ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

 

_____  сесія  ______ скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Проєкт

 

 

Від  «____»  _______ 2021 року                                                                   № ___-VІIІ

 

 

Про внесення змін до Програми розвитку

інвестиційної діяльності Харківської

області на 2021–2024 роки, затвердженої

рішенням обласної ради від 11 березня

2021 року № 52-VIII

 

 

На підставі статей 43, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Закону України «Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць» обласна рада

                                                                            

В И Р І Ш И Л А :

 

Внести до Програми розвитку інвестиційної діяльності Харківської області на 2021–2024 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 11 березня 2021 року № 52-VIII (далі Програма), такі зміни:

 

1)        пункт 3 «Покращення інвестиційного клімату та бізнес-середовища  на місцевому рівні» розділу 7. «План заходів Програми» викласти у новій редакції  (додаток);

 

2)        підпункт 5.2 пункту 5 «Розвиток інвестиційної інфраструктури, формування мережі індустріальних парків» розділу 7. «План заходів Програми» викласти у такій редакції:

 

«

№ з/п

Перелік заходів з реалізації Програми

Термін вико-нання

заходу

Відповідаль-ні / Виконавці

Джерела фінансу-вання

Орієнтовні обсяги фінансування,

тис. грн

Індикатор

оцінки результатив-ності

2021

2022

2023

2024

5.2

Підготовка та затвер-дження концепцій функціо-нування індустрі-альних парків

   2021 – 2022

Департамент економіки і міжнародних відносин,

Валківська міська рада Богодухівсь-кого району Харківської області, органи місцевого самовряду-вання, залучені експерти

Обласний бюджет, кошти ініціато-рів створення парків

120

240

 

 

Затверджено концепції 3-4 індустріаль-них парків, у тому числі затвердження концепції індустріаль-ного парку      на території Валківської міської ради

»;

3)        узагальнюючі рядки «Всього:» та «у т.ч. кошти обласного бюджету», «кошти за рахунок інших джерел» розділу 7. «План заходів Програми» викласти у новій редакції:

«

№ з/п

Перелік заходів з реалізації Програ-ми

Термін вико-нання

заходу

Відпо-відальні/Ви-конавці

Джере-ла фінан-суван-ня

Орієнтовні обсяги фінансування,

 тис. грн

Індика-тор

оцінки резуль-татив-ності

2021

2022

2023

2024

 

Всього:

2490

24632,26

26074,5

4920

 

 

у т.ч. кошти місцевих та обласного бюджетів

2310

23557,26

25309,5

 

4520

 

 

                       кошти за рахунок інших джерел

180

1075

765

400

 

».

 

 

 

Голова обласної ради                                    Тетяна ЄГОРОВА-ЛУЦЕНКО

 

 

 

Розробник: Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації, 705-10-17