Додаток 2

до рішення обласної ради

від 23 березня 2004 року (р14-5-4)

(ХІV сесія ХХІV cкликання)

 

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про  єдиний обласний тендерний комітет

з організації та здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за кошти обласного бюджету

 

1. Загальні положення

 

Це Положення розроблене на підставі Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" (1490-14) і наказу Міністерства економіки України від 26 грудня 2000 року № 280 “Про затвердження Положення про порядок створення та головні функції тендерних комітетів щодо організації та здійснення процедур закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти” із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 26 листопада 2001року № 286, від  19 лютого 2002 року № 53, від 18 червня 2002р. № 182, від 02 червня 2003 року № 141, від 28 листопада 2003 року № 346.         

 

2. Формування єдиного обласного тендерного комітету

 

2.1. Єдиний обласний тендерний комітет з організації та здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за кошти обласного бюджету (далі - єдиний обласний тендерний комітет) створюється для організації та проведення процедур закупівлі за кошти обласного бюджету товарів, робіт і послуг згідно з затвердженим переліком за умови, що очікувана вартість товарів і послуг дорівнює або перевищує суму, еквівалентну 5 тис. євро,              а робіт – суму, еквівалентну  100 тис. євро.

При здійсненні закупівель єдиним обласним тендерним комітетом замовником торгів є обласна рада, яка в даному випадку діє в інтересах платника (платників) – розпорядника коштів обласного бюджету, що фіксується згодом у багатосторонньому договорі про закупівлю (замовник – обласна рада, платник – фактичний розпорядник (одержувач) коштів та учасник – переможець процедури закупівлі, обраний за її результатами).                       

Єдиний обласний тендерний комітет створюється на засадах колегіальності в прийнятті рішень, відсутності конфлікту інтересів членів тендерного комітету та їх неупередженості.

Єдиний обласний тендерний комітет у своїй діяльності керується чинним законодавством, цим Положенням, рішеннями обласної ради та рішеннями, які приймаються самим єдиним обласним тендерним комітетом.

            2.2. Склад єдиного обласного тендерного комітету формується з урахуванням  частини  другої статті  12 Закону України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”. (1490-14)

2.3. Головою єдиного обласного тендерного комітету за посадою є один із заступників голови обласної ради.

            2.4. Персональний склад єдиного обласного тендерного комітету затверджується рішенням обласної ради. Зміни до складу єдиного обласного тендерного комітету вносяться за поданням голови єдиного обласного тендерного комітету та затверджуються рішенням обласної ради.

 

3. Функції та  повноваження єдиного обласного тендерного комітету

 

            3.1. Єдиний обласний тендерний комітет відповідає за організацію процедур закупівлі на всіх етапах їх проведення. У процесі роботи він забезпечує реалізацію таких функцій:

-         планування здійснення процедур закупівель протягом бюджетного року відповідно до кошторисних лімітів фінансування та пріоритетності закупівель;

-         вибір процедури закупівлі відповідно до статей 13, 14 Закону України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”;(1490-14)

-         розміщення оголошення про здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг, процедури попередньої кваліфікації  у бюлетені “Вісник державних закупівель” та, у разі потреби, в інших засобах масової інформації, у тому числі в міжнародних, на радіо, телебаченні, у мережі електронного зв’язку, або розсилання запрошень учасникам процедур державних закупівель щодо участі в них та інформування учасників процедур закупівлі про їх результати;  

-     підготовка та розсилання необхідної для проведення процедур закупівлі чи процедури попередньої кваліфікації учасників процедур закупівель документації;

-     надання роз’яснень учасникам процедур закупівель щодо змісту тендерної документації у разі отримання від останніх відповідних запитів;

-     проведення процедури попередньої кваліфікації учасників у разі її застосування;  

-     організація приймання, зберігання, розкриття  тендерних пропозицій, забезпечення вибору найбільш вигідної тендерної пропозиції відповідно до критеріїв та методики оцінки тендерних пропозицій учасників процедури закупівлі, визначених у тендерній документації ;

-     ведення необхідної звітності щодо здійснення процедур закупівель відповідно до вимог чинного законодавства;

-     у разі надходження скарги від учасника процедур закупівель – забезпечення її належного розгляду відповідно до чинного законодавства або участь у розгляді скарги, якщо останню було подано до уповноваженого органу з питань координації закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти.

            3.2.   Єдиний обласний тендерний комітет має право:

-     виступати організатором торгів на закупівлю окремих категорій товарів, робіт і послуг за кошти обласного бюджету при очікуваній вартості закупівель товарів і послуг, яка дорівнює або перевищує суму 5 тис. євро, а робіт - суму, еквівалентну 100 тис. євро;                   

-     одержувати від головних розпорядників коштів інформацію, необхідну для проведення торгів;

-     залучати, у разі потреби, для роботи в єдиному обласному тендерному комітеті на  безоплатній основі  сторонніх експертів та консультантів;

-     залучати, у разі потреби, для роботи в єдиному обласному тендерному комітеті фахівців головних управлінь і управлінь облдержадміністрації - головних розпорядників коштів, які замовляють відповідні торги;

-     за  надання  тендерної документації  брати від  організацій-учасників плату, необхідну для покриття витрат на її підготовку та розсилання, згідно з пунктом 3 статті 20 Закону України “ Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”. (1490-14)

3.3. Єдиний обласний тендерний комітет зобов’язаний:

-      організовувати проведення процедур закупівлі відповідно до чинного законодавства, установлених процедур закупівлі та термінів;

-      забезпечити рівні умови для всіх учасників процедур закупівель, що беруть участь у процедурах закупівлі, об’єктивний та чесний вибір переможця;

-     зберігати конфіденційність інформації;

-      своєчасно готувати письмові роз’яснення голові обласної ради стосовно отриманих на його адресу скарг від постачальників (підрядників), що беруть участь у торгах (тендерах), щодо можливих порушень процедур закупівель;

-     своєчасно оформляти відповідну звітність та забезпечувати її подання на затвердження голові обласної ради.

3.4. Голова єдиного обласного тендерного комітету:

-     планує проведення засідань єдиного обласного тендерного комітету та веде ці засідання;

-     вирішує питання щодо забезпечення діяльності єдиного обласного тендерного комітету;

-     приймає рішення щодо створення комісій та робочих груп єдиного обласного тендерного комітету, залучення (у ролі консультантів чи експертів) спеціалістів структурних підрозділів головного розпорядника коштів;

-     вносить на розгляд сесії обласної ради пропозиції щодо змін у складі єдиного обласного тендерного комітету;

-     за потреби приймає рішення щодо проведення позапланових засідань єдиного обласного тендерного комітету;

-     пропонує порядок денний засідань єдиного обласного тендерного комітету.

            Голова єдиного обласного тендерного комітету (виконуючий обов’язки голови його заступник) засвідчує своїм підписом такі документи щодо закупівель:

-     оголошення стосовно закупівель;

-     запит щодо цінових пропозицій (котирувань), запрошення до торгів з обмеженою участю та закупівлі у одного учасника;                      

-     тендерну документацію, включаючи зміни у разі їх внесення;

-     інструкцію щодо підготовки та подання заявок на участь у попередній кваліфікації;

-     повідомлення про акцепт тендерної пропозиції та про результати торгів;

-     рішення щодо скарг учасників торгів, що розглядалися єдиним обласним тендерним комітетом;

-     звіт про результати здійснення процедури закупівлі.

Вказані документи після підпису завіряються печаткою обласної ради.

            3.5. Заступник голови єдиного обласного тендерного комітету:

-      виконує   обов`язки голови єдиного обласного тендерного комітету у разі його відсутності або неможливості виконання їм своїх обов`язків;

-     здійснює інші функції, визначені рішеннями єдиного обласного тендерного комітету.

3.6. Секретар єдиного обласного тендерного комітету:

-     веде та оформляє протоколи засідань єдиного обласного тендерного комітету;

-     забезпечує оперативне інформування членів єдиного обласного тендерного комітету стосовно організаційних питань його діяльності;

-     за дорученням голови єдиного обласного тендерного комітету виконує іншу організаційну роботу;

-     забезпечує відповідно до законодавства зберігання документів щодо здійснення  закупівель.

            3.7. У разі відсутності секретаря єдиного обласного тендерного комітету  його обов’язки (функції) голова єдиного обласного тендерного комітету доручає тимчасово виконувати    іншому члену єдиного обласного тендерного комітету.

            3.8. Члени єдиного обласного тендерного комітету на його засіданнях беруть участь у обговоренні та приймають рішення щодо результатів процедури попередньої кваліфікації учасників процедури закупівлі, у разі її застосування; оцінки та зіставлення тендерних пропозицій; визначення переможця процедур закупівлі.

3.9. Члени єдиного обласного тендерного комітету мають право:

-     брати  участь  у всіх засіданнях єдиного обласного тендерного комітету та прийнятті його рішень;

-     ознайомлюватися з усіма матеріалами щодо оцінки та зіставлення тендерних пропозицій учасників процедур закупівель;

-     виносити питання на розгляд єдиного обласного тендерного комітету;

-     на занесення своєї окремої думки до протоколів засідань єдиного обласного тендерного комітету.

            3.10. Члени єдиного обласного тендерного комітету зобов’язані додержуватись норм чинного законодавства у сфері державних закупівель, відповідних нормативно-правових актів обласної ради, цього Положення, тендерної документації, об’єктивно та неупереджено розглядати тендерні пропозиції учасників процедур закупівель, забезпечувати збереження конфіденційності інформації, що стосується предмета діяльності єдиного обласного  тендерного комітету.

3.11. Головний розпорядник коштів обласного бюджету:

-         подає  до єдиного обласного тендерного комітету план закупівель  для використання під час планування здійснення процедур закупівель на поточний рік;

-         подає пропозиції до єдиного обласного тендерного комітету щодо технічних та інших вимог до предмету закупівлі, кваліфікаційних вимог до учасників торгів, пропонує критерії оцінки до предмету закупівлі;

-         подає пропозиції щодо опису окремої частини або частин предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані тендерні пропозиції у разі, якщо учасникам дозволяється подати тендерні пропозиції тільки стосовно частини товарів, робіт чи послуг, що закуповуються; 

-         разом із робочою групою єдиного обласного тендерного комітету і секретарем єдиного обласного тендерного комітету готує тендерну документацію відповідно до бюджетних призначень, а також проект договору про закупівлю;  

-         подає пропозиції до єдиного обласного тендерного комітету щодо створення експертних груп по окремих закупівлях;

-         несе відповідальність за правильність та своєчасність підготовки матеріалів, які включаються до складу тендерної документації.

           

4. Процедурні питання проведення засідань

єдиного обласного тендерного комітету

 

4.1. Розкриття тендерних пропозицій, їх оголошення, порівняння, оцінка і визначення переможця торгів проводиться відповідно до Закону України  "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" (1490-14), інших документів, що регламентують проведення торгів.

4.2. Формою роботи єдиного обласного тендерного комітету є засідання. Засідання єдиного обласного тендерного комітету вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин його членів. Присутність членів єдиного обласного тендерного комітету на його засіданнях є обов’язковою. Делегування ними своїх повноважень іншим особам не допускається.

            4.3. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях єдиного обласного тендерного комітету, приймаються простою більшістю голосів у присутності не менше двох третин членів єдиного обласного тендерного комітету. У разі рівного розподілу голосів голос голови єдиного обласного тендерного комітету є ухвальним.

4.4. Рішення єдиного обласного тендерного комітету оформляються протоколом, який підписується усіма членами єдиного обласного тендерного комітету, що брали участь у голосуванні.

4.5. У засіданні єдиного обласного тендерного комітету бере участь представник головного розпорядника коштів, який відповідно до плану проведення тендерів відповідає за підготовку тендерної документації по конкретному тендеру.

            4.6. У разі проведення закупівель товарів, робіт та послуг, що мають складний або спеціалізований характер, до роботи єдиного обласного тендерного комітету можуть залучатися, відповідно до пункту 10 статті 26 Закону України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти” (1490-14), незалежні кваліфіковані  експерти та консультанти, які складають експертний висновок щодо відповідності тендерних пропозицій учасників технічним, економічним та іншим параметрам закупівлі, а також відповідності пропозицій світовим стандартам, вимогам якості тощо. Рекомендації експертів та консультантів можуть бути використані під час визначення переможця процедури закупівлі.

            4.7. Для розкриття тендерних пропозицій учасників процедури закупівлі призначається робоча група з представників єдиного обласного тендерного комітету  в складі не менше трьох осіб.

 

На процедурі розкриття тендерних пропозицій мають право бути присутніми претенденти, представники засобів масової інформації.

           

 

5. Витрати на організацію та проведення процедур закупівлі

 

            5.1. Склад, обсяги та джерела покриття витрат на організацію та проведення процедур закупівлі можуть визначатися у відповідному кошторисі витрат щодо організації та проведення процедури закупівлі, що за поданням голови єдиного обласного тендерного комітету затверджується керівником організації-замовника.

            5.2. При розробці кошторису, зазначеного у пункті 5.1., враховуються конкретні умови діяльності тендерного комітету, його тип, обсяг функцій, що ним виконуються, вид закупівлі, складність проведення процедури тощо. При розрахунку кошторису не враховуються витрати, що покриваються за рахунок загального кошторису, на утримання апарату обласної ради, апарату обласної державної адміністрації, управлінь та інших структурних підрозділів облдержадміністрації, зокрема на оплату праці штатних працівників, утримання приміщень тощо.

5.3.Витрати на проведення процедур закупівлі можуть в установленому чинним законодавством порядку відшкодовуватися за рахунок коштів, отриманих від учасників процедур державних закупівель за надання тендерної документації відповідно до частини третьої  статті 20 Закону України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”.(1490-14)

 

 

6. Відповідальність членів єдиного обласного тендерного комітету

 

            6.1. Голова єдиного обласного тендерного комітету та інші члени єдиного обласного тендерного комітету, а також запрошені експерти і консультанти відповідно до своїх повноважень несуть відповідальність згідно з чинним законодавством за порушення, допущені під час здійснення процедур закупівлі, правильність і об`єктивність прийнятих рішень, недотримання вимог достовірності та збереження  конфіденційності інформації, недоліки у веденні звітності.

6.2. При виявленні порушень у роботі єдиного тендерного комітету, зокрема внаслідок розгляду отриманої відповідно до чинного законодавства скарги від учасників процедур закупівель, що беруть чи брали участь у процедурах закупівлі, голова єдиного обласного тендерного комітету подає письмові роз’яснення голові обласної ради з цього приводу.

 

 

 

Керівник секретаріату

обласної ради                                                            Т. Просєкіна