Додаток

до рішення обласної ради

від 24 грудня 2022 року № 468-VIII

(XIV сесія VІІІ скликання)

 

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про порядок проведення обласного конкурсу проєктів місцевого та регіонального розвитку «Разом в майбутнє»

 

 

1. Загальні питання

1.1. Дане Положення про порядок проведення обласного конкурсу проєктів місцевого та регіонального розвитку «Разом в майбутнє» (далі – Положення) встановлює умови участі, порядок подання, розгляду, відбору та фінансового забезпечення реалізації проєктів (далі – Конкурс).

1.2. Мета Конкурсу – сприяння відновленню соціально-економічного розвитку на місцевому та регіональному рівні шляхом активізації партнерства територіальних громад, громадських ініціатив та комунальних структур у реалізації заходів місцевих галузевих програм.

1.3. Основні завдання Конкурсу:

- забезпечення належних умов життєдіяльності населення регіону, безпеки та стійкості критичної інфраструктури, відновлення функціонування об`єктів критичної інфраструктури територіальних громад Харківської області;

- зростання ролі всіх видів партнерства у реалізації заходів місцевих галузевих програм, напрямків програм соціально-економічного розвитку як ключового інструменту стимулювання місцевого та регіонального економічного розвитку;

- стимулювання та підтримка місцевих ініціатив щодо ефективного використання внутрішнього потенціалу громад для підвищення конкурентоспроможності регіону та зростання якості людського життя.

 

2. Умови проведення Конкурсу

2.1. До участі у Конкурсі запрошуються:

- перша категорія учасників: сільські, селищні, міські ради або військові адміністрації населених пунктів, у разі їхнього утворення в межах територій територіальних громад – ініціатори проєктів;

- друга категорія учасників: громадські організації та спілки – ініціатори проєктів у партнерстві з органами місцевого самоврядування або військовими адміністраціями населених пунктів, у разі їхнього утворення в межах територій територіальних громад, структурними підрозділами обласної державної (військової) адміністрації – виконавці проєкту, комунальними підприємствами (закладами, установами) – партнери проєкту. Між партнерами укладається договір щодо реалізації проєкту, де визначаються зобов’язання та відповідальність, форма участі, обсяги фінансування проєкту.

2.2. Проєкти мають відповідати напрямкам та заходам програм соціального-економічного розвитку територіальних громад.

2.3. Загальний обсяг фінансування проєкту:

            - перша категорія учасників – до 2 000,0 тис. гривень;

            - друга категорія учасників  до 1 500,0 тис. гривень.

2.4. Проєкти виконуються на умовах обов’язкового фінансування партнерами:

2.4.1. Для першої категорії учасників за рахунок коштів:

- місцевих бюджетів (сільських, селищних, міських рад) та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України,   не менше 50 %;

- субвенції з обласного бюджету  не більше 50%.

 2.4.2. Для другої категорії учасників за рахунок коштів:

 –ініціатора та партнерів проєкту, інших джерел, не заборонених чинним законодавством України, – не менше 30%;

- обласного бюджету – не більше 70%.

2.5. Проєкти мають бути реалізовані протягом одного бюджетного року.

2.6. До конкурсного відбору від одного конкурсанта приймається лише один проєкт.

2.7. Якщо реалізація проєкту передбачає використання земельної ділянки, то остання має знаходитися у комунальній власності територіальної громади, або бути переданою у користування закладу, установі, підприємству комунальної форми власності.

2.8. Якщо при реалізації проєкту передбачається використання будівель і споруд, то вони мають знаходитися у комунальній власності територіальної громади.

2.9. Придбання товарів, робіт і послуг здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

2.10. Конкурсанти подають заявку на участь у Конкурсі та конкурсну документацію у визначений спосіб згідно із формами і переліком, що затверджується Конкурсним комітетом. Конкурсна документація складається державною мовою.

2.11. Проєкти, які надійшли для участі в конкурсі, не рецензуються, не повертаються, а також не можуть бути передані третім особам.

2.12. У разі визнання проєкту переможцем обласного конкурсу проєктів місцевого та регіонального розвитку «Разом в майбутнє», конкурсанти у 10-денний термін подають до Конкурсного комітету оригінали конкурсної документації.

2.13. Не допускаються до участі в Конкурсі проєкти у разі:

- виявлення відсутності у конкурсанта реєстрації або легалізації відповідно до чинного законодавства України;

- відкликання конкурсантом проєкту;

- надходження конкурсної документації після закінчення встановленого терміну прийому, надання її не у повному обсязі або документації, що не відповідає вимогам даного Положення чи вимогам, визначеним Конкурсним комітетом;

виявлення у конкурсантів конфлікту інтересів відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

2.14. У рамках Конкурсу не фінансуються проєкти, що передбачають:

- спрямованість на політичну, релігійну та виборчу діяльність тощо;

- одержання прибутку й прямої матеріальної допомоги, заробітної плати, винагороди та інших компенсаційних виплат конкурсантом або його представником, учасником, членом, партнером;

- погашення боргових зобов'язань і матеріального збитку;

- витрати на придбання ліцензій, патентів і товарних знаків;

- випуск авторських робіт, організацію та проведення персональних виставок;

- реалізація визначених у проєкті заходів, що фінансуються за рахунок коштів бюджетів різних рівнів у рамках втілення державних, регіональних і галузевих програм і проєктів.

2.15. Конкурсанти відповідають за достовірність наданої інформації та документів відповідно до чинного законодавства України.

2.16. На вимогу Конкурсного комітету, за потреби, конкурсанти надають додаткову інформацію щодо проєкту.

2.17. Конкурс проводиться відповідно до Плану проведення обласного конкурсу проєктів місцевого та регіонального розвитку «Разом в майбутнє», який затверджується Конкурсним комітетом.

2.18. Конкурсанти та виконавці проєктів реалізують їх відповідно до календарного плану заходів, кошторису та бюджету, визначених у проєкті.

2.19. Після реалізації проєкту конкурсанти подають Конкурсному комітету підсумкові звіти про результати реалізації проєкту, форму якого затверджує Конкурсний комітет. За результатами розгляду підсумкового звіту узгоджується дата відкриття проєкта.

2.20. При відкритті проєкта обов’язково беруть участь члени Конкурсного комітету, депутати обласної та місцевих рад.

2.21. Підтвердженням реалізації проєкта є вручення конкурсанту сертифікату, дизайн якого затверджується Конкурсним комітетом.

2.22. Конкурсанти та виконавці проєктів з метою інформування громадськості можуть залучати місцеві ЗМІ, радіо та інтернет-ресурси для висвітлення етапів реалізації проєктів.

 

3. Критерії оцінки проєктів

3.1. Проєкти оцінюються Конкурсним комітетом за бальною системою, розробленою та затвердженою Конкурсним комітетом у Методиці оцінювання. У разі необхідності, за рішенням Конкурсного комітету до оцінювання проєктів залучаються незалежні експерти.

3.2. Оцінювання здійснюються за наступними критеріями:

- соціальна значимість проєкту та реалістичність мети;

- наявність чіткого плану та механізмів розв’язання проблеми;

- якісні та кількісні показники покращення життєдіяльності громади при реалізації проєкту;

- сталість проєкту;

- застосування інноваційних підходів у реалізації проєкту;

- обґрунтованість вартості реалізації проєкту;

- наявність додаткового фінансування з місцевих бюджетів або з інших джерел, не заборонених чинним законодавством, що зменшує частку фінансування з обласного бюджету.

 

4. Організаційне забезпечення Конкурсу

4.1. Персональний склад Конкурсного комітету затверджується розпорядженням голови обласної ради, де визначається голова, його заступник та секретар (не більше 11 осіб). До персонального складу Конкурсного комітету входять: 6 депутатів обласної ради, 4 працівники виконавчого апарату обласної ради, 1 представник структурного підрозділу обласної державної (військової) адміністрації (за згодою).

Секретар Конкурсного комітету організовує роботу Конкурсного комітету, за результатами засідання готує протоколи та доручення голови Конкурсного комітету.

Зміни до персонального складу Конкурсного комітету вносяться розпорядженням голови обласної ради.

Конкурсний комітет є колегіальним, постійно діючим консультативно-дорадчим органом.

4.2. Члени Конкурсного комітету здійснюють свої повноваження на громадських засадах.

4.3. Конкурсний комітет:

- затверджує План проведення Конкурсу;

- затверджує Методичні рекомендації щодо підготовки заявки та проєктної документації для участі у Конкурсі, підсумкові звіти про результати впровадження проєктів;

- затверджує форми, перелік та спосіб подання конкурсної документації;

- впроваджує програмно-технічне забезпечення проведення Конкурсу;

- затверджує Методику оцінювання проєктів (далі – Методика) та оцінює їх;

- залучає до оцінювання проєктів, у разі необхідності, незалежних експертів та затверджує умови їх залучення;

- ухвалює рішення щодо переможців Конкурсу;

- контролює дотримання даного Положення і Плану проведення Конкурсу;

- представники беруть участь у відкритті реалізованих проєктів;

- проводить роботу, спрямовану на популяризацію Конкурсу.

4.4. Регламент роботи Конкурсного комітету:

4.4.1. Формою роботи Конкурсного комітету є засідання, які проводить його голова, або, за його відсутності, – заступник. Засідання є правочинним, якщо в ньому беруть участь більшість членів від затвердженого персонального складу. За необхідністю засідання можуть проводитися в режимі відеоконференції.

4.4.2. Рішення Конкурсного комітету приймаються більшістю голосів від кількості членів комітету, які брали участь у засіданні, та фіксуються у протоколі. У випадку рівної кількості голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні Конкурсного комітету.

4.4.3. За результатами засідання Конкурсного комітету оформлюється протокол, який підписує головуючий та секретар Конкурсного комітету.

4.5. Координація роботи та організаційно-технічні заходи щодо підготовки та проведення Конкурсу покладаються на управління з питань місцевого самоврядування, розвитку громад та міжнародних зв’язків виконавчого апарату обласної ради, яке:

- організовує роботу по прийманню та реєстрації конкурсних заявок;

- проводить попередній аналіз зареєстрованих проєктів щодо їх відповідності умовам Конкурсу;

-  формує списки проєктів, які відповідають умовам Конкурсу, у розрізі категорій, відповідно до Методики оцінювання надає членам Конкурсного комітету для оцінювання;

-  проводить узагальнення бальної оцінки, формує рейтингові таблиці в розрізі категорій і подає їх на розгляд Конкурсному комітету;

- здійснює моніторинг реалізації проєктів, отримує підсумкові звіти про результати впровадження проєктів, узгоджує з конкурсантами дату відкриття проєктів;

- розробляє Методичні рекомендації щодо підготовки заявки та проєктної документації для участі у Конкурсі, підсумкового звіту про результати впровадження проєкту;

- надає консультації, проводить навчально-методичні семінари, практикуми із менеджменту проєктів за тематикою, необхідною для якісної підготовки і впровадження проєктів;

- забезпечує поширення інформації про Конкурс у засобах масової інформації та соціальних мережах;

- забезпечує виготовлення та облік сертифікатів та іншої презентаційної продукції Конкурсу;

- готує аналітичні довідки та звіт про результати реалізації проєктів.

 4.6. Реалізацію Конкурсу забезпечують Конкурсний комітет, управління з питань місцевого самоврядування, розвитку громад та міжнародних зв’язків виконавчого апарату обласної ради, Департамент фінансів Харківської обласної державної (військової) адміністрації як головний розпорядник коштів Конкурсу, інші структурні підрозділи Харківської обласної державної (військової) адміністрації, сільські, селищні, міські ради, ініціатори проєктів та їх партнери.

4.7. Витрати на організаційне забезпечення Конкурсу здійснюються за рахунок коштів, передбачених на реалізацію комплексної програми «Розвиток місцевого самоврядування в Харківській області на 2022 – 2024 роки», затвердженої рішенням обласної ради від 23.09.2021 № 329-VІІІ (зі змінами).

 

5. Процедура Конкурсу

5.1. Дата початку та термін проведення Конкурсу визначаються рішенням Конкурсного комітету. Офіційне повідомлення про початок Конкурсу та умови його проведення, зразки необхідних документів та вимоги до їхнього оформлення розміщуються у засобах масової інформації та соціальних мережах.

5.2. Подання заявок на участь у Конкурсі розпочинається наступного дня після публікації офіційного повідомлення про початок Конкурсу і здійснюється впродовж терміну, визначеного у рішенні Конкурсного комітету.

5.3. Конкурсна документація подається у визначений спосіб та терміни.

5.4. Упродовж 10 календарних днів із дня закінчення прийому конкурсної документації формуються у розрізі категорій учасників списки проєктів, що допущені до участі у Конкурсі, і подаються до Конкурсного комітету.

5.5. Члени Конкурсного комітету упродовж 20 календарних днів здійснюють оцінювання проєктів відповідно до затвердженої Методики.

5.6. Протягом 10 календарних днів проводиться узагальнення бальної оцінки та формуються рейтингові таблиці в розрізі категорій учасників.

5.7. Конкурсний комітет на своєму засіданні ухвалює рішення щодо визначення переможців Конкурсу.

5.8. Повідомлення про переможців оприлюднюється у засобах масової інформації та соціальних мережах.

 

6. Фінансове забезпечення реалізації проєктів

6.1. Фінансування реалізації проєктів, визнаних переможцями, за рахунок коштів обласного бюджету, передбачених на поточний бюджетний рік, здійснюється на підставі рішення Конкурсного комітету та рішення обласної ради (розпорядження обласної державної (військової) адміністрації).

6.1.1. Для першої категорії учасників – шляхом передачі цільової субвенції сільським, селищним, міським бюджетам.

6.1.2. Для другої категорії учасників – шляхом виділення фінансування цільової субвенції сільським, селищним, міським, бюджетам або головним розпорядникам коштів обласного бюджету – виконавцям.

6.2. Фінансування з обласного бюджету витрачається згідно з бюджетним законодавством на підставі рішень органів місцевого самоврядування (розпоряджень військових адміністраціях населених пунктів, у разі їхнього утворення в межах територій територіальних громад) із дотриманням пропорційного співвідношення, визначеного у проєкті.

6.3. Реалізація проєктів здійснюється на підставі договорів, що укладаються між Харківською обласною радою, переможцями Конкурсу та відповідними органами місцевого самоврядування або військовими адміністраціями населених пунктів, у разі їхнього утворення в межах територій територіальних громад.

6.4. Витрати, здійснені Конкурсантами до оприлюднення рішення Конкурсного комітету про визнання проєкту переможцем, та витрати, пов’язані зі збільшенням кошторисної вартості проєкту в ході його реалізації (враховуючи, у тому числі, рівень інфляції), не підлягають оплаті з обласного бюджету.

6.5. Майно, придбане в рамках реалізації проєкту, береться на баланс відповідного органу місцевого самоврядування або військової адміністрації населеного пункту, у разі її утворення в межах території територіальної громади або комунального підприємства (закладу, установи).

6.6. Моніторинг реалізації проєктів здійснюється на підставі інформації, яку надають виконавці проєктів до 05 числа місяця, наступного за звітним, за формою, затвердженою Конкурсним комітетом. Інформація надається упродовж реалізації проєкту.

6.7. У разі зменшення вартості реалізованого проєкту, фінансування з обласного бюджету повинно дорівнювати плановому відсотку за проєктом. Різниця між профінансованою сумою коштів та розрахованою сумою повертається до обласного бюджету.

6.8. Рішенням Конкурсного комітету кошти обласного бюджету, спрямовані на фінансування проєкту - переможця конкурсу, можуть бути перерозподілені на інші проєкти, які є наступними за рейтинговою оцінкою, або повернуті до обласного бюджету, у разі:

- якщо переможець Конкурсу письмово відмовився від реалізації проєкту;

- якщо протягом місяця після визначення переможців місцеві ради, військові адміністрації – не надали рішення або розпорядження про виділення коштів із місцевих бюджетів на фінансування проєкту;

-якщо протягом місяця після визначення переможців ініціатори проєкту (друга категорія учасників) не надали договір, в якому зазначаються фінансові зобов’язання партнерів;

- якщо упродовж двох місяців після отримання фінансування з обласного бюджету для реалізації проєкту, виконавець не здійснив касових видатків на виконання заходів проєкту;

- не реалізації проєкту (виконані заходи не відповідають проєкту).

6.9. У разі економії коштів на реалізацію проєкту через здешевлення вартості робіт і послуг унаслідок проведення процедур закупівлі із застосуванням електронної системи PROZORRO, ці кошти за письмовим зверненням виконавця та рішенням Конкурсного комітету можуть бути спрямовані виключно на завершення робіт за цим проєктом без змін видів робіт.

 

 

 

Керуючий справами
виконавчого апарату

обласної ради                                                                                         Оксана МАЛИШЕВА