Додаток 7

до Положення про порядок призначення на посаду та звільнення із займаної посади керівників комунальних підприємств, установ, закладів, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області

 

 

 

Примірна форма контракту

з керівником комунального підприємства, установи, закладу, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області

 

      м. Харків

 

«___» __________ 20__ р.

 

Харківська обласна рада (далі – Рада) в особі голови Ради ___________________________________________, який (яка) діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з одного боку, та громадянин(ка) ____________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

з другого боку, за погодженням з постійними комісіями Ради _____________________________________________________________, уклали цей контракт про нижченаведене:

громадянин (ка)______________________________________________________

                                      (прізвище, ім’я, по батькові)

(далі – Керівник) відповідно до рішення Ради від «___» ________ 20___року №_______ призначається на посаду ____________________________________________________________________

                                     (найменування посади керівника комунального підприємства)

на строк з _____________ по ___________ (включно) зі строком випробування (у разі встановлення) ______ місяців.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. За цим контрактом Керівник зобов’язується безпосередньо і через адміністрацію підприємства, установи, закладу (далі – Підприємство) здійснювати поточне керівництво Підприємством, забезпечувати його прибуткову діяльність (для підприємства), ефективне використання і збереження закріпленого і відображеного в балансі майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області, а Рада зобов'язується створювати належні умови для матеріального забезпечення і організації праці Керівника.

1.2. Цей контракт є особливою формою строкового трудового договору. На підставі контракту виникають трудові відносини між Керівником та Радою, які є сторонами по контракту.

1.3. Керівник, який уклав цей контракт, є повноважним представником Підприємства під час реалізації повноважень, функцій, обов'язків, передбачених чинним законодавством, статутом Підприємства, іншими нормативними документами. Керівник діє від імені Підприємства без довіреності.

1.4. Керівник підзвітний Раді у межах, встановлених чинним законодавством, Статутом Підприємства та цим контрактом.

1.5. При виконанні покладених на Керівника обов’язків він керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами галузевого міністерства, рішеннями Ради, розпорядженнями голови Ради, розпорядженнями голови Харківської обласної державної адміністрації, наказами галузевого структурного підрозділу Харківської обласної державної адміністрації, прийнятими в межах встановлених повноважень, іншими нормативно-правовими актами та Статутом підприємства.

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Керівник здійснює управління (керівництво) Підприємством, організовує його фінансово-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань Підприємства, передбачених законодавством, статутом Підприємства та цим контрактом.

2.2. Керівник підприємства зобов’язується:

1) організовувати роботу Підприємства відповідно до статуту;

2) забезпечувати раціональний добір кадрів, створювати умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників згідно із затвердженим в установленому порядку штатним розписом;

3) подавати в установленому порядку Раді квартальну, річну фінансову та іншу звітність підприємства;

4) забезпечувати належне використання і збереження закріпленого за Підприємством майна з метою належного виконання Підприємством покладених на нього завдань, задоволення соціально-побутових потреб працівників підприємства;

5) вживати заходів до ефективного використання за призначенням, збереження та відновлення закріплених за Підприємством основних засобів;

6) забезпечувати дотримання у Підприємстві вимог законодавства про охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, створення належних умов праці;

7) забезпечувати раціональне та ефективне цільове використання бюджетних коштів, що передбачені для утримання Підприємства;

8) вживати заходів до своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата, та недопущення утворення заборгованості з неї;

9) забезпечувати своєчасну та в повному обсязі сплату передбачених законодавством податків, зборів та інших обов’язкових платежів;

10) призначати на посаду та звільняти з посади своїх заступників і головного бухгалтера закладу;

11) подавати на погодження Раді кошторис, план асигнувань загального фонду бюджету та структуру підприємства;

12) подавати на затвердження Раді фінансовий план та штатний розпис;

13) погоджувати з Радою свої відпустки, закордонні відрядження та відрядження в межах України, а також невідкладно інформувати Раду про свою тимчасову втрату працездатності;

14) забезпечувати проведення колективних переговорів, укладення колективного договору в порядку, визначеному Законом України «Про колективні договори і угоди», виконання його вимог;

15) укладати трудові договори з працівниками підприємства, керуючись законодавством про працю, з урахуванням галузевих особливостей, передбачених статутом підприємства, колективним договором;

16) забезпечувати дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку;

17) своєчасно і в повному обсязі виконувати нормативно-правові і розпорядчі акти Ради;

18) вживати заходів до створення у кожному структурному підрозділі і на кожному робочому місці умов праці відповідно до вимог нормативно-правових актів і нормативних документів, а також забезпечувати додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці;

19) укладати договори оренди, комерційної концесії, спільної діяльності, купівлі-продажу, кредитні договори на суму, що перевищує 100 тис. гривень, а також договори підряду на суму, що перевищує 1 млн. гривень, з письмової згоди Ради;

20) дотримуватися граничних сум витрат на придбання легкових автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, комп’ютерів, придбання і утримання мобільних телефонів, затверджених Кабінетом Міністрів України;

21) відшкодовувати збитки, завдані Підприємству з його вини, згідно із законодавством;

22) затверджувати наказами Підприємства положення про структурні підрозділи Підприємства, інші положення та порядки, що мають системний характер, зокрема:

- положення про щомісячне або щоквартальне преміювання працівників за підсумками роботи закладу;

- порядок надходження і використання коштів, отриманих як благодійні внески, гранти та дарунки;

23) затверджувати посадові інструкції працівників Підприємства;

24) невідкладно інформувати Раду про участь Підприємства у судових процесах з фінансових та майнових питань;

25) укладати договори оренди у відповідності до вимог Положення про особливості та порядок передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, затвердженого рішенням Ради від 15.10.2020 № 1377-VII «Про деякі питання оренди комунального майна»;

26) на початок кожного року надавати Раді звіт про виконання умов контракту, схвалений на загальних зборах трудового колективу підприємства, установи, закладу;

27) вживати заходів щодо виготовлення технічної документації та оформлення права власності на нерухоме майно, яке відображається на балансі підприємства, установи, закладу і закріплено за ним (на праві господарського відання або оперативного управління), а також виготовлення землевпорядної документації та оформлення права постійного користування земельними ділянками, на яких розташоване дане нерухоме майно.

2.3. У разі невиконання обов’язків, визначених пунктом 2.2. цього контракту, Керівник подає Раді письмове пояснення причини.

2.4. Керівник має право:

1) діяти від імені Підприємства, представляти його інтереси на підприємствах, в установах та організаціях;

2) укладати від імені Підприємства правочини відповідно до законодавства;

3) відкривати рахунки в органах Казначейства;

4) розпоряджатися коштами Підприємства в межах обсягів та у порядку, визначеному законодавством;

5) застосовувати заходи заохочення та накладати на працівників дисциплінарні стягнення відповідно до законодавства;

6) видавати у межах своєї компетенції накази та розпорядження, обов’язкові для всіх працівників Підприємства;

7) визначати розмір заробітної плати працівників відповідно до законодавства у межах бюджетних асигнувань згідно із затвердженим штатним розписом;

8) вирішувати інші питання, що згідно із законодавством, актами Ради, статутом Підприємства і цим контрактом належать до компетенції Керівника;

9) представляти інтереси Підприємства у судових органах відповідно до законодавства.

2.5. Рада має право:

1) вимагати від Керівника подання дострокового звіту про його діяльність з управління Підприємства, розпорядження закріпленим за Підприємством майном та виконання цього контракту;

2) звільняти Керівника з посади у разі закінчення строку дії цього контракту, достроково за вимогою Керівника, а також у випадку порушення Керівником вимог законодавства та умов цього контракту;

3) здійснювати контроль за діяльністю Підприємства, ефективністю використання бюджетних коштів і збереженням закріпленого за Підприємством майна.

2.6. Рада здійснює контроль за виконанням Керівником своїх обов’язків, зазначених у пункті 2.2. цього контракту.

2.7. Рада зобов’язується:

1) сприяти створенню умов для функціонування підприємства;

2) інформувати Керівника про галузеву науково-технічну політику;

3) подавати інформацію на запит Керівника у межах компетенції;

4) забезпечувати підприємство матеріально-технічними та фінансовими ресурсами для його функціонування;

5) сприяти своєчасному підвищенню кваліфікації Керівником.

2.8. Рада:

1) погоджує кошторис, план асигнувань загального фонду бюджету та структуру Підприємства;

2) затверджує фінансовий план та штатний розпис Підприємства;

3) погоджує призначення на посаду та звільнення з посади заступників Керівника, головного бухгалтера підприємства за поданням Керівника;

4) погоджує Керівникові відпустку, закордонні відрядження та відрядження в межах України;

5) погоджує розподіл обов’язків між заступниками Керівника за поданням Керівника;

6) надає за поданням Керівника письмову згоду на укладення договорів оренди, комерційної концесії, спільної діяльності, купівлі-продажу, кредитних договорів на суму, що перевищує 100 тис. гривень, а також договорів підряду на суму, що перевищує 1 млн. гривень, або вмотивовану відмову;

7) у разі відсутності Керівника має право вирішувати питання щодо покладення виконання обов’язків Керівника.

2.9. Керівник подає звіт про виконання цього контракту не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку його дії.

2.10. Рада може надавати Керівникові інші повноваження, якщо це передбачено актами законодавства. Надання повноважень у такому разі здійснюється шляхом укладення додаткової угоди.

3. ОПЛАТА ПРАЦІ, УМОВИ МАТЕРІАЛЬНОГО

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЕРІВНИКА

3.1. За виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, Керівникові виплачуються:

посадовий оклад у розмірі, передбаченому нормативно-правовими актами з оплати праці;

надбавка за вислугу років у розмірі, передбаченому законодавством та статутом підприємства;

надбавки за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи, за складність і напруженість у роботі, за почесне звання у розмірі передбаченому законодавством та статутом підприємства.

Граничний розмір зазначених надбавок для Керівника встановлюється відповідно до законодавства та статуту підприємства.

доплати за вчене звання, за науковий ступінь у розмірі передбаченому законодавством та статутом підприємства;

премія за належне виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, статутом підприємства та законодавством.

3.2. Преміювання Керівника, установлення надбавок до посадового окладу, виплата винагороди, надання матеріальної допомоги здійснюється за погодження із Радою у межах наявних коштів на оплату праці у порядку, визначеному законодавством.

Преміювання здійснюється за умов:

 - виконання фінансового плану (доходу) підприємства;

 - позитивного фінансового результату роботи підприємства;

 - відсутності заборгованості з виплати заробітної плати працівникам підприємства, за спожиті комунальні послуги;

 - відсутності простроченої кредиторської заборгованості перед бюджетом та цільовими фондами відповідного рівня;

 - відсутності порушень трудової та виконавчої дисципліни з боку Керівника.

3.3. У разі невиконання або неналежного виконання Керівником обов’язків, передбачених цим контрактом, або застосування до Керівника дисциплінарних стягнень, погіршення роботи Підприємства, порушення трудової дисципліни премії та/або надбавки скасовуються або зменшуються у тому звітному періоді, коли виявлено порушення.

3.3.1. Премія не виплачується також у разі:

 - нещасного випадку зі смертельним наслідком з вини Керівника підприємства;

 - грубого порушення правил охорони праці працівниками підприємства з вини Керівника;

 - порушення фінансової дисципліни;

 - невиконання розпоряджень голови Київської обласної ради, першого заступника чи заступника голови Київської обласної ради, рішень, доручень Органу управління, його структурного підрозділу.

3.3.2. Керівнику зменшується розмір премії:

 - у разі допущення зростання обсягів простроченої кредиторської заборгованості з вини Керівника на ____ відсотків посадового окладу;

 - несвоєчасного введення мінімального розміру заробітної плати та міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці, недотримання норм генеральної або галузевої угоди щодо тарифної ставки робітника першого розряду на ____ % посадового окладу;

 - з інших підстав, передбачених чинним законодавством та контрактом.

3.4. Керівникові надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю ________ календарних дні. Оплата відпустки провадиться виходячи з його середньоденного заробітку, обчисленого у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Керівник визначає час і порядок використання своєї щорічної відпустки (час початку та закінчення, поділу її на частини тощо), за погодженням із Радою.

3.5. У разі відпустки Керівникові надається матеріальна допомога для оздоровлення одночасно з наданням щорічної (основної частини) відпустки у розмірі не більше одного окладу.

3.6. Крім умов матеріального забезпечення, зазначених у пунктах 3.1. - 3.5. цього контракту, Керівникові можуть бути встановлені інші умови, що не заборонені законодавством України, у разі додаткового бюджетного фінансування та рішення Ради.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

4.1. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, Сторони несуть відповідальність згідно з законодавством України та цим контрактом.

4.2. Спори між сторонами вирішуються у порядку, встановленому законодавством.

5. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ

ДО КОНТРАКТУ ТА ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

5.1. Внесення змін та доповнень до цього контракту здійснюється шляхом укладення додаткових угод.

5.2. Дія цього контракту припиняється:

1) із закінченням строку, на який його укладено;

2) за згодою сторін;

3) з ініціативи Ради до закінчення строку дії цього контракту у випадках, передбачених статтями 40 і 41 Кодексу законів про працю України та цим контрактом;

4) з інших підстав, передбачених чинним законодавством та цим контрактом.

5.3. Цей контракт може бути розірваний, а Керівник звільнений з посади з ініціативи Ради до закінчення строку дії контракту:

1) у разі систематичного невиконання Керівником без поважних причин обов'язків, визначених цим контрактом;

2) у разі одноразового грубого порушення Керівником законодавства чи обов'язків, передбачених цим контрактом, внаслідок чого Підприємству завдано значних збитків (понесено збитки, виплачено штрафи і т. п.); 

3) у разі невиконання Підприємством зобов'язань перед бюджетом та Пенсійним фондом України щодо сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів, а також зобов'язань щодо виплати заробітної плати працівникам чи недотримання графіка погашення заборгованості із заробітної плати з вини Керівника;

4) у разі неподання або несвоєчасного подання Раді на погодження кошторису, плану асигнувань загального фонду бюджету Підприємства;

5) у разі неподання або несвоєчасного подання Раді на затвердження фінансового плану та штатного розпису Підприємства;

6) у разі несплати реструктуризованої податкової заборгованості протягом трьох місяців з вини Керівника;

7) за поданням службових осіб органів державного нагляду за охороною праці у разі систематичних порушень вимог чинного законодавства з питань охорони праці;

8) у разі порушення порядку здійснення розрахунків в іноземній валюті;

9) у разі допущення збільшення обсягів простроченої кредиторської заборгованості з вини Керівника;

10) у разі неподання Раді квартальної та річної фінансової звітності;

11) у разі здачі в оренду майна, закріпленого за Підприємством, та укладення договорів комерційної концесії, спільної діяльності, купівлі-продажу, кредитних договорів на суму, що перевищує 100 тис. гривень, а також договорів підряду на суму, що перевищує 1 млн. гривень, без отримання письмової згоди Ради;

12) у разі недотримання вимог фінансового та бюджетного законодавства, а також дій (бездіяльності) Керівника, що призвели до невиконання в установлені строки законних вимог органів державного фінансового контролю;

13) на вимогу виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) у разі порушення вимог законодавства про працю, про колективні договори і угоди, Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»;

14) у разі укладення трудового договору (контракту), всупереч вимогам Закону України «Про запобігання корупції», встановленим для осіб, які звільнилися або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, протягом року з дня її припинення;

15) у разі укладення договору оренди всупереч вимогам Положення про особливості та порядок передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, затвердженого рішенням Ради від 15.10.2020 № 1377-VII «Про деякі питання оренди комунального майна»;

16) у разі порушення чинного законодавства під час використання фінансових ресурсів Підприємства, у тому числі при здійсненні закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти;

17) з інших підстав, передбачених чинним законодавством.

____________________________
(визначити, у разі необхідності, інші підстави припинення контракту)

5.4. Керівник може за своєю ініціативою розірвати контракт до закінчення терміну його дії:

1) у випадку систематичного невиконання Радою своїх обов'язків за контрактом чи прийняття нею рішень, що обмежують чи порушують компетенцію та права Керівника, втручання в його оперативно-розпорядницьку діяльність, яке може призвести або вже призвело до погіршення економічних результатів діяльності Підприємства;

2) у разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню обов'язків за контрактом, та з інших поважних причин;

3) з інших підстав, передбачених чинним законодавством.

5.5. Якщо розірвання контракту проводиться з підстав, встановлених у контракті, але не передбачених законодавством, звільнення Керівника з посади здійснюється відповідно до пункту 8 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України.

6. СТРОК ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ КОНТРАКТУ

6.1. Цей контракт діє з «___»________ 20__ року до «__» ______ 20__ року (включно) і набуває чинності з дня підписання його сторонами.

6.2. Особливі умови:

 сторони зобов’язуються дотримуватись конфіденційності умов цього контракту, окрім випадків, коли сторони посилаються на умови контракту при захисті своїх інтересів у суді;

 про умови контракту інформуються працівники Підприємства у зв’язку з необхідністю виконання контракту (ознайомлення бухгалтера, що займається визначенням розміру винагороди Керівника);

 конфіденційність контракту не поширюється на умови, врегульовані чинним законодавством, та на органи, які здійснюють нагляд (контроль) за дотриманням законодавства України.

6.3. Керівника повідомляють про включення інформації про нього до бази персональних даних «Керівники комунальних підприємств, установ, закладів та організацій» з метою ведення діловодства з кадрових питань, а також внутрішніх документів Ради з питань реалізації визначених законодавством прав та обов’язків у сфері реалізації Радою повноважень щодо трудових відносин з керівниками комунальних підприємств, установ, закладів, що знаходяться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області.

6.4. Умови цього контракту може бути змінені за згодою Сторін шляхом укладення додаткової угоди у письмовій формі.

7. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ СТОРІН ТА ІНШІ ВІДОМОСТІ

7.1. Відомості про Підприємство:

Найменування:___________________________________________________

 

Місцезнаходження:_________________________________________________

 

Код ЄДРПОУ____________________________________________

 

7.2. Відомості про Раду:

 

Найменування: Харківська обласна рада

Місцезнаходження: 61002, м. Харків, вул. Сумська, 64

Посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника Ради

Голова Харківської обласної ради ______________________________

Службовий телефон:__________________________________________

 

7.3. Відомості про Керівника:

Прізвище, ім’я, по батькові______________________________________

Місце проживання (реєстрації) :__________________________________

Номер домашнього телефону:___________________________________________

Номер службового телефону:___________________________________________

Паспорт серія____ № _____________

виданий__________________________________________________________

 

7.4. Цей контракт укладено у двох примірниках, які зберігаються у кожної із Сторін і мають однакову юридичну силу.

 

 

 

 

Від Ради                                                                                                       Керівник

___________________________                            _________________________

(посада, ім’я, по батькові, прізвище)                                  (посада, ім’я, по батькові, прізвище)

 

______________________________                                  ______________________________

(підпис)                                                                                 (підпис)

 

 

 

 

М.П.