ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ДО ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ НА 2014 РІК

 

Проект обласного бюджету сформований  відповідно до Бюджетного Кодексу України, Закону України “Про Державний бюджет України на 2014 рік“, відповідних норм Податкового кодексу України та інших діючих бюджетних та податкових законодавчих актів. При формуванні бюджету взято за основу враховані при обрахунку трансфертів Міністерством фінансів України обсяги доходів, видатків та інші показники.

 

Оцінка тенденцій економічного розвитку області

 

 

За підсумками 2013 року індекс промислової продукції склав 94,9%.

За 2013 рік обсяги виробництва валової продукції сільського господарства збільшилися на 20,3% порівняно з 2012 роком.

За рахунок будівництва нових житлових будинків і гуртожитків та розширення, реконструкції існуючого житлового фонду в області в 2013 році очікується введення в експлуатацію 407,1 тис. кв. м загальної площі житла.

Обсяг капітальних інвестицій, які освоєні підприємствами та організаціями області в 2013 році, складає 8 513,8 млн. грн.

За 2013 рік обсяги відправлень пасажирів залізничним транспортом склали 65,2 млн. осіб, що на 0,7% менше перевезень 2012 року, а обсяги відправлень вантажів залізничним транспортом – 29,8 млн. тонн., що на 5,6% менше порівняно з 2012 роком.

Обсяг перевезень вантажів підприємствами автомобільного транспорту в 2013 році склав 13,9 млн. тонн, що на 2,7% менше порівняно з 2012 роком.

Обсяг перевезень пасажирів автомобільним транспортом за 2013 рік – 128,5 млн. пас., що на 6,3% менше ніж у 2012 році.

Обсяг відправлення пасажирів із аеропорту за 2013 рік збільшився на 20,3% у порівнянні з 2012 роком, і склав 301,5 тис. пас.

Обіг роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарообіг підприємств торгової мережі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках  фізичними особами-підприємцями) за 2013 рік становив 62 093,4 млн. грн. і збільшився у порівнянних цінах проти 2012 року на 10,2%.

У 2013 році середньомісячна заробітна плата штатних працівників області очікується на рівні 2974 грн., що в порівнянні з 2012 роком більше на 8,1%.

Збільшення реальної заробітної плати працівників області за 2013 рік очікується не менше, ніж на 9,9% порівняно із показником за 2012 рік.

У Харківській області за станом на 01.01.2013 на 10 тисяч населення припадало 86 малих підприємств (по Україні цей показник складає 76), кількість зайнятих у малому і середньому бізнесі складає 557,5 тисяч осіб, що становить 82,1% від кількості зайнятих працівників на підприємствах регіону.

Кількість підприємців-фізичних осіб Харківської області в 2013 році збільшилася на 1549 осіб в порівнянні з 2012 роком і склала 181 038 осіб (оперативні дані).

 

Основні прогнозні показники

соціально-економічного розвитку області за 2012-2014 роки

 

№№

п/п

Найменування показника

2012

(звітні дані)

2013

(очікувані)

2014 (прогн. дані)

 


1

2

3

4

5

1.

Валовий регіональний продукт, млн.грн.

76022

75718

79369

2.

Індекс фізичного обсягу валового регіонального продукту, у % до попереднього періоду

99,7

100,0

100,5

3.

Індекси промислової продукції, у % до попереднього періоду

97,6

94,9*

101,5

4.

Темп зростання (зниження) валової продукції сільського господарства, у % до попереднього року

91,9

120,3*

100,5

6.

Індекси капітальних інвестицій, у % до попереднього року

114,2

63,0

101,5

7.

Темпи зростання обороту роздрібної торгівлі, відсотків

115,0

110,2*

112,0

8.

Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення, одиниць

86

87

88

9.

Середньомісячна заробітна плата штатного працівника, грн.

2752

2974

3256

 

*- фактичні дані

 

Загальний фонд обласного бюджету

 

Дохідна частина місцевих бюджетів на 2014 рік сформована з врахуванням прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2014 рік та прогнозних показників соціально-економічного розвитку області за 2012-2014 роки, розроблена відповідно до норм чинного Податкового і Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів.

Обсяг обласного бюджету на 2014 рік по доходах загального фонду (без урахування трансфертів) складе 1 224 431,8 тис. грн.

Доходи, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів обраховані в розмірі  1 174 773,7 тис. грн.

Доходи, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів складають 49 658,1 тис. грн.

Структура загального фонду обласного бюджету на 2014 рік

 

 

Назва податку

Прогноз  надходжень

на 2014 рік

(тис.грн.)

Питома вага, %

1

2

3

Податок на доходи фізичних осіб

131 747,5

92,4

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування (50% збору)

890,4

0,1

Збір за спеціальне використання води (крім збору за спеціальне використання води водних об`єктів місцевого значення) (50% збору)

25 750,0

2,1

Надходження збору за спеціальне використання води від підприємств житлово-комунального господарства (50%)

500,0

0,1

Плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (50%)

14 831,1

1,2

Плата за використання інших природних ресурсів

3,7

0,0

Плата за надані в оренду ставки, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення

51,0

0,0

Разом доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів

1 174 773,7

95,9

Податок на прибуток підприємств

850,0

0,1

Авансові внески з податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності

200,0

0,0

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету

120,4

0,0

Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів

1 000,0

0,1

Інші надходження

1 500,0

0,1

Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади

30,1

0,0

1

2

3

Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів

4,7

0,0

Плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольними  напоями та тютюновими виробами

7,8

0,0

Плата за державну реєстрацію (крім реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців)

234,9

 

0,0

 

Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами

8 500,0

 

0,7

 

Плата за ліцензії на право роздрібної  торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами

32 520,0

 

2,7

 

Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності

1 820,0

0,2

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності

2 300,0

0,2

Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності

35,0

0,0

Інші надходження

535,0

0,0

Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів

0,1

0,0

Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння

0,1

0,0

Разом доходів, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів

49 658,1

4,1

Всього доходів загального фонду без урахування трансфертів

1 224 431,8

100,0

 

Найвагомішим джерелом  надходження закріплених доходів є податок на доходи фізичних осіб, який є бюджетоутворюючим податком в зведеному бюджеті області. Обсяг надходжень до обласного бюджету запланований в розмірі 25% від загального обсягу доходу, що стягується на території області та розрахований з урахуванням фактичних надходжень у 2013 році, вимог Бюджетного та Податкового кодексів України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік».

В 2014 році податок на доходи фізичних осіб в обласному бюджеті  складе 1 131 747,5 тис. грн. (92,4 %) надходжень загального фонду. У порівнянні з фактичними надходженнями 2013 року (1 000 485,3 тис. грн.) планові показники більше на 131 262,2 тис. грн., або на 13,1%.

 

Розрахунок прогнозного обсягу надходжень податку на доходи фізичних осіб на 2014 рік

 

тис. грн.

 

Фактичні надходження

 за 2013 рік

Прогноз на 2014 рік

Всього

в т.ч. до обласного бюджету

Всього

в т.ч. до обласного бюджету

1

2

3

4

5

Податок на доходи фізичних осіб разом

4 001 940,8

1 000 485,3

4 526 990,0

1 131 747,5

в тому числі:

 

 

 

 

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати

3 540 656,4

885 164,2

4 005 187,1

1 001 296,8

Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що

сплачується податковими агентами

148 150,2

37 037,6

167 586,9

41 896,7

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата

182 588,0

45 647,0

206 542,8

51 635,7

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування

130 546,2

32 636,5

147 673,2

36 918,3

 

Розрахунок прогнозного показника податку на доходи фізичних осіб на 2014 рік проведено відповідно до Методики прогнозування надходжень податку на доходи фізичних осіб, затвердженої наказом Мінфіну від 24.12.2010  № 1646 та з застосуванням діючих норм Розділу IV Податкового кодексу України.

Збільшення надходжень по податку на доходи фізичних осіб також планується за рахунок поступового підвищення мінімальної заробітної плати з 1 липня - 1250 гривень,  з 1 жовтня - 1301 гривня, передбаченого Законом України «Про Державний бюджет України на 2014 рік». Середньорічний приріст мінімальної заробітної плати становитиме 8,2%.

Слід зазначити, що при формуванні показників по податку на доходи фізичних осіб було враховано зростання валового регіонального продукту, зростання витрат на оплату праці, підвищення прожиткового мінімуму на одну працездатну особу.

Крім цього при формуванні показників обласного бюджету на 2014 рік по податку на доходи фізичних осіб враховані і наявні резерви щодо надходжень даного податку, а саме:

- зменшення податкового боргу з податку на доходи фізичних осіб;

- збільшення частини підприємств, які сплачують податок на доходи фізичних осіб, в загальній кількості зареєстрованих підприємств;

- організація роботи щодо контролю за діяльністю суб’єктів господарювання, які здійснюють виплату та оподаткування зарплати та інших доходів громадян з порушенням вимог податкового законодавства;

- виявлення та руйнування схем мінімізації податкових зобов’язань суб’єктами господарювання, які здійснюють розрахунки у готівковій формі.

Розрахунок прогнозного збору за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування на 2014 рік здійснено з урахуванням обсягу ліміту лісосічного фонду, із застосуванням збільшених ставок за заготівлю деревини основних та неосновних лісових порід, затверджених Законом України від 19.12.2013 № 713-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставок окремих податків». У 2014 році до обласного бюджету очікується отримати 890,4 тис. грн., що в порівнянні з фактичними надходженнями 2013 року (784,5 тис. грн.) більше на 105,9 тис. грн., або на 13,5%.

Розрахунок прогнозного збору за спеціальне використання води (крім збору за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення) до місцевих бюджетів проведено відповідно до прогнозних обсягів використання води, які підлягають оподаткуванню, прогнозу нарахованих сум збору за використану воду та ставок, затверджених розділом XVI Податкового кодексу України. У 2014 році надходження складуть 25 750,0  тис. грн., що на 952,5 тис. грн. (3,8%) більше фактичних надходжень за 2013 рік.

Надходження збору за спеціальне використання води від підприємств житлово-комунального господарства планується на рівні 1 500,0 тис. грн.

Надходження плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення на 2014 рік розраховано відповідно до фактичних та прогнозних обсягів видобутку (погашення) корисних копалин, наданих геологічною службою України. У 2014 році надходження складуть  14 831,1 тис. грн.

Плата за використання інших природних ресурсів (100%) розрахована в сумі 3,7 тис. грн.

Плата за надані в оренду ставки, що знаходяться в басейнах   річок загальнодержавного значення  планується отримати 51,0 тис. грн. (у 2013 році фактично надійшло 50,6 тис. грн.).

Податок на прибуток підприємств становитиме 850,0 тис. грн., що в порівнянні з фактичними надходженнями 2013 року (980,0 тис. грн.) менше на 130,0 тис. грн., або на 13,3%. Зменшення податкових надходжень від обласних комунальних підприємств, що знаходяться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області зумовлюється зниженням з 01.01.2014 року, згідно Податкового кодексу України та Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік», ставки податку на прибуток з 19 до 18 відсотків, а також скороченням комунальними підприємствами видів діяльності, за рахунок доходів від яких здійснюється нарахування податку на прибуток.

 Авансові внески з податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності передбачені в розмірі 200,0 тис. грн. на рівні фактичних надходжень 2013 року.

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучаються до бюджету передбачена у розмірі 120,4 тис. грн. за розрахунками Управління з питань комунальної власності виконавчого апарату Харківської обласної ради.

Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів передбачена у розмірі 1 000,0 тис. грн.

Інші надходження (код 210805) плануються в сумі 1 500,0 тис.грн.

Розрахунок плати за ліцензії на 2014 рік проведено у розрізі об’єктів оптової та роздрібної торгівлі із врахуванням: динаміки кількості виданих ліцензій, діючих та скасованих ліцензій; середньої плати за 1 видану ліцензію:

- надходження плати за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади становитиме 30,1 тис. грн., тобто на рівні надходжень 2013 року.

- плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів - прогнозується в сумі 4,7 тис. грн., що менше на 0,8 тис. грн. від фактичних надходжень 2013 року у зв’язку з анулюванням ліцензії від ДП «Дублянський спиртовий завод». Основними ліцензіатами є: ДП „Харківський завод шампанських він”, ПРАТ „Філіп Моріс Україна”, ДП „Івашківський спиртовий завод”, ТОВ „ЛГЗ Арго”, ТОВ „ЛГЗ Прайм”, ТОВ «Люботинський завод «Продтовари». Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів встановлюється в розмірі 780 грн. на рік за 1 ліцензію. Ліцензії видаються терміном на 5 років, плата справляється щорічно та до початку виробництва зазначеної продукції.

- плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольними напоями та тютюновими виробами - визначена в сумі 7,8 тис. грн., тобто на рівні надходжень 2013 року. Плата за ліцензії на право імпорту, експорту алкогольних напоїв та тютюнових виробів встановлюється в розмірі 780 гривень на рік за 1 ліцензію. Ліцензії видаються терміном на п'ять років, плата справляється щорічно та до початку виробництва зазначеної продукції.

- плата за державну реєстрацію (крім реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) - становитиме 234,9 тис. грн. (плата за державну реєстрацію лікарських засобів, видавництв, медичного обладнання, права власності на нерухомість, цивільно-правових стосунків населення та ін.).

- плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами за розрахунками органів доходів і зборів у Харківській області прогнозується в сумі 8 500,0 тис. грн., тобто на рівні надходжень 2013 року. Протягом 2014 року на території Харківської області буде діяти 17 ліцензій. Річна вартість 1 ліцензії становить 500,0 тис. гривень, термін дії ліцензії – 5 років.

- плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами очікується в сумі 32 520,0 тис. грн.  Протягом 2014 року на території області буде діяти близько 7000 ліцензій. Плата за ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями на території міст становить 8000 гривень на кожний окремий, зазначений в ліцензії електронний контрольно-касовий апарат, на роздрібну торгівлю тютюновими виробами на кожне місце торгівлі - 2000 гривень, а на території сіл і селищ, за винятком тих, що знаходяться у межах території міст - 500 гривень на роздрібну торгівлю алкогольними напоями і 250 гривень - на роздрібну торгівлю тютюновими виробами на кожне місце торгівлі. Плата за ліцензію на роздрібну торгівлю сидром та перрі (без додання спирту) становить 780 грн. на кожне місце торгівлі незалежно від його територіального розташування.

- плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності надійде в сумі 1 820,0 тис.грн. Плата за отримання ліцензії на провадження видів господарської діяльності становить одну мінімальну заробітну плату виходячи з її розміру, що діє на дату прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії (ліцензії на будівельну діяльність, брухт та переробку чорних металів, туроператорська діяльність та ін.).

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що знаходиться у комунальній власності визначені у сумі 2 300,0 тис. грн., що на 410,5 тис. грн. менше фактичних надходжень 2013 року (2 710,5 тис. грн.).

Надходження вищевказаного показника у 2014 році плануються відповідно до Методики розрахунку орендної плати за майно, що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, затвердженої рішенням обласної ради від 01.03.2012 № 368-VI, з урахуванням встановленого розміру орендної плати для бюджетних установ, що фінансуються за рахунок коштів бюджетів всіх рівнів – 1 гривня на рік, тенденції відтоку орендарів у зв’язку зі зниженням попиту на об’єкти нерухомості та рішень від 27.10.2011 № 263-VI та від 15.11.2012 № 548-VI, відповідно до яких у 2014 році 100 % плати, отриманої від оренди нерухомого майна, що знаходиться у спільній власності територіальних  громад сіл, селищ, міст області та обліковується на балансі ОК ВЕП «ДЕРЖПРОМ», ХОКП «ХАРКІВКІНО» та ОКП ХОР «ЗНАХІДКА», буде спрямовуватися балансоутримувачам.

Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності обраховано на рівні 35,0 тис. грн.

Інші надходження (код 240603) плануються на рівні 535,0 тис. грн.

Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів  плануються на рівні  0,1 тис. грн. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.06.2003 р. №916, протягом 2003-2005 років з обласного бюджету надані цільові пільгові державні кредити для здобуття вищої освіти в сумі 108,2 тис. грн., які повертаються протягом 15 років із сплатою 3% річних.

Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння планується у сумі 0,1 тис. грн.

 

Спеціальний фонд

 

Структура доходів спеціального фонду

обласного бюджету  (без урахування трансфертів)

 

тис. грн.

Назва податку

Прогноз надходжень на 2014 рік

Питома вага, %

1

2

3

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу

6 500,0

1,1

Екологічний податок

17 714,3

3,1

Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва

300,0

0,1

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

285,7

0,0

1

2

3

Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів

3,1

0,0

Власні надходження бюджетних установ

83 698,2

14,4

Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім"ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

1,9

0,0

Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що

перебуває в комунальній власності

471 420,0

 

 

81,3

 

 

Кошти від продажу землі

10,0

0,0

Доходи спеціального фонду

579 933,2

100,0

 

До спеціального фонду, відповідно до Бюджетного кодексу України, зараховуються власні надходження бюджетних установ, розрахункова сума яких складає  83 698,2 тис. грн., що становить 75,7 % в структурі доходів спеціального фонду, в тому числі: плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю – 34 751,1 тис. грн., надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності – 14 033,9 тис. грн., плата за оренду майна бюджетних установ – 3 332,6 тис. грн., надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) – 210,0 тис. грн., благодійні внески, гранти та дарунки  – 2 596,3 тис. грн., кошти, що отримуються установами на виконання окремих доручень – 28 774,3 тис. грн.

Відповідно до Бюджетного кодексу України та норм Податкового кодексу України до обласного бюджету в 2014 році зараховується 30 відсотків збору за першу реєстрацію транспортного засобу, що надійде на території м. Харкова та 50,0% на іншій території  Харківської області.

Розмір збору за першу реєстрацію транспортного засобу відповідно до розрахунку обраховано в сумі 6 500,0 тис. грн. органами доходів і зборів у Харківській області.

Відповідно до Закону України „Про охорону навколишнього природного середовища”, норм Податкового та Бюджетного кодексів України до обласного бюджету в 2014 році зараховується 10,0% екологічного податку, що надійде на території області.

 Сума надходжень екологічного податку обрахована виходячи із інформації, наданої органами доходів і зборів у Харківській області та складає 17 714,3 тис. грн. У порівнянні з фактичними надходженнями 2013 року (25 080,3 тис. грн.) планові показники менші на 7 366,0 тис. грн., або на 29,4%. При плануванні враховано збільшення розміру сплати екологічного податку у 2014 році згідно підрозділу 5 розділу XX «Перехідні положення» з 75 до 100 відсотків від ставок, передбачених статтями 243, 244, 245 та 246 Податкового Кодексу України, та зміни розміру зарахування податку до обласного бюджету з 13,5 до 10 відсотків.

Відповідно до розрахунків фінансових управлінь та територіальних відділів земельних ресурсів, до обласного бюджету у 2014 році надійде 300,0 тис. грн. коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.

Розмір грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності обраховано в сумі 285,7 тис. грн. У 2013 році фактично надійшло 263,1 тис. грн.

Розмір відсотків за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла обраховано в сумі 1,9 тис. грн. (згідно пропозицій Харківського регіонального управління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву). Відсотки сплачуються за користування кредитами, які були надані після введення в дію попереднього Бюджетного кодексу України від 21.06.2001 року № 2542-III.

Бюджет розвитку передбачається у 2014 році в сумі 471 433,1 тис. грн., в тому числі за рахунок:

- надходжень від відчуження майна, що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області  (згідно пропозицій Управління з питань комунальної власності виконавчого апарату обласної ради) – 471 420,0 тис. грн. У 2013 році фактично надійшло 96 989,2 тис. грн., з них від продажу  єдиного майнового комплексу КП ОСК «Металіст» - 92 452,2 тис. грн.

Обсяг суми надходжень від приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області зумовлений надходженням залишку коштів від продажу єдиного майнового комплексу КП ОСК «Металіст» в сумі  469 649,5 тис. грн. та тим, що на теперішній час відповідними рішеннями обласної ради до переліку таких, що підлягають продажу, включено лише три об’єкта спільної власності, по двох з яких здійснюється процедура продажу за конкурсом. Крім того, відповідно до Закону України «Про Державну програму приватизації» протягом 2014 року передбачається завершення приватизації як широкомасштабного соціально-економічного проекту та підготовка пропозиції щодо внесення змін до законодавства в частині визначення функцій органів управління для забезпечення переходу від процесу приватизації до продажу об’єктів, як функції з управління об’єктами державної та комунальної форми власності.

 - коштів від продажу землі – 10,0 тис. грн.

- відсотків за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів – 3,1 тис. грн. Відсотки сплачуються за користування кредитами, які були надані до введення в дію попереднього Бюджетного кодексу України від 21.06.2001 року № 2542-III.

 

Пропозиції щодо розподілу коштів спеціального фонду обласного бюджету будуть підготовлені на чергову сесію обласної ради.

 

З Державного бюджету України на 2014 рік передбачається дотація вирівнювання на покриття врахованих Міністерством фінансів України видатків на виконання делегованих повноважень -  у сумі 990 172,4 тис.грн.

Для зменшення диференціації у забезпеченні місцевих бюджетів коштами на виконання делегованих повноважень передбачено з державного бюджету додаткову дотацію на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів у сумі 60 387,5 тис.грн., з якої 75% (45 290,6 тис.грн.) належить бюджетам міст обласного значення та бюджетам районів і які будуть розподілені після затвердження всіх місцевих бюджетів області та проведення експертизи по забезпеченню виконання вимог ст.77 Бюджетного кодексу України щодо врахування потреби видатків на заробітну плату та енергоносії бюджетних установ.

Крім того, передбачена додаткова дотація на виплату надбавок за обсяг та якість виконаної роботи медичним працівникам закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, у непілотних регіонах в сумі 8 766,5 тис.грн. Розподіл дотації між районними бюджетами і бюджетами міст обласного значення буде проведений після затвердження Міністерством охорони здоров’я України Методики щодо встановлення надбавок за  обсяг та якість виконаної роботи медичним працівникам закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу.

 

Передбачаються цільові субвенції  з Державного бюджету України до загального та спеціального фондів обласного бюджету в загальній сумі – 3 238 988,5 тис.грн., або 57,5 % обсягу обласного бюджету. Кошти субвенцій мають конкретно визначене цільове спрямування. По загальному фонду обласного бюджету субвенції заплановані в сумі 3 202 991,5 тис.грн., по спеціальному фонду – 35 997,0 тис.грн.

 

Загальний обсяг обласного бюджету з врахуванням дотацій та цільових субвенцій з Державного бюджету України за доходами та видатками  складе – 6 102 679,9 тис.грн., в  тому  числі:

  загальний фонд: доходи – 5 486 749,7 тис.грн., видатки - 5 485 633,0 тис.грн. (профіцит в сумі 1 116,7 тис. грн. - передача коштів до бюджету розвитку),

  спеціальний фонд: доходи – 615 930,2 тис.грн., видатки – 617 046,9 тис.грн. (дефіцит в сумі 1 116,7 тис. грн. - передача коштів із загального фонду).

  

В розрахунках до проекту обласного бюджету враховано:

запровадження нових розмірів мінімальної заробітної плати у розмірах: з 1 січня – 1218 гривень, з 1 липня – 1250 гривень, з 1 жовтня1301 гривня;

підвищення розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС та встановлення його з 1 січня - 852 гривень, з 1 липня 2014 року – 890 гривень, з 1 жовтня 2014 року – 1011 гривень.

 

В обласному бюджеті враховані видатки по галузях, а саме:

 

На утримання обласної ради спрямовується 9194,5 тис.грн., в тому числі  на заробітну плату – 4124,7 тис.грн., нарахування на заробітну плату – 1497,2 тис.грн., компенсаційні виплати депутатам на здійснення депутатських повноважень - 10,0 тис.грн., інші видатки та послуги – 3562,6 тис.грн.

Видатки обласного бюджету на галузь „Освіта” на 2014 передбачені в сумі  746 530,2 тис.грн., в  тому  числі:  по  загальному  фонду  – 710 170,8 тис.грн., по спеціальному  фонду  –  36 359,4 тис.грн.  На утримання професійно-технічних навчальних закладів враховані цільові видатки в сумі 248 330,9 тис.грн.

За рахунок бюджетних призначень у 2014 році з обласного бюджету будуть утримуватись 93 установи, в т.ч.: 6 загальноосвітніх шкіл-інтернатів; 4 загальноосвітніх школи-інтернати для дітей-сиріт; 11 спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів; 4 загальноосвітніх школи-інтернати з поглибленим вивченням окремих предметів; 3 позашкільні заклади; 4 оздоровчих табори; 45 професійно-технічних навчальних закладів, 11 вищих закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації; Харківська гуманітарно-педагогічна академія; 2 заклади післядипломної освіти;  обласна психолого-медико-педагогічна консультація; центр матеріально-технічного забезпечення закладів освіти області.

В загальній сумі враховані в повному обсязі видатки на заробітну плату працівникам установ освіти з урахуванням затверджених розмірів мінімальної заробітної плати та розмірів посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС.

Передбачені асигнування на реалізацію положень абзаців 8, 9 та 10 частини першої статті 57 Закону України „Про освіту” в частині виплати педагогічним працівникам  допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки в розмірі посадового окладу, виплати надбавок за вислугу років та щорічної грошової винагороди за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов’язків за нормами, передбаченими цим законом.

Забезпечені в повному обсязі видатки на проведення розрахунків за енергоносії, обсяг яких обрахований, виходячи із обґрунтованих лімітів споживання та діючих тарифів на електроенергію, газ, тепло-, водопостачання та водовідведення (з урахуванням їх підвищення).

Видатки на медикаменти та харчування забезпечені асигнуваннями в повному обсязі. Витрати на харчування враховані для контингенту вихованців шкіл-інтернатів в розмірі 42 грн. на день та 46 грн. 20 коп. на день в період оздоровлення.

В обласному бюджеті стовідсотково враховані видатки на виплату стипендій для учнів професійно-технічних та студентів вищих навчальних закладів І-ІІ та ІІІ рівнів акредитації виходячи із законодавчо встановлених  розмірів (275, 550 та 730 гривень на місяць, відповідно).

Головними розпорядниками коштів по галузі „Освіта” визначені:

- обласна державна адміністрація – 422,0 тис.грн. (по загальному фонду) для забезпечення підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування в межах реалізації заходів обласної програми розвитку освіти «Новий освітній простір Харківщини» на 2014-2018 роки;

Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації – 633 535,9 тис.грн. (по  загальному  фонду –  609 429,8 тис.грн.,  по спеціальному фонду  –  24 106,1  тис.грн.);

-  Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації – 70 980,4 тис.грн. (по загальному фонду – 60 952,6 тис.грн., спеціальному фонду – 10 027,8 тис.грн.) для фінансування видатків, передбачених на підготовку медичних кадрів у 7-ми вищих навчальних закладах І та ІІ рівнів акредитації та видатки на підвищення кваліфікації працівників охорони здоров’я;

- Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації – 41 591,9 тис.грн. (по загальному фонду – 39 366,4 тис.грн., по спеціальному фонду – 2 225,5 тис.грн.) для фінансування видатків, передбачених на утримання 4–ох вищих навчальних закладів І та ІІ рівнів акредитації та видатків, передбачених на підвищення кваліфікації працівників культури;

У 2014 році на реалізацію заходів обласної програми розвитку освіти «Новий освітній простір Харківщини» на 2014-2018 роки плануються видатки в сумі 1 889,6 тис.грн., а саме на заходи підрозділів "Вища освіта і наука – регіональний розвиток" (обласні стипендії), «Дошкільна освіта» (вихователь року), "Загальна середня освіта" (вчитель року), «Кадри».

 

Видатки на охорону здоров’я плануються в сумі 1 153 768,2 тис.грн., в тому числі по загальному фонду 1 142 656,6 тис.грн. та по спеціальному фонду – 11 111,6 тис.грн.

На забезпечення Комплексної програми „Цукровий діабет” та заходів з лікування нецукрового діабету передбачається 39 306,2 тис.грн., що на 0,9% більше аналогічного показника цільових видатків 2013 року (38 964,2 тис.грн.), з яких залишаються в розпорядженні Департаменту охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації 19 104,0 тис.грн., а решта коштів в сумі 20 202,2 тис.грн. передається у вигляді цільової субвенції м. Харкову.

Поряд з цим, затверджені кошти субвенції з державного бюджету на галузь „Охорона здоров’я” на загальну суму 31 515,9 тис.грн., в тому числі:

- 12 049,3 тис.грн. на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії, що на 31,1 тис.грн. більше проти 2013 року (12 018,2 тис.грн.);

- 19 466,6 тис.грн. на придбання медикаментів для забезпечення швидкої медичної допомоги, що на 50,2 тис.грн. більше проти 2013 року (19 416,4 тис.грн.).

За рахунок передбачених на галузь коштів буде утримуватись 58 установ, з них: 3 лікарні обласного значення, 26 спеціалізовані лікарні та заклади, в тому числі госпіталь для інвалідів Великої Вітчизняної війни, 7 спеціалізованих диспансерів, 4 будинки дитини, 6 санаторіїв для хворих на туберкульоз, 4 санаторії для дітей і підлітків, стоматологічна поліклініка,  центр служби крові, Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф,  5 інших установ медичної та санітарної допомоги (медико-соціальні експертні комісії, бюро судово-медичної експертизи, інформаційно-аналітичний центр медичної статистики, база спеціального медичного постачання, центр здоров’я).

В загальній сумі враховані в повному обсязі видатки на заробітну плату працівників закладів охорони здоров’я, які розраховувались з врахуванням затверджених розмірів мінімальної заробітної плати та розмірів посадових окладів працівника І тарифного розряду ЄТС. Врахована в повному обсязі потреба для проведення розрахунків за енергоносії, обсяг яких обрахований, виходячи із обґрунтованих лімітів споживання, діючих тарифів на електроенергію, газ, тепло-, водопостачання та водовідведення та наявних приміщень.

Головним розпорядником видатків по галузі „Охорона здоров’я” визначено Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації.

 

На соціальний захист та соціальне забезпечення планується в сумі 200 587,0 тис.грн., в тому числі: загальний фонд – 166 161,4 тис.грн., спеціальний фонд – 34 425,6 тис.грн.

З них на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, плануються видатки з урахуванням контингенту пільговиків та нормативу бюджетної забезпеченості на одну особу, виходячи із наявного фінансового ресурсу держави, в сумі 1 551,9 тис.грн.

На допомогу по догляду за інвалідом I та II групи внаслідок психічного захворювання плануються видатки в сумі 34 066,1 тис.грн. відповідно до норми Закону України „Про внесення змін до статті 5 Закону України „Про психіатричну допомогу”, згідно з якою держава гарантує грошову допомогу малозабезпеченій особі, що проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду. Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одного психічнохворого складає 100 відсотків від прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатної особи (з 1 січня – 1218 грн.,  з 1 липня – 1250 грн., з 1 жовтня – 1301 грн.).

Витрати на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни  проводяться відповідно до Закону України „Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війни 1941-1945 років”, видатки плануються в сумі  1 996,5 тис.грн.

На утримання 3 будинків-інтернатів для малолітніх інвалідів та 15 будинків-інтернатів для престарілих та інвалідів передбачається 132 810,7 тис.грн., в тому числі загальний фонд – 98 385,0 тис.грн., спеціальний фонд 34 425,7 тис.грн.

Видатки визначені виходячи із кількості підопічних, які проживають в цих установах, фінансового нормативу бюджетної забезпеченості на одного підопічного, до якого стосовно підопічних у будинках-інтернатах для дітей – інвалідів застосовано коефіцієнт підвищення фінансового нормативу бюджетної забезпеченості 1,5.

В загальній сумі враховані в повному обсязі видатки на заробітну плату працівників установ з урахуванням затверджених розмірів мінімальної заробітної плати та розмірів посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС. Врахована в повному обсязі потреба для проведення розрахунків за енергоносії, обсяг яких обрахований, виходячи із обґрунтованих лімітів споживання, діючих тарифів на електроенергію, газ, тепло-, водопостачання та водовідведення (з урахуванням їх підвищення).

На утримання центру по нарахуванню та здійсненню соціальних допомог передбачається 9 706,6 тис.грн. Видатки обраховані відповідно до кількості особових справ з питань надання допомоги, компенсацій і субсидій, по яких нарахування здійснюється централізовано.

В загальній сумі враховані в повному обсязі видатки на заробітну плату працівників центру з урахуванням затверджених розмірів мінімальної заробітної плати та встановлених посадових окладів. Врахована в повному обсязі потреба для проведення розрахунків за енергоносії, обсяг яких обрахований, виходячи із обґрунтованих лімітів споживання, діючих тарифів на електроенергію, тепло-, водопостачання та водовідведення (з урахуванням їх підвищення).

На компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування, встановлення телефонів інвалідам 1 і 2 групи затверджуються асигнування в сумі 1 112,1 тис.грн. виходячи з чисельності інвалідів –  149,945 тис. чоловік та нормативу фінансової забезпеченості – 7,41702 грн.

На реалізацію заходів комплексної Програми соціального захисту населення передбачаються видатки у загальної сумі 600,0 тис.грн. на надання одноразової матеріальної допомоги.

Головним розпорядником по вищевказаних видатках галузі „Соціальний захист та соціальне забезпечення” визначено Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації.

 

Видатки на соціальні програми у галузі сім’ї, жінок, молоді та дітей плануються  в сумі в сумі 10 456,2 тис.грн., з них на утримання соціального гуртожитку – 725,9 тис.грн.

За рахунок асигнувань галузі планується забезпечити фінансуванням 5 обласних бюджетних установ, з них центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, центр молоді, соціальний гуртожиток, центр матері та дитини, центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, а також проведення заходів.

Із загального обсягу видатків на забезпечення виплати заробітної плати з нарахуваннями спрямовується – 2 988,3 тис.грн. та на енергоносії – 114,7 тис.грн.

В загальній сумі враховані в повному обсязі видатки на заробітну плату, яка розраховувалась виходячи із кількості фактично зайнятих посад з врахуванням затверджених розмірів мінімальної заробітної плати та розмірів посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС.

Врахована в повному обсязі потреба для проведення розрахунків за енергоносії, обсяг яких обрахований, виходячи із обґрунтованих лімітів споживання, діючих тарифів на електроенергію, газ, тепло-, водопостачання та водовідведення (з урахуванням їх підвищення) та наявних приміщень.

Разом з цим, в обсязі видатків обрахованого Міністерством фінансів України враховані  витрати на оздоровлення дітей пільгових категорій в сумі 5 223,8 тис.грн., або на рівні 2013 року (5 219,9 тис.грн.).

Головними розпорядниками коштів по видатках на соціальні програми у галузі сім’ї, жінок, молоді та дітей визначені:

- Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації – 3 422,5 тис.грн.;

- Департамент у справах молоді та спорту  Харківської обласної державної адміністрації – 7 033,7 тис.грн.

В обсязі міжбюджетного трансферту для обласного бюджету враховані видатки на утримання восьми центрів  (м.Ізюм, м. Чугуїв, Красноградський район – по 15 місць, Балаклійський район, Великобурлуцький район  - по 20 місць, м. Харків – 30 місць, обласний бюджет – 100 місць) в сумі 11 214,1 тис.грн., які визначені виходячи із фінансового нормативу бюджетної забезпеченості  на одне місце у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей  – 52 158,7 грн.

На утримання центрів з обласного бюджету планується передати цільові субвенції місцевим бюджетам виходячи із кількості місць на загальну суму 5 998,3 тис.грн, а саме: м.Ізюму – 782,4 тис.грн., м. Чугуєву – 782,4 тис.грн., м.Харкову – 1 564,7 тис.грн.,  Красноградському  району – 782,4 тис.грн., Балаклійському району – 1 043,2 тис.грн., Великобурлуцькому району – 1 043,2 тис.грн.

 

На утримання двох обласних закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах,  плануються видатки в сумі 8 182,0 тис.грн.

В загальній сумі враховані в повному обсязі видатки на оплату праці працівників установ з урахуванням затверджених розмірів мінімальної заробітної плати та розмірів посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС.

Врахована в повному обсязі потреба для проведення розрахунків за енергоносії, обсяг яких обрахований, виходячи із обґрунтованих лімітів споживання, діючих тарифів на електроенергію, газ, тепло-, водопостачання та водовідведення (з урахуванням їх підвищення) та наявних приміщень.

Головний розпорядник коштів по закладах, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах (центри соціально-психологічної реабілітації дітей) – служба у справах дітей Харківської обласної державної адміністрації.

 

Обсяг видатків на культуру і мистецтво у 2014 році планується в обсязі 111 167,5 тис.грн. (по загальному фонду – 110 307,3 тис.грн., по спеціальному фонду – 860,2 тис.грн).

За рахунок бюджетних призначень, передбачених на галузь у 2014 році, відповідно до Бюджетного Кодексу України, будуть утримуватись 12 бюджетних установ та закладів культури, в т.ч.: 4 бібліотеки, 4 музеїв, центр охорони культурної спадщини, організаційно-методичний центр туризму, організаційно-методичний центр культури і мистецтв, організаційно - методичний театрально – концертний центр, а також буде надаватись фінансова підтримка 8 закладам мистецтва (5-ти театрам, філармонії, молодіжному симфонічному оркестру „Слобожанський” та Великому Слобожанському ансамблю пісні і танцю).

Із загальної суми бюджетних призначень 34,0% складають видатки на утримання бюджетних установ (37 775,9 тис.грн.), 66,0% - видатки на фінансову підтримку закладів мистецтва та на проведення культурно-мистецьких заходів і свят (73 391,6 тис.грн.)

Обсяг бюджетних призначень на утримання бюджетних закладів культури (37 775,9 тис.грн.) стовідсотково враховує потребу у видатках на заробітну плату працівників з урахуванням затверджених розмірів мінімальної заробітної плати та розмірів посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС. Врахована в повному обсязі потреба для проведення розрахунків за спожиті енергоносії, обсяг яких обрахований, виходячи із обґрунтованих лімітів споживання, діючих тарифів на електроенергію, газ, тепло-, водопостачання та водовідведення (з урахуванням їх підвищення) та наявних приміщень.

На фінансування 4 обласних бібліотек планується спрямувати 9 845,1 тис.грн., в тому числі за рахунок загального фонду – 9 835,7 тис.грн., за рахунок спеціального – 9,4 тис.грн.

На утримання 4 обласних музеїв 20 359,7 тис.грн., по загальному фонду  – 19 709,9 тис.грн., по спеціальному фонду – 649,8 тис.грн.

На фінансування Харківського науково-методичного центру охорони культурної спадщини, обласного організаційно-методичного центру культури і мистецтва, Харківського організаційно-методичного центру туризму, організаційно-методичного театрально–концертного центру та виплати стипендій і премій голови облдержадміністрації в галузі „Культура і мистецтво” передбачені асигнування в сумі 7 571,1 тис.грн., по загальному фонду  – 7 370,1 тис.грн., по спеціальному фонду – 201,0 тис.грн.

Головними розпорядниками коштів по галузі „Культура та мистецтво” визначені:

– департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації на суму асигнувань 109 784,6 тис.грн., в тому числі: по загальному фонду –    108 927,3 тис.грн., по спеціальному – 857,3 тис.грн.;

- департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації (кошти на утримання комунального закладу „Обласна наукова медична бібліотека”) – 1 382,9 тис.грн., в тому числі: по загальному фонду 1 380,0 тис.грн., по спеціальному фонду – 2,9 тис. грн.

 

Видатки на фізичну культуру і спорт плануються в сумі 40 761,7 тис.грн. тис.грн., в тому числі: по загальному фонду 39 820,4 тис.грн.,  по спеціальному фонду – 941,3 тис.грн.

За рахунок асигнувань галузі планується забезпечити фінансуванням 7 обласних бюджетних установ фізкультурно-спортивної спрямованості, з них: центр фізичної культури і спорту інвалідів „Інваспорт”, дитячо-юнацька спортивна школа інвалідів, 2 школи вищої спортивної майстерності,  дитячо-юнацька спортивна школа, український східний центр олімпійської підготовки з зимових видів спорту, обласний центр  “Спорт для всіх“.

Із загальної суми  видатків на забезпечення виплати заробітної плати з нарахуваннями планується спрямувати 18 543,3 тис.грн. та на оплату енергоносіїв – 3 123,4 тис.грн.

Потреба у видатках на оплату плату працівникам бюджетних установ забезпечена асигнуваннями в повному обсязі виходячи із розрахунку затверджених розмірів мінімальної заробітної палати  та розмірів посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС.

Врахована в повному обсязі потреба в асигнуваннях на проведення розрахунків за енергоносії, обсяг яких обрахований, виходячи із обґрунтованих лімітів споживання (з урахуванням зменшення їх обсягів) та діючих тарифів на електроенергію, газ, тепло-, водопостачання та водовідведення (з урахуванням їх підвищення).

Головний розпорядник коштів галузі „Фізична культура і спорт” – Департамент у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації.

 

Крім того, в обласному бюджеті передбачаються видатки:

 

- на виконання заходів Програми розвитку інформаційного простору Харківської області на 2011-2015 роки в сумі 2 805,0 тис.грн., за рахунок яких планується:

надання фінансової підтримки для газети "Слобідський край" – 795,0 тис.грн., обласній пошуково-видавничій науковій редакції "Книга Пам’яті України" – 535,0 тис.грн., редакційно-видавничій групі Харківського тому серії "Реабілітовані історією" – 560,0 тис.грн., комунальному підприємству „Регіональний інформаційний центр”  – 480,0 тис.грн., інформаційна підтримка міжнародного кінофестивалю «Харьковская сирень» - 405,0 тис.грн.,   реалізація проекту «Школа юнкора» серед старшокласників загальноосвітніх навчальних закладів області – 30,0 тис.грн. (головний розпорядник коштів – Департамент масових комунікацій Харківської обласної державної адміністрації);

- на виконання заходів Програми сприяння розвитку громадянського суспільства на 2012-2015 роки (підтримка діяльності громадських організацій інвалідів, ветеранів, громадських чорнобильських організацій) – 105,0 тис.грн. (головний розпорядник коштів – Департамент масових комунікацій Харківської обласної державної адміністрації);

- на фінансування заходів Комплексної  програми розвитку місцевого самоврядування в Харківській області на 2012-2016 роки – 1 742,6 тис.грн., в тому числі: Харківська обласна рада – 770,1 тис.грн. та Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації – 972,5 тис.грн. (виплати громадянам, які мають звання „Почесний громадянин Харківської області).

Крім того, на погашення заборгованості по видатках у вигляді субвенції районним та міським бюджетам - переможцям обласного конкурсу міні-проектів територіальних громад "Разом в майбутнє" на виконання комплексної програми "Розвиток місцевого самоврядування в Харківській області на 2012-2016 роки" передбачається 1 628,3 тис.грн.;

- на фінансову підтримку ОКП Харківської обласної ради «Знахідка» – 100,0 тис.грн. (головний розпорядник -  Харківська обласна рада);

- на забезпечення діяльності територіальної виборчої комісії – 100,0 тис.грн. (головний розпорядник -  Харківська обласна рада);

- на презентаційні, виставкові та представницькі заходи, спрямовані на забезпечення соціально-економічного розвитку області –  670,0 тис.грн., в тому числі: Харківська обласна державна адміністрація – 500,0 тис.грн., Департамент економіки і міжнародних відносин  Харківської обласної державної адміністрації – 170,0 тис.грн.;

- на презентаційні та представницькі заходи, формування та підтримання позитивного іміджу Харківської області – 375,0 тис.грн. (головний розпорядник- Департамент з підвищення конкурентоспроможності регіону Харківської обласної державної адміністрації);

- на фінансову підтримку АТП ОК ВЕП «Держпром» – 813,0 тис.грн. (головний розпорядник - Харківська обласна державна адміністрація);

- на фінансову підтримку ОК ВЕП «Держпром» – 3205,0 тис.грн. (головний розпорядник -  Харківська обласна державна адміністрація);

- на  утримання Харківської обласної комунальної аварійно-рятувальної водолазної служби у рамках Регіональної цільової Програми запобігання загибелі людей на водних об’єктах Харківської області на 2014-2016 роки у сумі 991,4 тис.грн., з них на заробітну плату з нарахуваннями – 913,4 тис.грн. (головний розпорядник коштів - Департамент цивільного захисту Харківської обласної державної адміністрації);

- на забезпечення діяльності Харківського Регіонального Фонду підтримки підприємництва в сумі 426,9 тис.грн. (головний розпорядник коштів - Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації).

 

Відповідно до ст.24 Бюджетного кодексу України передбачаються видатки на створення резервного фонду обласного бюджету в сумі 20 000,0 тис.грн. (в межах 1 % обсягу видатків загального фонду).

 

За рахунок коштів від продажу землі передбачаються видатки на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу в сумі 8,0 тис.грн. (головний розпорядник – Харківська обласна рада).

 

В обласному бюджеті на 2014 рік передбачаються видатки за рахунок субвенцій з Державного бюджету України, які мають цільове спрямування:

 

- на реалізацію Законів України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми”, „Державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”, „Державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям – інвалідам”, „Про внесення змін деяких законодавчих актів України щодо призначення тимчасової державної допомоги” в сумі 2 376 342,5 тис.грн. на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям, що розподіляється між бюджетами районів і міст обласного значення, виходячи із фактично нарахованих сум допомог;

- на реалізацію Закону України від 13.01.2005р. № 2342 „Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” в сумі 49 869,5 тис.грн. на виплату державної соціальної допомоги на дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", що розподіляється між бюджетами районів і міст обласного значення, виходячи із фактичного нарахування сум  допомог;

- на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної  плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких  нечистот - в сумі 559 640,6 тис.грн., що передається до бюджетів районів і міст обласного значення;

- на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) - у сумі 30 288,5 тис.грн., що передається до бюджетів районів і міст обласного значення;

-  на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на транспорті загального користування - в сумі 90 276,6 тис.грн. (в тому числі метрополітені – 29 819,7 тис.грн., міськелектротранспорті – 31 611,7 тис.грн., залізничному транспорті – 10 878,0 тис.грн., автомобільному транспорті – 17 967,2 тис.грн.), з яких передається районам та містам області 79 455,1 тис.грн. та Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації – 10 821,5 тис.грн. (компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті приміського сполучення в межах області);

- на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу - в сумі 22 010,6 тис.грн., що передається до бюджетів районів та міст обласного значення;

- на часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою у сумі 11 013,8 тис.грн., що розподіляється між районними бюджетами і бюджетами міст обласного значення відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 05.09.2012 року №907 (зі змінами) та виходячи з кількості пацієнтів, що страждають на гіпертонічну хворобу, внесених до обласного реєстру пацієнтів;

Розподіл субвенцій в розрізі бюджетів районів та міст обласного значення затверджується в додатку № 5 до рішення сесії.

 

Поряд з цим, по Департаменту охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації передбачаються видатки за рахунок субвенцій з державного бюджету на:

придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги – у сумі 19 466,6 тис.грн.;

придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров’я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії – у сумі 12 049,3 тис.грн.

 

Крім того, залишаються нерозподіленими кошти субвенцій з державного бюджету:

- на фінансування Програм - переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування у сумі 523,6 тис.грн., які будуть розподілені після затвердження відповідної Постанови Кабінету Міністрів України на підставі рішення ради Конкурсу ;

- на забезпечення харчуванням (сніданками) учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів – у сумі 31 509,9 тис.грн., які будуть розподілені після затвердження Кабінетом Міністрів України Порядку використання субвенції;

- на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах  у сумі 35 997,0 тис.грн. , що будуть розподілені після узгодження узагальненого переліку об'єктів будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг.

 

 

 

Директор Департаменту

фінансів Харківської ОДА                                                            С.І. Овсянніков