ПРОГНОЗ
обласного бюджету на 201
5 - 2016 роки

 

Запровадження середньострокового бюджетного прогнозування є  однією з основних складових Стратегії розвитку системи управління державними фінансами, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 року № 774-р.

Метою запровадження середньострокового планування бюджету на місцевому рівні є забезпечення послідовності та передбачуваності бюджетної регіональної політики в середньостроковій перспективі, посилення бюджетної дисципліни.

Прогноз обласного бюджету встановлює взаємозв’язок між стратегічними цілями розвитку регіону та можливостями бюджету в середньостроковій перспективі, визначає прогнозні показники за основними видами доходів та видатків бюджету.

Основні напрями розвитку регіону визначені Стратегією сталого розвитку Харківської області до  2020 року, затвердженою рішенням обласної ради від 23.12.2010 року.

Головна мета сталого розвитку Харківської області – забезпечення високої якості життя населення на основі побудови соціально-орієнтованої природозберігаючої інноваційної економіки. Головна мета реалізується через низку стратегічних цілей: забезпечення сталого соціального розвитку (високої якості життя населення), сталого економічного розвитку (інноваційної економіки), сталого екологічного розвитку (природозберігаючої економіки).

На забезпечення фінансовим ресурсом заходів розвитку області за вищезазначеними напрямами і має бути спрямована бюджетна політика,  враховуючи не лише наповнення дохідної частини обласного бюджету, а й забезпечення ефективного і раціонального використання бюджетних коштів.

Складання та реалізація прогнозу обласного бюджету спрямовані на підвищення ефективності використання бюджетних коштів, досягнення конкретних результатів реалізації регіональної політики у галузях бюджетної сфери та економіки.

 

Показники прогнозу економічного та соціального розвитку Харківської області, покладені в основу формування прогнозу

обласного бюджету на 2015 та 2016 роки

 

Наявні тенденції розвитку економіки, подальша реалізація комплексу економічних реформ забезпечать підґрунтя для майбутнього економічного зростання.

Розрахунок прогнозних індикативних показників бюджету на 2015 та 2016 роки на основі консервативних оцінок основних макропоказників економічного і соціального розвитку створить певний «запас міцності» системи місцевих фінансів на середньострокову перспективу.

 

Показники прогнозу економічного та соціального розвитку Харківської області на 2015 та 2016 роки

 

Наявні тенденції розвитку економіки, подальша реалізація комплексу економічних реформ забезпечать підґрунтя для майбутнього економічного зростання.

Розрахунок прогнозних індикативних показників бюджету на 2015 та 2016 роки на основі консервативних оцінок основних макропоказників економічного і соціального розвитку створить певний «запас міцності» системи місцевих фінансів на середньострокову перспективу.

 

Основні прогнозні показники соціально-економічного розвитку області за 2014-2016 роки

 

п/п

Найменування показника

2014

(прогн. дані)

2015 (прогн. дані)

2016

(прогн. дані)

1

2

3

4

5

1.

Валовий регіональний продукт, млн.грн.

79369

86199

94631

2.

Індекс фізичного обсягу валового регіонального продукту, у % до попереднього періоду

100,5

101,5

102,6

3.

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників, грн.

3 256

3 663

4212

4.

Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення, одиниць

88

88

88

 

Фонд оплати праці штатних працівників та працівників малих підприємств прогнозується у 2015 році в обсязі 26816,56 млн. грн., у 2016 році - 30168,63 млн. грн.

Середня заробітна плата прогнозується у 2015 році у розмірі 3663 грн., у 2016 році - 4212 грн.

Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення очікується у 2015 та у 2016 роках у кількості 88 одиниць.

Завданням оптимістичного сценарію розвитку є прискорення темпів реального зростання валового регіонального продукту до 1,5% у 2015 році та 2,6 % у 2016 році з максимальним використанням можливостей для економічного зростання на основі підвищення конкурентоспроможності економіки області, досягнення макроекономічної стабільності, розв'язання накопичених за попередні роки проблем.

Прогноз доходів обласного бюджету Харківської області на 2015 та 2016 роки розроблено з урахуванням основних напрямів податкової реформи відповідно до положень Стратегії сталого розвитку Харківської області до 2020 року та основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку Харківської області на 2015 та 2016 роки.

Доходи обласного бюджету на 2015 та 2016 роки

 

Прогноз обласного бюджету Харківської області на 2015 рік становить 1418,9 млн.грн., з них доходів загального фонду 1304,5 млн.грн., доходів спеціального фонду (разом з бюджетом розвитку) 114,4 млн.грн.

Найвагомішим джерелом наповнення доходів загального фонду залишається податок на доходи фізичних осіб – 1211,0 млн.грн. Прогноз надходжень з податку на доходи фізичних осіб розраховано відповідно до базової ставки оподаткування доходів з урахуванням збільшення розмірів мінімальної заробітної плати відповідно до індексу інфляції та темпів зростання фонду оплати праці штатних працівників та працівників малих підприємств.

Плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення планується отримати 14,9 млн.грн. Розрахунок здійснено відповідно до фактичних та прогнозних обсягів видобутку (погашення) корисних копалин, наданих геологічною службою України.

Плати за ліцензії на право роздрібної  торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами 32,6 млн.грн.

Збору за спеціальне використання води (крім збору за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення) 28,0 млн.грн. Прогноз здійснено на підставі очікуваних обсягів використання води, які підлягають оподаткуванню, прогнозу нарахованих сум збору за використану воду та ставок, затверджених розділом XVI Податкового кодексу України.

Екологічний податок обраховано на рівні 18,3 млн.грн.

Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами складе 8,5 млн.грн.

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу - 6,5 млн.грн.

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності складуть за розрахунками Управління з питань комунальної власності виконавчого апарату Харківської обласної ради близько 2,2 млн.грн.

Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності - 1,9 млн. грн.

Показники доходів обласного бюджету на 2016 рік становитимуть 1575,0 млн.грн., з них доходів загального фонду 1456,6 млн.грн., доходів спеціального фонду (разом з бюджетом розвитку) 118,4 млн.грн.

Бюджетоутворюючим доходом загального фонду залишається податок на доходи фізичних осіб – 1362,3 млн.грн. Прогноз надходжень з податку на доходи фізичних осіб розраховано з урахуванням зростання фонду оплати праці.

Плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення планується отримати 15,1 млн.грн.

Плати за ліцензії на право роздрібної  торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами 32,7 млн.грн.

Збору за спеціальне використання води (крім збору за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення) 28,5 млн.грн.

Екологічний податок - 18,9 млн.грн.

Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами - 8,5 млн.грн.

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу - 6,5 млн.грн.

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності складуть близько 2,1 млн.грн.

Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності - 2,0 млн. грн.

 

 

Видатки обласного бюджету на 2015 та 2016 роки

 

Одним з основних напрямів забезпечення сталого економічного зростання й гарантованого виконання органами державної влади та місцевого самоврядування своїх соціальних зобов'язань, передбачених Програмою економічних реформ Президента України на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», є реформа міжбюджетних відносин, зокрема, впровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні.

В сучасних умовах необхідно не лише концентрувати увагу на збільшенні фінансових ресурсів, а й забезпечувати їх використання таким чином, щоб досягати цілі у най­більш економний, ефективний та результативний спосіб.  Для цього необхідним є підвищення якості розроблення бюджетної політики, ефективності розподілу і використання бюджетних коштів шляхом запровадження програмно-цільового методу формування та виконання місцевих бюджетів (ПЦМ), ідея якого полягає у зосередженні  уваги не тільки на можливостях бюджету (існуючих ресурсах), а й на тому як найефектив­ніше їх використати з метою отримання конкретних результатів.

З метою реалізації Концепції застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.09.02 № 538-р, Концепції реформування місцевих бюджетів, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.05.07 № 308-р, Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 02.08.2010 № 805 у 2014 році продовжується експеримент із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання обласного бюджету.

Запровадження програмно-цільового методу до складання та виконання бюджету спрямоване на:

- забезпечення прозорості бюджетного процесу, що чітко визначає цілі і завдання,  на досягнення яких витрачаються бюджетні  кошти, підвищення  рівня  контролю  за  результатами  виконання бюджетних програм; 
- забезпечення за  результатами  виконання  бюджету  здійснення оцінки  діяльності  учасників  бюджетного  процесу щодо досягнення поставлених цілей та виконання завдань, а також проведення аналізу причин неефективного виконання бюджетних програм; 
- упорядкування організації  діяльності розпорядника бюджетних коштів щодо формування  і  виконання  бюджетних  програм шляхом  чіткого розмежування відповідальності між   визначеними   розпорядником бюджетних коштів відповідальними виконавцями бюджетних програм; 
- посилення відповідальності розпорядника бюджетних коштів за дотримання діяльності, а також за фінансове забезпечення бюджетних програм і результати їх виконання;

- підвищення якості розроблення бюджетної політики, ефективності розподілу і використання бюджетних коштів.

 

Прогнозні показники видатків обласного бюджету на 2015 та 2016 роки

(з урахуванням цільових субвенцій з державного  бюджету)

млн. грн.

Найменування

2015 рік

2016 рік

Загальний обсяг видатків 

5698,8

5924,9

Органи місцевого самоврядування (обласна рада)

12,2

12,4

Освіта

770,9

801,8

в т.ч. за рахунок цільових субвенцій з державного бюджету

32,8

34,1

Охорона здоров'я

1220,8

1269,7

в т.ч. за рахунок цільових субвенцій з державного бюджету обласному бюджету,  бюджетам районів та міст області на охорону здоров'я

44,2

46,0

Соціальний захист та соціальне забезпечення

3334,0

3467,0

в т.ч. цільові субвенції бюджетам районів та міст області на соціальний захист населення

3159,6

3285,6

Житлово-комунальне господарство 

8,0

8,5

Культура і мистецтво

114,7

119,3

Засоби масової інформації

2,9

3,0

Фізична культура і спорт

41,8

43,5

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика

136,5

140,3

в т.ч. цільові субвенції бюджетам районів та міст області на компенсацію за пільговий проїзд

94,0

97,8

Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю

36,0

37,5

Охорона навколишнього природного середовища

18,3

18,9

Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій

2,7

3,0

 

Освіта

 

Пріоритетом розвитку галузі освіти є забезпечення можливості отримання якісної освіти дітьми-сиротами й дітьми, позбавленими батьківського піклування, дітьми, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку; виховання дітей з використанням сучасних методик і норм; підвищення рівня вмінь професійних кадрів.

У 2015 та 2016 роках передбачається здійснити такі заходи:

дотримання норм харчування вихованців навчальних закладів інтернатного типу  та учнів професійно-технічних навчальних закладів;

забезпечення вихованців навчальних закладів інтернатного типу з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, одягом, взуттям й іншим м’яким інвентарем відповідно до норм, визначених законодавчими актами;

забезпечення навчальних закладів інтернатного типу та професійно-технічних навчальних закладів сучасними засобами навчання та методичними вказівками;

забезпечення сучасним обладнанням спалень та навчальних корпусів навчальних закладів інтернатного типу і професійно-технічних навчальних закладів,  гуртожитків, навчальних та медичних кабінетів, їдалень;

забезпечення безперешкодного доступу до навчальних закладів усіх типів і форм власності.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на рівний доступ до якісної освіти, незалежно від стану здоров’я, місця їх проживання;

покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів інтернатного типу  комунальної власності та професійно-технічних навчальних закладів;

виконання навчальними закладами інтернатного типу комунальної власності та професійно-технічними навчальними закладами санітарно-гігієнічних норм;

покращення методичного забезпечення навчальних закладів інтернатного типу  комунальної власності та професійно-технічних навчальних закладів;

поліпшення стану професійної майстерності робітничих кадрів;

створення безпечного життєвого середовища для дітей з обмеженими фізичними можливостями.

 

Охорона здоров’я

 

Пріоритетними завданнями в охороні здоров’я є:

структурна перебудова та модернізація системи медичного обслуговування з метою забезпечення населення якісною і доступною медичною допомогою, в тому числі: створення єдиної централізованої системи екстреної (швидкої) та невідкладної медичної допомоги відповідно до Закону України від 5 липня 2012 року № 5081-VI «Про екстрену медичну допомогу»;

продовження роботи щодо поліпшення умов перебування і лікування ветеранів війни, учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, хворих на туберкульоз в спеціалізованих закладах охорони здоров’я;

поліпшення умов перебування та надання медичної допомоги дітям, вагітним жінкам, роділлям, породіллям та новонародженим дітям;

У 2015 та 2016 роках передбачається здійснити наступні заходи:

щодо продовження реформування галузі із передачею вторинної ланки медичної допомоги на обласний рівень управління та фінансування;

щодо забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги, спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги, стоматологічної допомоги населення, належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним жінкам, роділлям, породіллям та новонародженим дітям, забезпечення санаторного лікування хворих на туберкульоз, забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини;

щодо своєчасної заготівлі і переробки донорської крові, виробництва препаратів крові;

щодо виконання положень Закону України від 5 липня 2012 року № 5081-VI «Про екстрену медичну допомогу»;

щодо забезпечення хворих в спеціалізованих закладах охорони здоров’я (дитячих закладах, закладах, які здійснюють лікування хворих на туберкульоз та надають медичну допомогу ветеранам війни і учасникам ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС) медикаментами та продуктами харчування відповідно до натуральних норм;

забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет препаратами інсуліну та десмопресину;

щодо зростання рівня гігієнічної освіченості населення, ощадливого ставлення до свого здоров’я, прищеплення навиків здорового способу життя;

продовжити роботу по зміцненню матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я та оновлення медичного обладнання.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

створення умов для надання належної та якісної медичної допомоги населенню області;

підвищення рівня виявлення захворювань на ранніх стадіях, досягти зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком;

підвищення рівня надання медичної допомоги дітям, вагітним жінкам, роділлям, породіллям та новонародженим дітям;

поліпшення умови перебування та лікування в спеціалізованих закладах охорони здоров’я ветеранів війни, учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС та хворих на туберкульоз.

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

 

Пріоритетними завданнями у сфері соціального захисту та соціального забезпечення є:  

підвищення якості надання соціальних послуг;

забезпечення належного функціонування та подальшого розвитку інтернатних установ системи соціального захисту населення області;

забезпечення надання комплексу послуг відповідно до індивідуальних програм реабілітації інвалідам і дітям-інвалідам, які проживають в інтернатних установах;

підвищення рівня охоплення соціальною підтримкою незаможних верств населення при раціональному використанні бюджетних коштів;

забезпечення результативної роботи щодо запобігання соціальному сирітству, реабілітації бездоглядних та безпритульних дітей,

сприяння розвитку сімейних форм виховання дітей, позбавлених батьківського піклування, бездоглядних та безпритульних;

забезпечення оздоровлення дітей пільгових категорій, у тому числі в дитячих оздоровчих закладах;

забезпечення вдосконалення соціальних програм у галузі сім’ї, жінок, молоді та дітей та їх реалізації.

 

У 2015 та 2016 роках передбачається здійснити такі заходи:

впроваджувати сучасні методики реабілітації та виховання дітей-інвалідів;

вжити заходів щодо забезпечення інтернатних установ сучасним обладнанням для проведення реабілітації інвалідів, придбання меблів і обладнання для спалень, кухонь, медичних кабінетів;  

продовжувати проведення капітальних ремонтів приміщень та систем життєзабезпечення будинків-інтернатів.

удосконалення системи соціальної роботи з сім’ями, що мають дітей і опинились в складних життєвих обставинах;

своєчасне виявлення бездоглядних та безпритульних дітей, влаштування їх на виховання в заклади сімейного типу та соціального захисту;

забезпечення сталого функціонування закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах;

забезпечення проведення заходів щодо оздоровлення дітей;

створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

створення належних умов для комплексної реабілітації інвалідів, а саме: соціальної, психологічної, медичної, трудової, фізкультурно–оздоровчої, навчально–виховного процесу, корекції психофізичного розвитку;

покращення умов проживання та соціально-побутового обслуговування дітей–інвалідів, громадян похилого віку та інвалідів, які проживають у будинках-інтернатах, відповідно до встановлених норм та нормативів;

зміцнення матеріально–технічної бази будинків-інтернатів системи соціального захисту;

зменшення кількості безпритульних та бездоглядних дітей;

забезпечення оздоровленням не менше 70% дітей, насамперед, соціально-незахищених категорій;

підвищення рівня інтелектуального самовдосконалення та творчого розвитку особистості дітей та молоді.

 

Культура і мистецтво

 

Пріоритетом розвитку галузі «Культура і мистецтво» є поліпшення матеріально-технічної бази закладів культури області; створення повного реєстру нерухомих пам’яток історичної культурної спадщини, створення належних умов збереження музейних предметів у музейних закладах області; розвиток в’їзного та внутрішнього туризму; забезпечення належного функціонування модернізованої мережі публічних бібліотек.

У 2015 та 2016 роках передбачається здійснити такі заходи:

забезпечення інвентаризації та паспортизації об’єктів історичної культурної спадщини;

сприяння представленню туристичного потенціалу Харківської області на  регіональних та міжнародних туристичних виставках, салонах і фестивалях;

сприяння розробці та просуванню на ринок конкурентноздатних туристичних продуктів (включаючи конкретні маршрути в регіоні), виготовлення інформаційно-презентаційної продукції про туристичний потенціал регіону;

створення мережі туристсько-інформаційних пунктів в області;

проведення заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури (комп’ютеризація бібліотек та підключення до Інтернету, забезпечення музейних закладів області системами охоронної сигналізації, проведення капітальних ремонтів закладів культури);

сприяння забезпеченню користувачів сучасними виданнями української та зарубіжної літератури.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

надання населенню якісних культурних і мистецьких послуг, забезпечення функціонування закладів культури;

отримання об’єктивних даних про кількісний та якісний склад об’єктів історичної культурної спадщини Харківщини;

забезпечення належних умов збереження музейних предметів у музейних закладах області;

зростання іміджу Харківської області, як туристичного центру, в Україні та за кордоном;

ефективне використання бібліотек для потреб місцевих громад завдяки навчанню та використанню сучасних інформаційних технологій, покращення бібліотечного обслуговування населення, забезпечення інформаційного та читацького запиту кращими творами вітчизняної та зарубіжної книжкової продукції.

 

Засоби масової інформації

 

Пріоритетами розвитку у цій сфері є забезпечення інформування громади області шляхом сприяння діяльності комунальних засобів масової інформації.

У 2015 та 2016 роках передбачається здійснити такі заходи:

забезпечення надання фінансової підтримки редакції газети «Слобідський край», обласної пошуково-видавничої наукової редакції «Книга Пам’яті України», редакційно-видавничої групи Харківського тому серії «Реабілітовані історією», комунальному підприємству «Регіональний інформаційний центр»;

надання фінансової підтримки для виробництва телепрограм для дітей та юнацтва.     

Основними результатами, яких планується досягти, є:

забезпечення інформування громади області на шпальтах газети «Слобідський край» шляхом висвітлення діяльності органів влади, підприємств, установ та організацій;

здійснення пошукової роботи, ведення тематичної картотеки репресованих, проведення досліджень архівних кримінальних справ реабілітованих громадян;

здійснення збору і систематизації матеріалів, здійснення редакційної підготовки та видання історико-меморіального серіалу «Книга Пам’яті України. Переможці»;

проведення прес-конференцій і брифінгів у прес-центрі обласної державної адміністрації;

розповсюдження інформації щодо проведених заходів спрямованих на підтримку та розвиток дитячої творчості.

Фізична культура і спорт

 

Пріоритетами розвитку у цій сфері є створення належних умов для збереження та зміцнення фізичного здоров’я населення та формування здорового способу життя,  примноження спортивних досягнень в області.

У 2015 та 2016 роках передбачається здійснити такі заходи:

забезпечення розвитку олімпійських, неолімпійських видів спорту та сприяння поліпшенню підготовки та участі українських спортсменів у змаганнях різного рівня;

збереження мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл;

забезпечення інвентарем і обладнанням спортивних споруд, де проводиться навчально-тренувальний процес і підготовка спортсменів.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

підвищення рівня залучення населення до занять фізичною культурою та масовим спортом, зміцнення здоров'я нації та попередження захворювань;

збільшення кількості спортсменів у збірних командах України, кількості учасників у чемпіонатах світу, Європи та Олімпійських іграх;

покращення матеріально-технічної бази спортивних споруд.

 

Сільське господарство та земельна реформа

 

Збалансованість виробничого потенціалу та його структурних елементів є одним із основних критеріїв розвитку агропромислового комплексу, як визначено Стратегією сталого розвитку Харківської області до 2020 року.

Пріоритетами розвитку аграрного сектору області є перетворення сільськогосподарської галузі на ефективний та конкурентоспроможний на внутрішньому і зовнішньому ринках сектор економіки.

Враховуючи вимоги, передбачені стратегією сталого розвитку Харківської області до 2020 року, Програмою розвитку тваринництва в господарствах Харківської області на 2011-2015 роки, Програмою забезпечення АПК області сільськогосподарською технікою виробництва промислових підприємств м.Харків та області на 2008-2015 роки та Програмою раціонального використання та охорони земель в Харківській області на 2011-2015 рік  передбачається здійснити наступні заходи:

удосконалення механізму підтримки сільськогосподарських товаровиробників;

визначення дієвих стимулів до впровадження інноваційних технологій виробництва, зберігання та переробки продукції тваринництва;

стимулювання та запровадження високотехнологічного крупнотоварного виробництва сільськогосподарської продукції;

формування ринку земель сільськогосподарського призначення;

 

створення та забезпечення функціонування електронного загальнодержавного кадастру землі та відповідної земельно-інформаційної бази даних;

розробка механізмів регулювання ринку землі та ефективного обороту земель сільськогосподарського призначення;

проведення інвентаризації земель;

проведення нормативної грошової оцінки земель;

встановлення та зміна меж населених пунктів;

заходи з охорони земель;

проведення аналізу стану використання та охорони земель з урахуванням використання ресурсів біосфери, які забезпечують їх відтворення, функціональну рівновагу та еволюцію, як бази соціально-економічного розвитку суспільства.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

підвищення продуктивності праці в сільському господарстві;

стабілізація цін на сільськогосподарську продукцію;

створення оптимальних умов для збільшення соціального, інвестиційного та виробничого потенціалу землі;

покращення інвестиційного клімату в аграрному секторі економіки;

забезпечення продовольчої безпеки населення області.

 

Охорона навколишнього природного середовища

 

Відповідно до Стратегії сталого розвитку Харківської області до 2020 року охорона природного середовища є важливим аспектом розвитку регіону.

Пріоритетними завданнями діяльності у сфері охорони навколишнього природного середовища є забезпечення безпеки життєдіяльності населення, запобігання виникненню природних і техногенних катастроф, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, формування екомережі і впровадження екологічно збалансованої системи використання природних ресурсів.

В відповідності до комплексної Програми охорони навколишнього природного середовища у Харківській області, у 2015 та 2016 роках передбачається здійснити такі заходи:

мінімізацію шкідливого впливу на довкілля небезпечних відходів та хімічних речовин;

розширення заліснених та заповідних територій;

забезпечення використання природних ресурсів чітко у відповідності до обґрунтованих нормативів;

ліквідацію шкідливого для довкілля та технологічно-застарілого виробництва шляхом переоснащення та впровадження альтернативних його видів.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

проведення знешкодження непридатних до використання пестицидів та утилізації небезпечних відходів;

суттєве збільшення обсягу збору і переробки відходів як вторинної сировини;

підвищення рівня лісистості територій області;

раціональне використання наявних природних ресурсів;

зменшення антропогенного і техногенного навантаження на навколишнє природне середовище. 

 

Дорожньо-транспортний комплекс

 

Пріоритетами розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури у прогнозному періоді є створення сприятливих умов, необхідних для стабільного та ефективного розвитку дорожнього комплексу.

Важливим інструментом державної політики в розвитку дорожнього комплексу області є регіональна Програма розвитку дорожнього комплексу Харківської області на 2012-2016 роки, в якій передбачено вирішення ключових завдань, таких як:

збереження і розвиток вулично-дорожньої мережі населених пунктів Харківської області, впровадження сучасної технології і матеріалів для виконання робіт з капітального та поточного ремонтів шляхового покриття;

придбання сучасної техніки для ремонту та утримання;

створення умов для безпечного руху транспорту шляхом удосконалення та розвитку вулично-дорожньої мережі та мостів;

доведення транспортно-експлуатаційних показників вулично-дорожньої мережі та штучних споруд до нормативних вимог;

забезпечення безперебійного, безпечного та зручного руху транспортних засобів і пасажирів з розрахунковими швидкостями, навантаженнями;

ліквідація недоліків на ділянках  концентрації дорожньо-транспортних пригод;

збільшення пропускної здатності вулично-дорожньої мережі та штучних споруд;

підвищення рівня благоустрою міст і селищ області.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг і приведення його у відповідність до вимог нормативних документів, створення належної дорожньої інфраструктури;

безперебійний, безпечний та зручний рух транспортних засобів та пасажирів з розрахунковими швидкостями, навантаженнями;

ліквідацію недоліків на ділянках концентрації дорожньо-транспортних пригод та зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод;

упорядкування руху транспорту в місцях конфліктуючих потоків;

збільшення можливості виконання маневрів для запобігання дорожньо-транспортним пригодам, збільшення швидкості руху автотранспорту та пропускної здатності мережі автомобільних доріг;

поліпшення транспортного сполучення із сільськими населеними пунктами;

зменшення складової транспортних витрат у вартості товарів і послуг;

збереження і розвиток вулично-дорожньої мережі населених пунктів Харківської області;

збільшення пропускної здатності вулично-дорожньої мережі та штучних споруд;

створення умов для безпечного руху транспорту шляхом удосконалення та розвитку вулично-дорожньої мережі та мостів;

підвищення рівня благоустрою міст і селищ області.

 

Житлово-комунальне господарство

 

Пріоритетними завданнями реформування житлово-комунального господарства є здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності його функціонування, забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів, забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків.

Заходами Програми реформування розвитку житлово-комунального господарства Харківської області передбачено:

комплексна реконструкція кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду та модернізація систем тепло-, водопостачання та водовідведення;

забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства та приведення тарифів на житлово-комунальні послуги у відповідність з економічно обґрунтованими витратами виробництва послуг;

впровадження пілотних проектів, які спрямовані на скорочення витрат та невиробничих втрат енергоресурсів, теплової енергії та питної води при виробництві послуг, переведення підприємств житлово-комунального господарства на альтернативні джерела енергії та види палива;

збільшення кількості об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;

передача гуртожитків у власність територіальних громад Харківської області;

залучення громадськості до процесів формування житлової політики та реформування житлово-комунального господарства.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

комплексна модернізація і технічне переоснащення  підприємств житлово-комунального господарства з метою зменшення  ресурсоспоживання і дотримання екологічних нормативів; 

стала та ефективна робота підприємств житлово-комунального господарства; 

зменшення до рівня експлуатаційної безпеки зношеності основних фондів у житлово-комунальній сфері та витрат і втрат  під час виробництва (надання) житлово-комунальних послуг;

забезпечення поступового виведення з експлуатації аварійних житлових будинків та відбудова аварійних об'єктів комунального  господарства на умовах фінансування з державного та місцевих  бюджетів; 

надання населенню житлово-комунальних послуг  належної якості відповідно до вимог національних стандартів; 

забезпечення прозорості у формуванні тарифної та цінової  політики на житлово-комунальні послуги; 

завершення обладнання багатоквартирних будинків побудинковими приладами обліку тепла, холодної та гарячої води; 

забезпечення захисту прав споживачів, їх своєчасне  інформування з питань своїх прав та обов'язків.

 

Взаємовідносини з місцевими бюджетами

 

Пріоритетом бюджетної політики у середньостроковому періоді є реформування міжбюджетних відносин з метою забезпечення економічного зростання, підвищення рівня фінансової незалежності та видаткової автономності місцевих бюджетів області, підвищення ефективності використання бюджетних коштів.

Трансферти з обласного бюджету надаються місцевим бюджетам області виходячи з наявного фінансового ресурсу обласного бюджету, пріоритетності напрямків розвитку регіону, передбачених обласними програмами, та необхідності вирішення першочергових проблемних питань тієї чи іншої територіальної громади.

У 2015 та 2016 роках передбачається здійснити такі заходи:

підтримку стійкого економічного та соціального розвитку територій з урахуванням збалансування регіональних інтересів;

збільшення інвестиційних ресурсів місцевих бюджетів за рахунок розширення доходних джерел бюджету розвитку;

узгодження пріоритетів та дій місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо територіального розвитку;

запровадження середньострокового бюджетного планування та програмно-цільового методу на рівні місцевих бюджетів;

удосконалення механізму розрахунку обсягу міжбюджетних трансфертів.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

підвищення фінансової спроможності місцевих бюджетів та рівня фінансової забезпеченості делегованих повноважень;

підвищення конкурентоспроможності, зростання інвестиційної привабливості та пожвавлення інноваційної активності;

посилення ролі місцевого самоврядування у розв’язанні актуальних проблем соціально-економічного розвитку області;

забезпечення вирівнювання диспропорцій соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць області та підвищення рівня надання гарантованих соціальних послуг населенню.

 

 

Розробник: Департамент фінансів Харківської обласної державної адміністрації, 705-01-10