ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

 

__ сесія VІІІ скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 Проєкт

 

 

Від ____________ 2021 року                                                                 ___-VІІІ

 

Про внесення змін до Положення про постійні комісії

Харківської  обласної ради, затвердженого рішенням

обласної ради від 24 грудня 2020 року № 37-VІІІ (зі змінами)

 

            Відповідно до статей 43, 47, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки і рекомендації постійних комісій обласної ради  з питань молодіжної політики, культури, спорту та туризму та з питань науки, освіти та духовності, обласна рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

Внести зміни до Положення про постійні комісії Харківської обласної ради, затвердженого рішенням обласної ради від 24 грудня 2020 року № 37-VІІІ, зі змінами, внесеними рішенням обласної ради від 10 червня 2021 року № 183-VIII, а саме:

1)   підрозділ «Постійна комісія з питань молодіжної політики, культури, спорту та туризму» статті 32. «Загальні засади» розділу ІІІ «Повноваження постійних комісій» викласти у такій редакції:

 

«Постійна комісія з питань молодіжної політики,

 культури, спорту та туризму

 

Комісія за дорученням ради, голови обласної ради, першого заступника голови обласної ради, заступника голови обласної ради (відповідно до розподілу обов’язків) або з власної ініціативи:

   - розглядає та вивчає питання щодо реалізації державної політики у молодіжній сфері, сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, фізичної культури і спорту, туризму, аналізує ситуацію у зазначених сферах, готує висновки та/або рекомендації з питань, які належать до повноважень Ради та віднесено до компетенції цієї комісії;

   - сприяє забезпеченню охорони культурної спадщини, збереженню культурних цінностей, захисту історичного середовища;

   - сприяє захисту прав і законних інтересів підприємств, установ, закладів, що є об’єктами спільної власності територіальних громад області, у сферах діяльності, що належать до повноважень постійної комісії;

   - розглядає на своїх засіданнях звіти посадових осіб обласної державної адміністрації про виконання обласних програм та здійснення делегованих повноважень у сферах молодіжної політики, культури і мистецтва, охорони культурної спадщини, фізичної культури і спорту, туризму, у тому числі з питань сприяння розвитку молодіжної інфраструктури, молодіжних центрів, інших суб’єктів молодіжної роботи;

   - розглядає питання відродження культурної спадщини українського народу, сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел, роботи творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у відповідних сферах;

   - розглядає  проєкти програм щодо розвитку молоді, культури і мистецтва, охорони культурної спадщини, фізичної культури і спорту, туризму щодо захисту сім’ї, жінок та дітей;

   - розглядає проєкти програм з організації оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та молоді, а також проєкти програм щодо утвердження здорового способу життя в дитячому і молодіжному середовищі та протидії поширенню соціально небезпечних хвороб серед дітей та молоді;

   - розглядає питання стосовно розвитку мережі, поліпшення матеріально-технічної бази закладів центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, молодіжних центрів, інших установ, що забезпечують соціальний захист, самореалізацію та розвиток потенціалу молоді;

   - розглядає питання, що стосуються удосконалення форм і методів розвитку молодіжної політики, фізкультури і спорту в регіоні, працює над виявленням додаткових резервів і можливостей для реалізації основних напрямів державної політики стосовно сім’ї, жінок, дітей та молоді, а також у галузях фізичної культури, спорту і туризму;

    - розглядає питання щодо сприяння підготовці спортсменів до участі в олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях;

    - розглядає питання щодо соціального захисту молоді, її працевлаштування, розвитку молодіжної підприємницької діяльності, забезпечення житлом молоді і молодих сімей;

    - розглядає питання, що стосуються забезпечення рівних прав і можливостей для участі жінок і чоловіків у політичному, економічному і культурному житті, запобігання насильству в сім’ї, торгівлі людьми;

   - розглядає питання сприяння молодіжним, дитячим, жіночим та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань сім’ї, дітей та молоді;

   - розглядає питання контролю за виконанням рішень Ради за напрямами діяльності постійної комісії, власних висновків і рекомендацій;

   - бере участь у розробці обласних комплексних та цільових програм, спрямованих на розвиток культури і мистецтва, фізичної культури і спорту, здоров’я нації, здійснення молодіжної та сімейної політики, здійснює контроль за їхнім виконанням;

   - сприяє створенню умов для роботи закладів, установ і організацій системи культури і спорту, а також їхньому матеріально-технічному та фінансовому забезпеченню;

   - розглядає та вивчає питання виховання дітей, учнівської та студентської молоді, розвитку їх здібностей, оглядає умови їх виховання, навчання, розглядає питання їх  соціального захисту, надає висновки і рекомендації з цих питань;

   - сприяє розвитку видів спорту (підготовки спортсменів до участі в змаганнях, організації спортивних заходів тощо), здійснює контроль за реалізацією цих заходів;

   - бере участь у перевірці стану роботи з фізичної культури і спорту в навчальних та позашкільних закладах, установах та організаціях;

   - сприяє діяльності товариств, асоціацій, які діють у сферах фізичної культури і спорту, роботи з молоддю, культури;

   - сприяє збереженню та розвитку мережі спортивних шкіл усіх типів, спеціалізованих навчальних, дошкільних закладів, установ спортивного та туристичного профілю, створенню нових спортивних шкіл та відділень за видами спорту;

   - вивчає економічні, соціальні проблеми, пов’язані із розвитком зон відпочинку на території Харківської області, вносить пропозиції щодо ефективного використання ресурсів відповідних об’єктів, готує висновки і рекомендації з цих питань;

   - аналізує питання щодо розвитку туристичної галузі Харківської області, вносить пропозиції щодо популяризації туризму, вирішення комплексу проблемних питань у цій сфері;

   - сприяє впровадженню на території області прогресивних форм виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї тощо);

   - в межах своїх повноважень готує проєкти рішень з питань сім'ї, дітей, жінок, молоді, розвитку фізичної культури та спорту, культури, туризму і в установленому порядку виносить їх на розгляд обласної ради;

   - подає на розгляд пропозиції щодо обсягів бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, молоді, жінок, сім'ї, на розвиток закладів та установ культури, мистецької освіти, туризму, фізичної культури і спорту;

   - розглядає питання дотримання фізкультурно-оздоровчими, спортивними, туристичними організаціями стандартів спортивної класифікації, нормативів з фізичної культури, спорту і туризму;

   - розглядає питання розвитку олімпійського, параолімпійського руху в області;

   -вивчає питання організації самодіяльного масового спорту, фізичної культури і спорту, туризму серед інвалідів, ветеранів, надання закладами фізичної культури і спорту оздоровчих послуг населенню, сприяє розширенню мережі цих закладів;

   - розглядає питання удосконалення форм і методів фізкультурно-оздоровчої роботи у виробничій і соціально-побутовій сфері з метою залучення широких верств населення до занять фізичною культурою, спортом і туризмом;

   здійснює контроль за:

    - організацією роботи з фізичного виховання і впровадження фізкультурно-оздоровчої діяльності у навчально-виховній сфері на принципах індивідуального підходу, пріоритету оздоровчої спрямованості, широкого використання різноманітних засобів і форм фізичного вдосконалення та безперервності процесу;

    - проведенням заходів щодо соціального захисту сім'ї, дітей, жінок, молоді, спортсменів, зокрема спортсменів-інвалідів, ветеранів спорту, тренерів, інших фахівців фізичної культури і спорту;

   - створенням умов для заняття фізичною культурою і спортом за місцем проживання та в місцях масового відпочинку;

    -наданням студентам, неповнолітнім права на безкоштовне і пільгове користування об’єктами фізичної культури і спорту; 

   - організацією та проведенням заходів стосовно сім’ї, жінок, молоді, з фізичної культури, спорту і туризму в області, використанням фінансових і матеріальних ресурсів, що виділяються з відповідних бюджетів на зазначену мету;

    - за розвитком мережі закладів та установ, організацій системи культури, мистецької освіти, фізичної культури і спорту, зміцненням їхньої матеріальної бази, господарським обслуговуванням;

взаємодіє:

- зі структурними підрозділами обласної державної адміністрації, підприємствами, установами, організаціями та закладами у сферах молодіжної політики, культури і мистецтва, фізичної культури, спорту та туризму, у тому числі з питань отримання інформації, документів, аналітичних та статистичних даних, необхідних для підготовки та розгляду на сесії обласної ради проєктів рішень обласної ради і розпоряджень голови обласної ради;

- з місцевими осередками громадських молодіжних, жіночих, дитячих, спортивних, туристичних організацій (федерацій, асоціацій, спілок, об'єднань тощо) громадських організацій, творчих спілок у сфері культури, національно-культурних товариств з питань розвитку їхньої діяльності; 

   - з Комітетом Верховної Ради України з питань молоді і спорту, Комітетом Верховної Ради України з гуманітарної та інформаційної політики та профільними постійними комісіями міських, районних, селищних рад.»;

 

2)   у підрозділі «Постійна комісія з питань науки, освіти та духовності» статті 32. «Загальні засади» розділу ІІІ «Повноваження постійних комісій»:

- виключити абзац такого змісту: «питання щодо відродження осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел, роботи творчих спілок, національно-культурних товариств»;

- в абзаці «розглядає питання, пов’язані з реалізацією державної політики в галузі утвердження в суспільстві загальнолюдських гуманістичних цінностей, відродження культурної спадщини українського народу, формування нових духовно-ціннісних орієнтирів» виключити слова «відродження культурної спадщини українського народу».

 

 

 

Голова обласної ради                                              Тетяна ЄГОРОВА-ЛУЦЕНКО

 

 

 

Розробник: депутат Харківської обласної ради VIII скликання Наталія ПЛОТНІК