ІІІ

ВИМОГИ ЩОДО ОПРИЛЮДНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВАКАНТНУ ПОСАДУ КЕРІВНИКА ТА ОГОЛОШЕННЯ ПРО КОНКУРС

3.1. Оголошення про проведення конкурсу на вакантну посаду керівника оприлюднюється на офіційному веб-сайті Ради не пізніше трьох робочих днів після прийняття рішення про його проведення.

 

3.2. В оголошенні про проведення конкурсу повинні міститися такі відомості:

- повна назва вакантної посади керівника;

- умови конкурсу (кваліфікаційні вимоги та інші вимоги до кандидатів, передбачені чинним законодавством);

- перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсі, строк і місце прийому документів;

- прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону особи, яка надає додаткову інформацію про проведення конкурсу;

- інша додаткова інформація.

3.3. З метою широкого поширення інформації про вакансію керівника оголошення про проведення конкурсу може бути додатково оприлюднено на інших вебсайтах або в засобах масової інформації.

РОЗДІЛ ІV

ПРИЙОМ ТА РОЗГЛЯД ДОКУМЕНТІВ

ПРО УЧАСТЬ У КОНКУРСІ

            4.1. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, у визначений пунктом 4.4. цього Порядку термін, подають такі документи (у разі надання копій документів, вони мають бути засвідчені кандидатом власноруч):

- письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади керівника (за формою згідно з Додатком 1);

особову картку працівника за типовою формою первинного обліку № П-2 “Особова картка працівника”, затвердженою наказом Державного комітету статистики України та Міністерства оборони України від 25.12.2009 № 495/656, та автобіографію, із зазначенням у ній відомостей щодо близьких осіб, працюючих на підприємстві, в установі, закладі, на зайняття посади в яких він претендує;

- кольорову фотокартку розміром 4 x 6 сантиметрів;

- копію диплома про вищу освіту або інші документи, що підтверджують освіту і підвищення кваліфікації, а також інші документи, які підтверджують відповідність кандидата кваліфікаційним вимогам на дану посаду;

- копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

копії заповнених сторінок паспорта громадянина України, засвідчені в установленому порядку службою управління персоналом (кадровою службою) або іншою уповноваженою на це особою, або копії лицьового та зворотного боків паспорта громадянина України у формі картки типу ID-1 разом з копією довідки про внесення відомостей до Єдиного державного демографічного реєстру/довідки про реєстрацію місця проживання особи;

- копія документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;

- довідку МВС про відсутність судимості;

- витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;

- медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

- документ, що засвідчує рівень володіння державною мовою, згідно із вимогами законодавства;

- письмову згоду на збір та обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (за формою згідно з Додатком 2);

- конкурсні пропозиції щодо розвитку комунального підприємства, установи, закладу, викладені у довільній формі (бізнес-план, програма діяльності тощо).

Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої нею інформації.

4.2. Особи, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

4.3. Конкурсні пропозиції щодо розвитку комунального підприємства, установи, закладу, що містять проєкт стратегічного плану розвитку підприємства, установи, закладу, включають:

- першочерговий план реформування комунального підприємства, установи, закладу протягом одного року;

- заходи з виконання завдань, визначених в установчих документах,  результати аналізу можливих ризиків, а також пропозиції щодо підвищення його конкурентоспроможності та/або щодо залучення інвестицій для розвитку комунального підприємства, установи, закладу.

4.4. Документи від кандидатів приймаються протягом 20 календарних днів із моменту оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на офіційному вебсайті Ради. Конкурс проводиться не пізніше ніж через 10 робочих днів після закінчення терміну прийняття документів від кандидатів.

4.5. Кандидат має право відкликати свою заяву та документи до кінцевого строку їх прийняття, повідомивши про це письмово конкурсну комісію.

4.6. Кандидати, документи яких не відповідають встановленим вимогам, до конкурсу не допускаються, про що їм повідомляється письмово.

РОЗДІЛ V

СКЛАД, ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ, РОБОТИ

ТА ПОВНОВАЖЕННЯ КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ

5.1. Для проведення кожного конкурсу розпорядженням голови Ради утворюється окрема конкурсна комісія та затверджується її персональний склад, із визначенням голови та секретаря комісії. Зміни до складу конкурсної комісії вносяться розпорядженням голови Ради.

Конкурсна комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та цим Порядком.

5.2. Конкурсна комісія утворюється у складі не менше ніж 5 осіб з урахуванням профілю діяльності комунального підприємства, установи, закладу не пізніше ніж через 20 календарних днів з дня оприлюднення рішення про проведення конкурсу.

5.3 До складу конкурсної комісії включаються: перший заступник голови Ради або один із заступників голови Ради, представники постійних профільних комісій Ради (далі – постійні комісії), представник управління з питань комунальної власності виконавчого апарату обласної ради, представник управління правового забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради.

Крім цього, до складу конкурсної комісії, з урахуванням профілю діяльності комунального підприємства, установи, закладу, може включатись представник галузевого структурного підрозділу Харківської обласної державної адміністрації.

Делегування представників постійних комісій затверджується на засіданні постійних комісій в залежності від підпорядкованості комунального підприємства, установи, закладу.

5.4. Членом конкурсної комісії не може бути особа щодо якої є документально підтверджена інформація про наявність конфлікту інтересів.

5.5. У разі виникнення у члена конкурсної комісії обставин, передбачених пунктом 5.4. цього Порядку, такий член конкурсної комісії зобов’язаний невідкладно самостійно подати Раді письмову заяву про виключення його зі складу конкурсної комісії.

У випадку виявлення під час засідання конкурсної комісії обставин, передбачених пунктом 5.4. цього Порядку, такий член конкурсної комісії зобов’язаний зробити оголошення про самовідвід та подати до Ради письмову заяву про виключення його зі складу конкурсної комісії.

5.6. Організаційною формою роботи конкурсної комісії є засідання, які є повноважними за умови участі в них не менше ніж 2/3 від затвердженого складу конкурсної комісії.

Рішення конкурсної комісії приймається більшістю голосів від затвердженого складу і оформляється протоколом.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні комісії.

5.7. Конкурсна комісія:

- визначає вимоги до кандидатів на зайняття посади керівника з урахуванням вимог чинного законодавства та загальних для всіх вимог, визначених пунктом 7.1. цього Порядку;

- визначає вимоги до конкурсних пропозицій;

- опрацьовує подані кандидатами документи та визначає відповідність їх пункту 4.1. цього Порядку;

- ухвалює рішення щодо допуску кандидатів до участі в конкурсі або відхилення їх кандидатур;

- забезпечує відкритість та прозорість при проведенні конкурсу;

- заслуховує конкурсні пропозиції та проводить співбесіду;

- оцінює професійний досвід, знання, якості та конкурсні пропозиції кандидатів;

- визначає переможця за результатами голосування конкурсної комісії.

5.9. Голова конкурсної комісії:

- здійснює керівництво діяльністю конкурсної комісії, визначає порядок її роботи;

- головує на засіданнях конкурсної комісії;

- організовує і контролює виконання покладених на конкурсну комісію завдань.

У разі відсутності голови на засіданні конкурсної комісії його обов’язки, що зазначені у цьому пункті, виконує інший член комісії, обраний комісією на відповідному засіданні комісії.

5.10. Секретар конкурсної комісії забезпечує:

- ведення та оформлення протоколів засідань конкурсної комісії;

- підготовку порядку денного засідання та надсилання його членам конкурсної комісії;

- іншу організаційну роботу за дорученням голови конкурсної комісії.

5.11. Члени конкурсної комісії мають право:

- вносити пропозиції до порядку денного засідання конкурсної комісії;

- брати участь в обговоренні питань порядку денного засідань конкурсної комісії;

- висловлювати, в тому числі письмово, окрему думку щодо рішень, прийнятих на засіданні комісії;

- ухвального голосу лише за одного кандидата на кожну вакантну посаду або не підтримати жодного кандидата.

5.12. Кожен член конкурсної комісії має один голос та голосує особисто. Голосування за інших осіб чи передача права голосу іншому члену конкурсної комісії або іншій особі не дозволяється.

5.13. Рішення конкурсної комісії оформлюється протоколом та підписується усіма членами конкурсної комісії, які брали участь у засіданні.

РОЗДІЛ VI

ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

6.1. Підготовка, організація та документальне забезпечення проведення конкурсів, що здійснюються відповідно до цього Порядку, покладається на управління з питань комунальної власності виконавчого апарату обласної ради (далі – Управління).

Управління:

- готує проєкт рішення Ради або, у міжсесійний період, розпорядження голови Ради про оголошення конкурсу;

- готує проєкт розпорядження голови Ради про створення конкурсної комісії та затвердження її персонального складу;

- готує та забезпечує розміщення оголошення про проведення конкурсу на офіційному вебсайті Ради;

- повідомляє учасників конкурсу про дату, час та місце проведення засідань конкурсної комісії доступними засобами зв’язку, зазначеними кандидатами у відповідній заяві, як правило телефоном;

- готує документи для членів конкурсної комісії.

РОЗДІЛ VIІ

ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ

7.1. Кандидатом на посаду може бути особа, яка:

- має вищу освіту за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» або «магістр»;

- має досвід управління на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності (в тому числі господарських товариствах) або в органах державної влади, органах місцевого самоврядування;

- вільно володіє державною мовою;

- має високі моральні, ділові, професійні якості та організаторські здібності, здатна за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні обов’язки;

- щодо якої відсутні обставини, передбачені в пункту 7.2. цього Порядку;

- відповідає іншим вимогам для керівника відповідного суб’єкта господарювання у випадках, передбачених законодавством України.

7.2. Не може бути кандидатом на посаду керівника особа, яка:

- за рішенням суду визнана недієздатною або обмежено дієздатною;

- має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку (крім реабілітованої особи),або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

- притягалася на підставі обвинувального вироку, який набрав законної сили, до кримінальної відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією;

- відповідно до вироку суду, що набрав законної сили, позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або обіймати певні посади;

- у разі призначення буде безпосередньо підпорядкована особі, яка є її близькою особою відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»;

- має конфлікт інтересів;

- не відповідає вимогам, встановленим пунктом 7.1. цього Порядку.

 

РОЗДІЛ VIІІ

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

8.1. Обов’язковою умовою проведення конкурсу є його відкритість.

8.2. При проведенні конкурсу конкурсна комісія розглядає документи, подані кандидатами на участь у конкурсі, проводить співбесіди з учасниками, які допущені до участі у конкурсі, заслуховує їхні конкурсні пропозиції та здійснює обговорення кожної кандидатури окремо.

8.3. За рішенням конкурсної комісії кандидат не допускається до участі у конкурсі в разі:

1) неподання ним одного із зазначених у пункті 4.1. цього Порядку документів;

2) наявності у кандидата обставин, передбачених у пункті 7.2. цього Порядку.

8.4. Співбесіда проводиться з метою оцінки відповідності досвіду, досягнень, компетенції, особистих ділових та моральних якостей кандидата.

8.5. Конкурсна комісія заслуховує конкурсну пропозицію кандидата та враховує відповідність кандидата та його конкурсної пропозиції встановленим вимогам.

Після завершення кандидатами презентації конкурсних пропозицій проводиться їх обговорення. Час, який відводиться на обговорення конкурсних пропозицій кандидатів, встановлюється рішенням конкурсної комісії.

РОЗДІЛ ІХ

РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

9.1. За результатами заслуховування конкурсних пропозицій і проведеної співбесіди, конкурсна комісія шляхом відкритого голосування обирає з числа кандидатів переможця конкурсу.

9.2. За наявності одного кандидата на вакантну посаду, конкурсна комісія може прийняти рішення щодо рекомендації такого кандидата на посаду керівника у разі подання ним всіх документів, визначених пунктом 4.1. цього Порядку, та відповідності кваліфікаційним вимогам, за результатами заслуховування конкурсної пропозиції та проведеної співбесіди.

 

РОЗДІЛ Х

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

10.1. Результати конкурсу оприлюднюються протягом трьох робочих днів з дати підписання протоколу засідання конкурсної комісії на офіційному вебсайті Ради.

10.2. Конкурс визнається таким, що не відбувся, у разі, якщо:

- відсутні заяви осіб про участь у конкурсі;

- жоден з кандидатів не з’явився на конкурс;

- конкурсною комісією не визначено переможця конкурсу.

Про визнання конкурсу таким, що не відбувся, конкурсною комісією оформляється відповідний протокол, який надається голові Ради для розгляду.

10.3. Підписаний протокол про результати конкурсу та заява переможця конкурсу про призначення на посаду є підставою для підготовки Управлінням проєкту рішення Ради про призначення особи на посаду керівника.

10.4. Призначення керівника та укладення з ним контракту здійснюється відповідно до Положенням про порядок призначення на посаду та звільнення із займаної посади керівників комунальних підприємств, установ, закладів, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

10.5. У разі, якщо рішення обласної ради про призначення керівників за результатами конкурсу не прийнято, голова Ради повторно вносить на чергове пленарне засідання обласної ради відповідний проєкт рішення щодо призначення цього ж кандидата на посаду керівника.

Внесення однієї і тієї ж кандидатури на повторний розгляд пленарного засідання обласної ради без проведення повторного конкурсу може бути не більше двох разів поспіль. У разі неприйняття рішення про призначення переможця конкурсу вдруге, голова Ради у місячний термін оголошує повторний конкурс на заміщення посади керівника, за результатами якого подає для розгляду на пленарному засіданні Ради відповідний проєкт рішення щодо призначення кандидата на посаду керівника.

10.6. У разі відмови переможця конкурсу від зайняття вакантної посади керівника проводиться повторний конкурс згідно з умовами цього Порядку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1 до Порядку проведення

конкурсу на заміщення вакантної посади

керівників комунальних підприємств,

установ, закладів, що є у спільній

власності територіальних громад сіл,

селищ, міст Харківської області

(пункт 4.1. Порядку)

 

Конкурсна комісія ______________________________

______________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові кандидата

в родовому відмінку)

 

який (яка) проживає за адресою:

_______________________________

номер телефону______________________

електронна адреса____________________

 

 

 

 

ЗАЯВА

 

            Прошу допустити мене до участі в конкурсі на зайняття посади _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

з метою ________________________________________________________________.

                                   (зазначення основних мотивів щодо зайняття посади)

 

            Підтверджую достовірність інформації у поданих мною документах.

            Інформацію про проведення конкурсу прошу повідомляти мені шляхом (проставляється позначка «+» навпроти одного із запропонованих способів):

            надсилання листа на зазначену адресу;

            надсилання електронного листа на зазначену електронну адресу;

            телефонного дзвінка за номером ________________;

            в інший доступний спосіб*

 

 

«___» _________ 20__ року                                                                       ______________________

                                                                                                                                 підпис

 

 

 

*У разі неможливості передачі інформації в обраний спосіб повідомлення надсилається на адресу зазначеної у цій заяві електронної пошти.

 

 

Додаток 2

до Порядку проведення

конкурсу на заміщення вакантної посади

керівників комунальних підприємств,

установ, закладів, що є у спільній

власності територіальних громад сіл,

селищ, міст Харківської області

(пункт 4.1. Порядку)

 

 

ЗГОДА

на обробку персональних даних

 

Я, ______________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові)

народився __ ______ 19__ року, документ, що посвідчує особу
(серія ___ №______), виданий ____________________________________________ ___________________________________________________________________, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» даю згоду на:

обробку моїх персональних даних з первинних джерел у такому обсязі: відомості про освіту, професію, спеціальність та кваліфікацію, трудову діяльність, науковий ступінь, вчене звання, паспортні дані, дані про зареєстроване або фактичне місце проживання, біографічні довідки, номери телефонів, дані про мою участь у міжнародних та європейських проектах;

використання персональних даних, що передбачає дії володільця бази щодо обробки цих даних, в тому числі використання персональних даних відповідно до їх професійних чи службових або трудових обов’язків, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права обробки персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними (стаття 10 зазначеного Закону);

поширення персональних даних, що передбачає дії володільця бази персональних даних щодо передачі відомостей про фізичну особу з бази персональних даних (стаття 14 зазначеного Закону);

доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця бази персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до персональних даних, у тому числі порядок доступу суб’єкта персональних даних до відомостей про себе (стаття 16 зазначеного Закону).

Зобов’язуюсь у разі зміни моїх персональних даних надавати у найкоротший строк уточнену, достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення моїх персональних даних.

 

 

____ ______________20___ р.                                                       __________ (підпис)