П А С П О Р Т

комплексної обласної програми

«Здоров’я Слобожанщини» на 2015 – 2016 роки

 

1. Ініціаторами розроблення комплексної обласної програми «Здоров’я Слобожанщини» на 2015 – 2016 роки (далі – Програма): Харківська обласна державна адміністрація.

2. Нормативно-правові акти, що стали підставою для розроблення Програми: Конституція України, Закон України від 09.04.1999 № 586-XIV «Про місцеві державні адміністрації», Закон України від 19.11.1992 № 2801-XII «Основи законодавства України про охорону здоров’я».

3. Розробник Програми – Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації.

4. Співрозробники Програми – структурні підрозділи Харківської обласної державної адміністрації, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади в Харківській області, районні державні адміністрації, міські (міст обласного значення) та районні ради.

5. Відповідальний виконавець Програми – Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації.

6. Учасники Програми – структурні підрозділи Харківської обласної державної адміністрації; районні державні адміністрації; міські (міст обласного значення) та районні ради спільно з територіальними органами міністерств, відомств та служб України в Харківській області (у межах компетенції), заклади охорони здоров’я спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, які є спеціалізованими або мають обласне значення та надають медичну допомогу третинного рівня; центральні районні лікарні та центральні міські лікарні міст обласного значення, що виконують функції міжрайонних центрів (госпітальних округів) за окремими профілями медичної допомоги, міські лікарні м. Харкова та інші комунальні заклади охорони здоров’я.

7. Термін реалізації Програми – 2015 – 2016 роки.

8. Джерела фінансування Програми – кошти обласного бюджету Харківської області, з урахуванням його реальних можливостей.

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації заходів Програми, становить 69 285 746,0 грн., у тому числі у 2015 році – 69 285 746,0 грн., у 2016 році – будуть визначені та в установленому порядку затверджені при формуванні показників обласного бюджету на 2016 рік, із врахуванням конкретних показників, зокрема – цінової політики.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення обласної ради

від___________ 2014 року  № ____

(_______ сесія ______ скликання)

 

 

 

 

КОМПЛЕКСНА ОБЛАСНА ПРОГРАМА

 

 

«Здоров’я Слобожанщини»

на 2015 – 2016 роки

 

 

 

 

 

 

м. Харків

2014 рік

 

 

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 

Досвід розроблення та виконання у 2008 – 2014 роках органами місцевої виконавчої влади та органами місцевого самоврядування Харківської області комплексної обласної програми «Здоров’я Слобожанщини» переконливо свідчить про організаційну та економічну ефективність, яку забезпечує регіональна галузева централізація окремих заходів і концентрація ресурсів, спрямованих на забезпечення доступної, якісної та безоплатної медичної допомоги членам територіальних громад всієї Харківської області в умовах поступового створення «єдиного медичного простору», ефективної взаємодії з медичними вищими навчальними закладами та науково-дослідними інститутами НАМН України із використанням їх діагностичних, лікувальних та кадрових можливостей, досягнення системного розвитку матеріально-технічної бази комунальних закладів охорони здоров’я Харківщини первинного, вторинного та третинного рівнів.

Аналогічний досвід напрацьовано і в інших областях України, де такі підходи до концентрації ресурсів з метою розвитку сфери охорони здоров’я реалізовувались у попередні роки за рахунок місцевих бюджетів.

Ця Програма визначає основні напрями підвищення доступності та покращення якості медичної допомоги громадянам – жителям Харківської області в 2015 – 2016 роках, насамперед пільгових або соціально особливих контингентів, та передбачає конкретні заходи щодо удосконалення матеріально-технічної бази спеціалізованих закладів охорони здоров’я, закладів обласного значення і медичних закладів первинного та вторинного рівнів, що належать до комунальної власності окремих територіальних громад Харківської області або до їх спільної власності.

Програма враховує конкретні завдання та етапи виконання в 2015 бюджетному році деяких затверджених попередньо Харківською обласною радою інших обласних програм по галузі «Охорона здоров’я» на підставі реальних можливостей бюджету галузі на поточний бюджетний період, а саме:

– розвиток медичної допомоги матері та дитині;

– забезпечення розвитку первинної, вторинної, а також спеціалізованої медичної допомоги населенню області, у тому числі дитячому (зокрема ендокринологічної, кардіохірургічної, онкологічної, медико-соціальної та ін.);

– впровадження комплексу заходів, спрямованих на зниження рівня внутрішньолікарняної інфекції у закладах охорони здоров’я;

– збереження та зміцнення кадрового потенціалу закладів охорони здоров’я;

– поступове створення засад для функціонування «єдиного медичного простору» в Харківському регіоні;

– інформаційне забезпечення діяльності галузі в області.

 

2. Визначення мети Програми

 

Метою Програми є реалізація основних пріоритетів державної соціальної політики у сфері охорони здоров’я Харківської області з огляду на конкретні завдання соціально-економічного розвитку регіону в 2015 році та на підставі конкретних показників обласного бюджету Харківської області по галузі на 2015 рік.

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми

 

Забезпечення подальшого підвищення доступності та покращення якості медичної допомоги, надання безоплатних медичних послуг для споживачів передбачається проводити шляхом:

– планування відповідних обсягів фінансових ресурсів у межах обласного бюджету;

– розвитку сучасних технологій діагностики, лікування та реабілітації на третинному рівні у спеціалізованих закладах охорони здоров’я та закладах обласного значення за умови їх взаємодії із медичними вищими навчальними закладами та науково-дослідними інститутами НАМН України;

– удосконалення медичної допомоги громадянам на первинному та вторинному рівнях у районах області та містах обласного значення.

Механізм виконання Програми передбачає, зокрема, реалізацію заходів щодо централізованого планування витрат на засадах програмно-цільового підходу з метою розвитку медичного обслуговування пацієнтів в умовах спеціалізованих закладів охорони здоров’я третинного рівня та закладів обласного значення, закладів вторинного та первинного рівнів за умови їх взаємодії із медичними вищими навчальними закладами та науково-дослідними інститутами НАМН України на засадах поступового створення в регіоні «єдиного медичного простору».

Видатки обласного бюджету відповідно до конкретних завдань і заходів цієї Програми плануються на рівні головних розпорядників та розпорядників бюджетних коштів (закладів охорони здоров’я, що фінансуються з обласного бюджету), за винятком передачі фінансових ресурсів на інший рівень управління та фінансування (передача цільових субвенцій тощо).

 

4. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

 

Завдання і заходи Програми:

1. Розроблення, з урахуванням реальних можливостей обласного бюджету на конкретний бюджетний період, системи конкретних заходів щодо розвитку окремих спеціалізованих служб, видів та профілів медичної допомоги третинного рівня у закладах охорони здоров’я спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області, а також в окремих закладах охорони здоров’я комунальної власності територіальних громад районів області та міст обласного значення первинного та вторинного рівнів.

2. Планування цільових видатків для досягнення мети та реалізації відповідних заходів Програми, насамперед оснащення обласних закладів сучасним медичним обладнанням; впровадження в цих закладах нових технологій діагностики, лікування та реабілітації хворих; забезпечення доступності лікування пацієнтів високовартісними лікарськими засобами, витратними матеріалами та виробами медичного призначення, у тому числі для лікування гострих невідкладних станів та важких хронічних захворювань.

3. Планування взаємопов’язаних і скоординованих заходів щодо подальшого розвитку та удосконалення в районах Харківської області первинної медико-санітарної допомоги; зміцнення матеріально-технічної бази центральних районних та центральних міських лікарень у містах обласного значення, що виконують функції міжрайонних центрів за окремими профілями вторинної медичної допомоги.

            4. Широке висвітлення ходу реалізації та досягнутих результатів виконання Програми.

            5. Підготовка проектів відповідних змін та доповнень до Програми з урахуванням конкретних пропозицій органів місцевої виконавчої влади та органів місцевого самоврядування Харківської області на наступні бюджетні періоди.

 

Результати реалізації Програми мають забезпечити:

            1. Підвищення впродовж 2015 року та у наступних періодах доступності сучасних технологій діагностики, лікування та реабілітації хворих в умовах спеціалізованих закладів охорони здоров’я Харківської області третинного рівня та медичних закладів обласного значення.

            2. Зниження в 2015 році рівня дитячої смертності не менш як на 5 % від рівня 2014 року; зниження рівня материнської смертності не менш як на 2 % від показника 2014 року.

            3. Виконання завдань інших обласних та державних програм по галузі «Охорона здоров’я» з урахуванням реальних можливостей обласного бюджету та особливостей регіональних пріоритетів,.

            4. Продовження роботи щодо створення умов для ефективної взаємодії та поєднання можливостей спеціалізованих закладів охорони здоров’я Харківської області третинного рівня і медичних закладів обласного значення із медичними вищими навчальними закладами ІV рівня акредитації та науково-дослідними інститутами НАМН України на засадах «єдиного медичного простору».

 

5. Обґрунтування обсягів та джерел фінансування

 

Виконання Програми буде здійснюватись у два етапи: І етап – 2015 рік; ІІ етап – 2016 рік.

Обсяги фінансування Програми складають всього 69 285 746,0 грн., у тому числі у 2015 році – 69 285 746,0 грн., у 2016 році – будуть визначені та в установленому порядку затверджені при формуванні показників обласного бюджету на 2016 рік, із врахуванням конкретних показників, зокрема – цінової політики.

Обсяги фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, передбачаються щороку за рахунок коштів обласного бюджету, виходячи з його реальних можливостей.

 

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Координація діяльності, спрямованої на виконання Програми, покладається на Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації (далі – Департамент).

Департамент виступає відповідальним виконавцем Програми, та щороку до 15 грудня інформує Харківську обласну раду про результати її виконання.

Контроль за ходом виконанням Програми здійснює Харківська обласна рада.

 

 7. Напрямки діяльності та заходи Програми

 

з/п

Перелік заходів Програми

Виконавці

Учасники

Орієнтовні обсяги

фінансування
на 2015 рік, грн.

Очікувані результати

1. Удосконалення медичної допомоги матері та дитині

 

1.1 Забезпечення відділення неонатальної реанімації КЗОЗ «Обласна дитяча клінічна лікарня № 1», а також регіонального перинатального центру
ІІІ рівня у складі КЗОЗ «Обласна клінічна
лікарня – Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» і КЗОЗ «Обласний перинатальний центр» лікарським засобом «Куросурф» для екстреного лікування дихальних розладів у новонароджених

КЗОЗ «Обласна дитяча клінічна лікарня № 1»

КЗОЗ «Обласна дитяча клінічна лікарня № 1»,
КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня – Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»,

КЗОЗ «Обласний клінічний перинатальний центр»

1 200 000,0

Зниження рівня дитячої смертності не менше ніж
на 5 % від рівня 2014 року

 

1.2. Забезпечення закладів охорони здоров’я лікарськими засобами (типу «Новосевен», «Октаплекс», «Пабал», «Тахокомб» та інших з подібним ефектом) для надання невідкладної медичної допомоги вагітним, роділлям і породіллям при кровотечах

КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня – Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»

КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня – Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»,
КЗОЗ «Обласний клінічний перинатальний центр»

200 000,0

Зниження рівня материнської смертності не менше ніж на 2 %
від показника
2014 року

 

1.3. Забезпечення закладів охорони здоров’я ІІІ рівня  лікарськими засобами (типу «Аміновен», «Інтраліпід» тощо) для надання медичної допомоги глибоко недоношеним дітям

КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня – Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»

КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня – Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»,
КЗОЗ «Обласний клінічний перинатальний центр»

200 000,0

Зниження рівня дитячої смертності не менше ніж
на 5 % від рівня 2014 року

 

1.4. Проведення в загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів та форм власності поглиблених медичних оглядів школярів із обов’язковим застосуванням рекомендацій щодо комплексної скринінг-оцінки стану здоров’я школярів та виконанням вимог спільного наказу МОЗ і МОН України від 20.07.2009 № 518/674 «Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах»

Центральні районні та міські у містах обласного значення лікарні

Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські (міст обласного значення) та районні ради, КЗОЗ «Обласна дитяча клінічна лікарня», КЗОЗ «Обласна дитяча клінічна лікарня № 1»

0,0

Раннє виявлення та профілактика хронічних захворювань у дітей шкільного віку

 

1.5. Забезпечення розподілу дітей по групах для занять фізичною культурою за результатами поглиблених медичних оглядів

Центральні районні та міські у містах обласного значення лікарні

Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські (міст обласного значення) та районні ради,

КЗОЗ «Обласна дитяча клінічна лікарня»,

КЗОЗ «Обласна дитяча клінічна лікарня № 1»,

КЗОЗ «Обласний центр здоров’я»

0,0

 

1.6. Забезпечення за результатами поглиблених медичних оглядів проведення дообстеження дітей, які мають відхилення у стані здоров’я, та, за необхідності, їх лікування і реабілітації у спеціалізованих відділеннях та закладах охорони здоров’я вторинного та третинного рівнів медичної допомоги

Центральні районні та міські у містах обласного значення лікарні, КЗОЗ «Обласна дитяча клінічна лікарня», КЗОЗ «Обласна дитяча клінічна лікарня № 1»

Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації

0,0

 

1.7. Організація та створення міжрайонних перинатальних центрів вторинного рівня для надання медичної допомоги новонародженим, вагітним, роділлям та породіллям на базі окремих центральних районних та центральних міських (міст обласного значення) лікарень (госпітальних округів)

Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації, КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня – Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», КЗОЗ «Харківський обласний клінічний перинатальний центр»,

КЗОЗ «Обласна дитяча клінічна лікарня № 1»

КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня – Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»,

КЗОЗ «Харківський обласний клінічний перинатальний центр»,

КЗОЗ «Обласна дитяча клінічна лікарня № 1», центральні районні та міські (міст обласного значення) лікарні

0,0

Зниження рівня дитячої та материнської смертності на відповідних територіях

 

1.8. Впровадження контрольованого використання йодованої солі для забезпечення збалансованого харчування дітей, які перебувають в інтернатних закладах системи охорони здоров’я, освіти, соціального захисту населення, з метою профілактики йододефіциту різної етіології, а також для цільового лікування
дітей – жителів Харківської області, які страждають на йододефіцит

КЗОЗ «Харківський спеціалізований медико-генетичний центр», КЗОЗ «Обласна дитяча клінічна лікарня»,

КЗОЗ «Обласний центр здоров’я»

КЗОЗ «Харківський спеціалізований медико-генетичний центр», КЗОЗ «Обласна дитяча клінічна лікарня», КЗОЗ «Обласний центр здоров’я»

0,0

Профілактика розвитку захворювань нервової системи у дітей, виникнення яких пов’язано з дефіцитом йодних сполук у харчуванні дитини

2. Організація надання окремих видів медико-соціальної допомоги

 

2.1. Забезпечення повної потреби у слухових апаратах жителів районів області, які потребують слухопротезування

КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня – Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»

КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня – Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»,

КЗОЗ «Обласна дитяча клінічна лікарня», центральні районні та міські (міст обласного значення) лікарні

500 000,0

Поліпшення якості життя інвалідів, які страждають на розлади та вади слуху, та покращення рівня їх соціальної реабілітації

 

2.2. Забезпечення закладів охорони здоров’я витратними матеріалами для оперативних втручань при лікуванні катаракти у жителів районів області

КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня – Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»

КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня – Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»

0,0

 

 

2.3. Оздоровлення інвалідів та ветеранів Великої Вітчизняної війни – мешканців районів області, хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози

КЗОЗ «Обласний клінічний центр урології і нефрології ім. В.І.Шаповала»

КЗОЗ «Обласний клінічний центр урології і нефрології ім. В.І.Шаповала», центральні районні та міські (міст обласного значення) лікарні

 

Поліпшення якості життя інвалідів та рівня їх соціальної реабілітації

 

2.4. Забезпечення пільгового безоплатного зубопротезування інвалідів та ветеранів війни, а також осіб, які мають статус «діти війни»

Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації

Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, КЗОЗ «Обласна стоматологічна поліклініка», районні державні адміністрації, міські (міст обласного значення) та районні ради

1 500 000,0

Поліпшення якості життя інвалідів та рівня їх соціальної реабілітації

КЗОЗ «Мереф’янська центральна районна лікарня»

Комунальне підприємство «Стоматолог»

КЗОЗ «Ново-водолазька центральна районна лікарня»

КЗОЗ «Чугуївська центральна районна лікарня»

РТМО КЗОЗ «Дергачівська центральна районна лікарня»

КЗОЗ «Первомайська центральна районна лікарня»

КЗОЗ «Лозівська центральна районна лікарня»

КЗОЗ «Куп’янська центральна міська лікарня»

КЗОЗ «Шевченківська центральна  районна лікарня»

Ізюмська центральна міська лікарня

КЗОЗ «Богодухівська центральна  районна лікарня»

КЗОЗ «Красноградська центральна  районна лікарня»

КЗОЗ БРР «Балаклійська  центральна  клінічна районна лікарня»

КЗОЗ «Барвінківська центральна районна лікарня»

КЗОЗ «Вовчанська центральна  районна лікарня»

 

2.5. Поетапне збільшення видатків на лікування та харчування хворих, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, до рівня 40,0 грн та 35,0 грн відповідно, у закладах обласного підпорядкування та їх підрозділах

Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, КЗОЗ «Обласний диспансер радіаційного захисту населення», заклади охорони здоров’я обласного підпорядкування

Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, КЗОЗ «Обласний диспансер радіаційного захисту населення», заклади охорони здоров’я обласного підпорядкування

У межах доведених лімітних призначень на 2015 рік

Підвищення доступності та покращення якості надання медичної допомоги хворим, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

3. Зміцнення матеріально-технічної бази спеціалізованих закладів та закладів обласного значення

 

3.1. Проведення капітального ремонту
в комунальних закладах охорони здоров’я, що фінансуються з обласного бюджету, із оновленням медичного та іншого обладнання, зокрема, створення цілодобової служби (відділення) інтервенційної кардіології

Комунальні заклади охорони здоров’я, що фінансуються з обласного бюджету

Комунальні заклади охорони здоров’я, що фінансуються з обласного бюджету

10 000 000,0

Впровадження сучасних технологій діагностики та ефективності лікування і реабілітації хворих у спеціалізованих закладах охорони здоров’я Харківської області третинного рівня та медичних закладах обласного значення

 

4. Зміцнення кадрового, у тому числі управлінського, потенціалу галузі «Охорона здоров’я»

 

4.1. Підвищення кваліфікації керівників закладів охорони здоров’я комунальної форми власності

Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації

Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, заклади охорони здоров’я обласного підпорядкування, центральні районні та міські (міст обласного значення) лікарні, Харківська медична академія післядипломної освіти (за згодою)

22 746,0

Підвищення кваліфікації керівного складу закладів охорони здоров’я

 

4.2. Реалізація регіонального замовлення з підготовки фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою

Харківський медичний коледж №1, Харківський медичний коледж №2, Богодухівський медичний коледж, Вовчанський медичний коледж, Ізюмський медичний коледж,

Куп’янський медичний коледж, Красноградський медичний коледж

Департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації, комунальні заклади охорони здоров’я Харківської області, Харківський медичний коледж № 1, Харківський медичний коледж № 2, Богодухівський медичний коледж, Вовчанський медичний коледж, Ізюмський медичний коледж, Куп’янський медичний коледж, Красноградський медичний коледж

У межах доведених лімітних призначень на 2015 рік

Формування та затвердження регіонального замовлення фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою

5. Розвиток первинної медико-санітарної допомоги на засадах загальної практики – сімейної медицини

 

5.1. Поліпшення кадрового забезпечення лікувальних закладів первинної ланки шляхом укомплектування посад лікарів загальної практики – сімейних лікарів у закладах охорони здоров’я, особливо тих, що розташовані у сільській місцевості, а також підвищення кваліфікації (у тому числі з питань медичного та фармацевтичного права, загальної й клінічної фармації) лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою, які надають первинну медико-санітарну допомогу

Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації

Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, центральні районні та міські (міст обласного значення) лікарні, Харківський національний медичний університет (за згодою), Харківська медична академія післядипломної освіти (за згодою)

 

0,0

Забезпечення доступності для громадян – членів територіальних громад області як споживачів медичного обслуговування первинною медичною допомогою лікарями загальної практики – сімейної медицини та середніми медичними працівниками на первинному рівні як медиками первинного контакту; професійне визначення подальшого маршруту пацієнта на вторинний або третинний рівні медичної допомоги

 

5.2. Зміцнення матеріально-технічної бази підрозділів первинної медико-санітарної допомоги

Центральні районні та міські (міст обласного значення) лікарні

Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські (міст обласного значення) та районні ради

10 700 000,0

 

5.3. Забезпечення оптимізації та розвитку мережі комунальних закладів охорони здоров’я області, зокрема тих, що надають первинну медико-санітарну допомогу

Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації,

центральні районні та міські (міст обласного значення) лікарні

Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, центральні районні та міські (міст обласного значення) лікарні

0,0

 

5.4. Підвищення ефективності роботи закладів охорони здоров’я первинної ланки шляхом проведення щорічної диспансеризації населення, цільових профілактичних оглядів та оснащення лікувальних закладів медичним обладнанням і спеціалізованими автотранспортними засобами

Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації,

КЗОЗ «Обласний центр здоров’я»,

центральні районні та міські (міст обласного значення) лікарні

0,0

6. Розвиток вторинної медико-санітарної допомоги

 

6.1. Координація дій органів місцевої виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та медичної громадськості з питань реформування вторинної медико-санітарної допомоги в межах конкретних адміністративно-територіальних одиниць, визначення стратегічних напрямів перетворень та шляхів їх реалізації

Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації,

міські (міст обласного значення) та районні ради,

органи місцевої самоорганізації населення,

центральні районні та міські (міст обласного значення) лікарні

Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації,

міські (міст обласного значення) та районні ради,

органи місцевої самоорганізації населення,

центральні районні та міські (міст обласного значення) лікарні

0,0

Забезпечення надання кваліфікованої медичної допомоги громадянам – членам територіальних громад Харківської області із залученням вузьких спеціалістів та використанням сучасного діагностичного, лікувального та реабілітаційного обладнання, впровадженням інноваційних технологій у стандарти медичного обслуговування на вторинному рівні

 

6.2. Вивчення та запровадження кращого позитивного досвіду пілотних регіонів – Вінницької, Донецької та Дніпропетровської областей щодо оптимальних шляхів та нормативно - правового забезпечення розбудови нової моделі охорони здоров’я в Україні

0,0

 

6.3. Проведення районними державними адміністраціями, виконавчими органами міських (міст обласного значення) рад, медичними фахівцями аналізу стану мережі закладів охорони здоров’я, з урахуванням демографічних показників та потреб населення в обсягах та видах медичної допомоги

0,0

 

6.4. Забезпечення ефективного використання ліжкового фонду та його оптимізація у закладах вторинного рівня шляхом запровадження стаціонарозамінних форм надання госпітальної допомоги – «хірургія одного дня», денні стаціонари, стаціонари вдома та ін.

0,0

7. Програмні заходи з удосконалення медичної допомоги при онкологічних захворюваннях

в Харківській області

 

7.1. Забезпечення своєчасного виявлення раку на всіх рівнях надання медичної допомоги

Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, заклади охорони здоров’я обласного підпорядкування, центральні районні та міські (міст обласного значення) лікарні

КЗОЗ «Харківський обласний клінічний онкологічний центр»,

заклади охорони здоров’я обласного підпорядкування, центральні районні та міські (міст обласного значення) лікарні

0,0

Поліпшення доступності та покращення якості надання спеціалізованої медичної допомоги хворим на онкологічну патологію з урахуванням реальних можливостей обласного бюджету та на виконання завдань Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період
до 2016 року, затвердженої Законом України від 23.12.2009 № 1794-VI

 

7.2. Формування списку осіб, які належать до груп підвищеного ризику виникнення онкологічних захворювань, з метою їх оздоровлення, диспансерного спостереження та лікування

КЗОЗ «Харківський обласний клінічний онкологічний центр», центральні районні та міські (міст обласного значення) лікарні

КЗОЗ «Харківський обласний клінічний онкологічний центр»,

КЗОЗ «Харківський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики»,

центральні районні та міські (міст обласного значення) лікарні

0,0

 

7.3. Удосконалення методів діагностики злоякісних новоутворень та спеціального лікування онкологічно хворих, у тому числі подальшого створення міжрайонних центрів скринінгового обстеження жінок для раннього виявлення патології молочної залози, зниження рівня занедбаності та смертності від раку молочної залози, забезпечення масових обстежень на сучасному діагностичному обладнанні (мамографічних та ультразвукових комплексах)

КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня – Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»,

КЗОЗ «Харківський обласний клінічний онкологічний центр», центральні районні та міські (міст обласного значення) лікарні

КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня – Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»,

КЗОЗ «Харківський обласний клінічний онкологічний центр», центральні районні та міські (міст обласного значення) лікарні

0,0

 

7.4. Поступове удосконалення стаціонарної допомоги хворим з онкологічною патологією у закладах охорони здоров’я з використанням комплексу сучасних методів діагностики, хірургічного (у т. ч. із використанням препаратів типу «Тахокомб»), променевого, хіміотерапевтичного лікування відповідно до затверджених стандартів та з урахуванням світового досвіду

Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації,

заклади охорони здоров’я обласного підпорядкування, КЗОЗ «Харківський обласний клінічний онкологічний центр», центральні районні та міські  (міст обласного значення) лікарні

Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, заклади охорони здоров’я обласного підпорядкування, КЗОЗ «Харківсь-кий обласний клінічний онкологічний центр», центральні районні та міські (міст обласного значення) лікарні

100 000,0

 

7.5. Забезпечення високовартісними лікарськими засобами пацієнтів, хворих на колоректальну карциному, плоскоклітинний рак голови та шиї, рак молочної залози, рак нирок та хронічний мієлоїдний лейкоз

КЗОЗ «Харківський обласний клінічний онкологічний центр»

Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, КЗОЗ 

«Харківський обласний клінічний онкологічний центр»

8 900 000,0

 

7.6. Забезпечення  діагностики та лікування онкохворих за життєвими показами із використанням променевих методів шляхом відновлення джерел іонізуючого випромінювання  в радіотерапевтичних апаратах КЗОЗ  «Харківський обласний клінічний онкологічний центр» (у зв’язку із закінченням терміну придатності)

КЗОЗ «Харківський обласний клінічний онкологічний центр»

КЗОЗ «Харківський обласний клінічний онкологічний центр»

2 000 000,0

 

7.7. Удосконалення системи надання паліативної допомоги хворим на онкологічні захворювання шляхом продовження роботи з утворення ХОСПІСів для паліативного лікування невиліковно хворих з можливим перепрофілюванням закладів охорони здоров’я

Департамент охорони здоров’я

Харківської обласної державної адміністрації, КЗОЗ 

«Харківський обласний клінічний онкологічний центр», КЗОЗ «ХОСПІС», центральні районні та міські (міст обласного значення) лікарні

Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, КЗОЗ 

«Харківський обласний клінічний онкологічний центр»,

КЗОЗ «ХОСПІС», районні державні адміністрації, міські (міст обласного значення) та районні ради

0,0

8. Програмні заходи з профілактики та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань

 

8.1. Придбання витратних матеріалів для проведення складних хірургічних втручань дітям при вроджених вадах серця на базі ДУ«Інститут загальної та невідкладної хірургії

НАМН України»

КЗОЗ «Обласна дитяча клінічна лікарня № 1»

КЗОЗ «Обласна дитяча клінічна лікарня № 1», центральні районні та міські (міст обласного значення) лікарні, ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії

НАМН України»
(у рамках укладеного договору)

200 000,0

Зменшення показника інвалідізації дітей з вродженими вадами серця

 

8.2. Підвищення інформованості населення щодо можливостей запобігання серцево-судинним і цереброваскулярним захворюванням, з урахуванням особливостей їх перебігу та сучасних методів ефективного лікування

Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації,

КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня – Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», центральні районні та міські (міст обласного значення) лікарні

Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня – Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», КЗОЗ «Обласний центр здоров’я»,

спеціалізовані заклади охорони здоров’я обласного підпорядкування,

центральні районні та міські (міст обласного значення) лікарні

0,0

Впровадження заходів на виконання завдань державних програм

 

8.3. Своєчасне (раннє) виявлення захворювань серця і судин та їх факторів ризику

0,0

 

8.4. Формування груп високого кардіоваскулярного ризику та реєстру хворих, які перенесли інфаркт та інсульт

0,0

 

8.5. Впровадження сучасних методів та технологій лікування гострого коронарного синдрому

0,0

9. Програмні заходи із забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки
ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД

 

9.1. Здійснення контролю та моніторингу за станом дотримання законодавства з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу у сфері праці, трудових відносин, подолання всіх форм дискримінації ВІЛ-інфікованих на робочому місці та  забезпечення соціального захисту працівників, у тому числі ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД

КЗОЗ «Обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом»

Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації,

Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації, Департамент у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські (міст обласного значення) та районні ради, Головне управління МВС України в Харківській області (за згодою),

Управління державної пенітенціарної служби України в Харківській області (за згодою)

0,0

Забезпечення виконання завдань Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/
СНІДу
на 2014-2018 роки, затвердженої Законом України від 20.10.2014 № 1708-VII

 

9.2. Впровадження стандартів щодо надання соціальних послуг представникам груп ризику

Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації,

Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації, Департамент у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські (міст обласного значення) та районні ради

Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації, Департамент у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські (міст обласного значення) та районні ради за участю обласного Товариства Червоного Хреста України, громадських та благодійних організацій (за згодою)

0,0

 

9.3. Проведення постійного моніторингу стану забезпечення та оцінки ефективності заходів протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу

Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації,

Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації, Департамент у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські (міст обласного значення) та районні ради

Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації, Департамент у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські (міст обласного значення) та районні ради, Головне управління МВС України в Харківській області (за згодою), Управління державної пенітенціарної служби України в Харківській області (за згодою) за участю обласного Товариства Червоного Хреста України, громадських та благодійних організацій (за згодою)

0,0

 

9.4. Підготовка спеціалістів з питань профілактики та соціальної підтримки груп ризику, ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД

Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації, Департамент у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації, обласний та міський центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, КЗОЗ «Обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом»

Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, КЗОЗ «Обласний центр здоров’я»,

Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації, Департамент у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації, обласний та міський центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, КЗОЗ «Обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом», Харківська медична академія післядипломної освіти (за згодою)

0,0

 

9.5. Зміцнення матеріально-технічної бази КЗОЗ «Обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом»

КЗОЗ «Обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом»

Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, КЗОЗ «Обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом»

 

1 200 000,0

 

9.6. Забезпечення обстеження призовників, які підлягають відправленню на військову службу до Збройних Сил України, на ВІЛ-інфекцію, вірусні гепатити В та С

КЗОЗ «Обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом»

КЗОЗ «Обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом»

У межах доведених лімітних призначень на 2015 рік

 

9.7. Забезпечення первинної профілактики, пропаганди здорового способу життя серед молоді шляхом проведення інформаційно-просвітницьких заходів, у тому числі в сільській місцевості, у віддалених районах області

Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, Департамент

соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації, Департамент у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації, Департамент масових комунікацій Харківської обласної державної адміністрації, служба у справах дітей Харківської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські (міст обласного значення) та районні ради

Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, КЗОЗ «Обласний центр здоров’я»,

Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації, Департамент у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації, Департамент масових комунікацій Харківської обласної державної адміністрації, служба у справах дітей Харківської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські (міст обласного значення) та районні ради, Головне управління МВС України в Харківській області (за згодою), Управління державної пенітенціарної служби України в Харківській області (за згодою) за участю обласного Товариства Червоного Хреста України, громадських та благодійних організацій (за згодою), Харківської обласної державної телерадіокомпанії (за згодою)

0,0

 

9.8. Забезпечення функціонування на підставі наказу Міністерства охорони здоров’я України від 12.03.2008 № 122 районної та міської мережі кабінетів «Довіра» як спеціалізованих структурних підрозділів комунальних закладів охорони здоров’я, з покладенням на них функцій організаційно-методичної, консультативної, лікувально-діагностичної допомоги  ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД, поліпшення кадрового та матеріально-технічного забезпечення існуючих кабінетів

Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, КЗОЗ «Обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом», центральні районні та міські у містах обласного значення лікарні

Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації та органи місцевого самоврядування, КЗОЗ «Обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом», центральні районні та міські міст обласного значення лікарні

0,0

 

9.9. Забезпечення лікування вірусного гепатиту С у ВІЛ-інфікованих пегільованими інтерферонами

КЗОЗ «Обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом»

КЗОЗ «Обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом»

0,0

 

9.10. Забезпечення проведення туберкулінодіагностики пацієнтам, хворим на ВІЛ-інфекцію

КЗОЗ «Обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом»

КЗОЗ «Обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом»

0,0

 

9.11. Забезпечення надання пакету соціальних послуг ВІЛ-позитивним дорослим:

-які щойно дізналися про ВІЛ-позитивний статус;

-які готуються або отримують лікування АРТ;

-ВІЛ-позитивним вагітним та породіллю;

-які мають потребу в регулярному догляді на дому або в медичних установах

КЗОЗ «Обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом», Харківське обласне відділення Всеукраїнської обласної організації «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД»

(за згодою)

Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації

За рахунок позабюджетних коштів

 

9.12.Забезпечення надання соціальних послуг та, у разі потреби, соціального супроводу ВІЛ-інфікованих вагітних

За рахунок позабюджетних коштів

 

9.13.Забезпечення надання соціальних послуг дітям, котрих торкнулась епідемія ВІЛ:

-ВІЛ-позитивним дітям;

-дітям віком до 18 місяців, народженим від ВІЛ-позитивних батьків, з невстановленим ВІЛ-статусом;

-дітям, народженим ВІЛ-позитивними батьками, з сімей, що перебувають в складних життєвих обставинах

За рахунок позабюджетних коштів

 

9.14.Забезпечення надання соціальних послуг з догляду та підтримки ВІЛ-інфікованим засудженим/ув’язненим в установах УДПтСУ

За рахунок позабюджетних коштів

 

9.15. Забезпечення надання засудженим ув’язненим в установах УДПтСУ пакету послуг з профілактики ВІЛ-інфекції

За рахунок позабюджетних коштів

10. Удосконалення медичної допомоги при ендокринних захворюваннях

 

10.1. Поліпшення кадрового забезпечення закладів охорони здоров’я;

підвищення рівня підготовки медичних працівників з питань діагностики, лікування та профілактики цукрового діабету та його ускладнень

Департамент охорони здоров’я, Харківської обласної державної адміністрації, КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня – Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»

ДУ «Інститут проблем ендокринної патології
ім.В.Я.Данилевсь-кого НАМН України» (за згодою), ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України» (за згодою), Харківський національний медичний університет (за згодою), Харківська медична академія післядипломної освіти (за згодою)

0,0

Покращення доступності та поліпшення якості надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет

 

 

10.2. Покращення рівня своєчасного виявлення захворювання на цукровий діабет шляхом проведення постійного скринінгу

Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня – Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»

ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім.В.Я.Данилевсь-кого НАМН України» (за згодою),

ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України» (за згодою), Харківський національний медичний університет (за згодою), Харківська медична академія післядипломної освіти (за згодою), центральні районні та міські (міст обласного значення) лікарні

0,0

 

10.3. Забезпечення хворих на інсулінозалежний тип цукрового діабету, у т.ч. дітей, та хворих на нецукровий діабет, препаратами інсуліну та десмопресину шляхом використання механізму централізованої закупівлі сучасних цукрознижуючих препаратів відповідно до обласного реєстру

27 483 000,0

11. Програмні заходи з протидії захворюванню на туберкульоз

 

11.1. Забезпечення своєчасного та повного проведення щеплень проти туберкульозу вакциною БЦЖ

Заклади охорони здоров’я обласного підпорядкування, центральні районні та міські (міст обласного значення) лікарні

Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації,

КЗОЗ «Обласний проти-туберкульозний диспансер № 1»

0,0

Забезпечення виконання завдань Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012–2016 роки, затвердженої Законом України від 16.10.2012  №5451-VI

 

11.2. Організація скринінгу на туберкульоз у дітей до 18 років методом туберкулінодіагностики

Центральні районні та міські (міст обласного значення) лікарні

Районні державні адміністрації, міські (міст обласного значення) та районні ради

0,0

 

11.3. Організація проведення профілактичних оглядів населення Харківської області на туберкульоз

Заклади охорони здоров’я обласного підпорядкування, центральні районні та міські (міст обласного значення) лікарні

Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації,

КЗОЗ «Обласний проти-туберкульозний диспансер № 1»

0,0

 

11.4. Забезпечення харчуванням хворих у протитуберкульозних закладах у відповідності до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року № 1752 «Про норми харчування у протитуберкульозних закладах для осіб, хворих на туберкульоз, та  малолітніх і неповнолітніх осіб, інфікованих мікобактеріями туберкульозу»

Заклади охорони здоров’я обласного підпорядкування, що надають медичну допомогу хворим на туберкульоз

Заклади охорони здоров’я обласного підпорядкування, що надають медичну допомогу хворим на туберкульоз

У межах доведених лімітних призначень на 2015 рік

 

11.5. Забезпечення проведення патогенетичної терапії хворим у протитуберкульозних закладах обласного підпорядкування

КЗОЗ «Обласний протитуберку-льозний диспансер № 1»,

КЗОЗ «Обласний протитуберку-льозний диспансер № 3», 

КЗОЗ «Обласний

Протитуберку-льозний диспансер № 4», КЗОЗ «Обласна туберкульозна лікарня № 1», ДЗОЗ «Обласна туберкульозна лікарня № 3»

Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації

В межах доведених лімітних призначень на 2015 рік

 

11.6. Організація обстеження хворих з підозрою на туберкульоз в лабораторіях з діагностики туберкульозу I рівня (на базі центральних районних та міських лікарень у містах обласного значення)

Центральні районні та міські (міст обласного значення) лікарні

Районні державні адміністрації, міські (міст обласного значення) та районні ради

0,0

 

11.7. Удосконалення хірургічного лікування хворих на туберкульоз легенів та позалегеневий туберкульоз

КЗОЗ «Обласний

Протитуберкульоз-ний диспансер №1»

Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, КЗОЗ «Обласний

проти туберкульозний диспансер № 1»

0,0

 

11.8. Забезпечення тестування на
ВІЛ-інфекцію хворих у протитуберкульозних закладах та доступ хворого на ВІЛ-асоційований туберкульоз до антиретровірусної терапії

Заклади охорони здоров’я обласного підпорядкування

Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації,  КЗОЗ «Обласний

Протитуберку-льозний диспансер № 1»

0,0

 

11.9. Створення в КЗОЗ «Обласний протитуберкульозний диспансер № 1» палат для лікування хворих на туберкульоз, стосовно яких судом ухвалено рішення про примусову госпіталізацію та взяття під варту, забезпечення їх сталого функціонування

Департамент

капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації, КЗОЗ «Обласний протитуберку-льозний диспансер № 1»

Департамент

 капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації, КЗОЗ «Обласний протитуберку-льозний диспансер № 1»

0,0

 

11.10. Організація моніторингу і оцінки заходів протидії туберкульозу в Харківській області

Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації,

КЗОЗ «Обласний протитуберку-льозний диспансер №1»

Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації,

КЗОЗ «Обласний протитуберку-льозний диспансер № 1»

 

 

0,0

 

11.11. Організація та введення у дію електронного реєстру хворих на туберкульоз

Заклади охорони здоров’я обласного підпорядкування, центральні районні та міські (міст обласного значення) лікарні

Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації,

КЗОЗ «Обласний протитуберку-льозний диспансер № 1»

0,0

 

11.12. Придбання медичного автотранспорту для впровадження системи моніторингових виїздів для надання допомоги мешканцям районів та міст області та забезпечення контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері протидії туберкульозу

Проти-туберкульозні заклади охорони здоров’я обласного підпорядкування

Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, проти-туберкульозні заклади охорони здоров’я обласного підпорядкування

0,0

 

11.13. Організація навчання працівників органів місцевого самоврядування, соціальних працівників, волонтерів, медичних, патронажних сестер, представників бізнесу, консультування населення з метою зміни поведінки та формування свідомого ставлення до профілактики та лікування туберкульозу; інформування широких верств населення про необхідність своєчасного проходження профілактичних флюорографічних оглядів та звернення за медичною допомогою

Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації, Департамент у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації, обласний та міський центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, КЗОЗ «Обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом»

Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, КЗОЗ «Обласний центр здоров’я», Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації, Департамент у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації, обласний та міський центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, КЗОЗ «Обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом», Харківська медична академія післядипломної освіти

(за згодою)

0,0

12. Програмні заходи із забезпечення імунопрофілактики інфекційних захворювань серед населення Харківської області

 

12.1. Забезпечення отримання, збереження, розподілу та контролю за вакцинами на виконання наказів МОЗ України
(у зв’язку із реорганізацією державної санітарно-епідеміологічної служби)

Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, КЗОЗ «Обласна дитяча інфекційна клінічна лікарня», центральні районні та міські (міст обласного значення) лікарні

Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, КЗОЗ «Обласна дитяча інфекційна клінічна лікарня», районні державні адміністрації, міські (міст обласного значення) та районні ради, центральні районні та міські (міст обласного значення) лікарні

0,0

Забезпечення виконання централізованих заходів та
програм з імунопрофілактики інфекційних захворювань

 

12.2 Створення лабораторно-діагностичного центру як структурного підрозділу комунального закладу охорони здоров’я «Обласна клінічна інфекційна лікарня»

Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, КЗОЗ «Обласна клінічна інфекційна лікарня»

Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, КЗОЗ «Обласна клінічна інфекційна лікарня»

0,0

 

12.3. Забезпечення організаційно-методичних заходів щодо профілактики і боротьби з інфекціями, сприяння діяльності кабінетів щеплень, незалежно від форми їх підпорядкування, з метою розширення доступу населення до послуг, пов’язаних із імунопрофілактикою та збільшенням обсягу охоплення щепленнями населення

Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські (міст обласного значення) та районні ради

Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські (міст обласного значення) та районні ради, центральні районні та міські (міст обласного значення) лікарні

0,0

 

12.4. Удосконалення профілактичних та протиепідемічних заходів щодо запобігання поширенню інфекційних хвороб

Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації,

Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації, Департамент у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські (міст обласного значення) та районні ради

Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації,

КЗОЗ«Обласний центр здоров’я»,

Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації, Департамент у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації, Харківська медична академія післядипломної освіти (за згодою), Харківський національний медичний університет
(за згодою),
районні державні адміністрації,
міські (міст обласного значення) та районні ради

0,0

 

12.5. Проведення інформаційної та санітарно-просвітницької роботи серед населення

Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації,

Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації, Департамент у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації, Департамент масових комунікацій Харківської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські (міст обласного значення) та районні ради

 

Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації,

КЗОЗ «Обласний центр здоров’я»,

Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації, Департамент у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації,

Департамент масових комунікацій Харківської обласної державної адміністрації, Харківська медична академія післядипломної освіти (за згодою), Харківський національний медичний університет (за згодою), районні державні адміністрації, міські (міст обласного значення) та районні ради за участю обласного Товариства Червоного Хреста України (за згодою)

0,0

13. Удосконалення медичної допомоги наркологічним хворим

 

13.1. Забезпечення стабільного функціонування територіальних закладів наркологічної служби
з метою надання наркологічної допомоги, організації діагностики, лікування та реабілітації наркозалежних осіб

Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації,

КЗОЗ «Обласний наркологічний диспансер», КЗОЗ «Обласна наркологічна лікарня»

Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації,

КЗОЗ «Обласний наркологічний диспансер»,

КЗОЗ «Обласна наркологічна лікарня»

0,0

Забезпечення реалізації в Харківській області  державної політики у сфері протидії розповсюдження наркоманії, токсикоманії, алкоголізму, тютюнопаління серед населення України із одночасним формуванням у громадянському суспільстві засад здорового способу життя

 

13.2. Здійснення контролю за дотриманням протоколів та стандартів лікування наркозалежних осіб

КЗОЗ «Обласний наркологічний диспансер»,

КЗОЗ «Обласна наркологічна лікарня»

Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації,
КЗОЗ «Обласний наркологічний диспансер»,
КЗОЗ «Обласна наркологічна лікарня»

0,0

 

13.3. Комплексне впровадження сучасних підходів до профілактики, лікування і соціальної реабілітації наркозалежних осіб з метою протидії поширенню наркоманії, ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших захворювань

КЗОЗ «Обласний наркологічний диспансер», КЗОЗ «Обласна наркологічна лікарня», КЗОЗ «Обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом»

Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, КЗОЗ «Обласний центр здоров’я»,

КЗОЗ «Обласний наркологічний диспансер»,

КЗОЗ «Обласна наркологічна лікарня»,

КЗОЗ «Обласний центр профілак-тики та боротьби зі СНІДом»

0,0

 

13.4. Впровадження немедикаментозних методів лікування наркологічних захворювань

КЗОЗ «Обласний наркологічний диспансер», КЗОЗ «Обласна наркологічна лікарня»

Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, КЗОЗ «Обласна наркологічна лікарня», КЗОЗ «Обласний наркологічний диспансер», КЗОЗ «Обласний центр здоров’я»

 

0,0

 

13.5. Проведення комплексних та міжвідомчих санітарно-просвітницьких заходів з питань протидії наркотизації суспільства

Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації,

Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації, Департамент у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації, Департамент масових комунікацій Харківської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські (міст обласного значення) та районні ради

Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації,

КЗОЗ «Обласний центр здоров’я»,

Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації,

Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації, Департамент у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації, Департамент масових комунікацій Харківської обласної державної адміністрації, Харківська медична академія післядипломної освіти
(за згодою), Харківський національний медичний університет
(за згодою), районні державні адміністрації, міські (міст обласного значення) та районні ради КЗОЗ «Обласний центр здоров’я», КЗОЗ «Обласний наркологічний диспансер»

0,0

 

13.6. Забезпечення методичної та практичної допомоги в організації роботи Центру ресоціалізації наркозалежної молоді «Твоя перемога»

Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації,

Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації, Департамент у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські (міст обласного значення) та районні ради, КЗОЗ «Обласний наркологічний диспансер»

Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, КЗОЗ «Обласний центр здоров’я»,

Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації,

Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації, Департамент у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації, Харківська медична академія післядипломної освіти (за згодою), Харківський національний медичний університет (за згодою),
районні державні адміністрації, міські (міст обласного значення) та районні ради за участю обласного Товариства Червоного Хреста України (за згодою),

КЗОЗ «Обласний наркологічний диспансер»

0,0

 

14. Програмні заходи з профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів на період до 2016 року

 

14.1. Створення системи обліку хворих на вірусні гепатити

Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, КЗОЗ «Обласна клінічна інфекційна лікарня»

Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, КЗОЗ «Обласна клінічна інфекційна лікарня»

0,0

Забезпечення виконання завдань Державної цільової соціальної програми профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів
на період
до 2016 року, затвердженої Постановою КМУ від 29.04.2013 №637

 

14.2. Удосконалення діагностики вірусних гепатитів В і С, зокрема шляхом:

– обстеження пацієнтів, хворих на хронічні гепатити, на маркери гепатитів В і С;

– визначення у хворих на хронічний гепатит генотипів вірусу С

Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, КЗОЗ «Обласна клінічна інфекційна лікарня»

Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, КЗОЗ «Обласна клінічна інфекційна лікарня», КЗОЗ «Обласний наркологічний диспансер», КЗОЗ «Обласна наркологічна лікарня», КЗОЗ «Обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом», КЗОЗ «Харківський обласний центр служби крові»

 

 

 

 

100 000,0

 

 

 

150 000,0

 

14.3. Забезпечення цільового лікування медичних працівників – жителів Харківської області, уражених вірусним гепатитом в активній фазі (відповідно до реєстру)

Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, КЗОЗ «Обласна клінічна інфекційна лікарня»

Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, КЗОЗ «Обласна клінічна інфекційна лікарня»

1 000 000,0

 

14.4. Здійснення контролю за ефективністю лікування хворих на вірусні гепатити В і С

Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, КЗОЗ «Обласна клінічна інфекційна лікарня»

Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, КЗОЗ «Обласна клінічна інфекційна лікарня»

180 000,0

 

14.5. Забезпечення профілактики захворюваності на вірусні гепатити В і С медичних працівників групи ризику та населення з груп ризику

Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, КЗОЗ «Обласна клінічна інфекційна лікарня»

Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, КЗОЗ «Обласна клінічна інфекційна лікарня»

200 000,0

 

14.6. Забезпечення розвитку спеціалізованої медичної допомоги шляхом оснащення спеціалізованих закладів охорони здоров’я відповідно до табелів оснащення

Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, КЗОЗ «Обласна клінічна інфекційна лікарня»

Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, КЗОЗ «Обласна клінічна інфекційна лікарня», КЗОЗ «Обласний наркологічний диспансер», КЗОЗ «Обласна наркологічна лікарня», КЗОЗ «Обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом», КЗОЗ «Харківський обласний центр служби крові»

3 000 000,0

15. Розвиток системи надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю

 

15.1. Забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення КЗОЗ «Обласний клінічний центр урології і нефрології ім. В.І.Шаповала» для надання медичної допомоги хворим на хронічну хворобу нирок за життєвими показами

Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, КЗОЗ «Обласний клінічний центр урології і нефрології ім. В.І.Шаповала»

Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, КЗОЗ «Обласний клінічний центр урології і нефрології ім. В.І.Шаповала»

У межах затверджених лімітних призначень
на 2015 рік

Забезпечення доступності надання медичної допомоги хворим на хронічну хворобу нирок відповідно до потреби
з одночасною оптимізацією витрат обласного бюджету

16. Лікування важких ускладнених форм псоріазу

 

16.1.Лікування важких ускладнених форм псоріазу, що призводять до інвалідізації методом системної фото та імунобіологічної терапії

Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, КЗОЗ «Обласний клінічний шкірно-венерологічний диспансер №1»

Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, КЗОЗ «Обласний клінічний шкірно-венерологічний диспансер №1»

450 000,0

Забезпечення виконання завдань програмних заходів з лікування псоріазу

17. Реалізація регіонального інноваційно-інвестиційного проекту «Здоров’я регіону»

 

17.1. Проектування та подальше будівництво нового комплексу будівель КЗОЗ «Харківський обласний клінічний онкологічний центр» у межах інвестиційного проекту. Впровадження нових технологій діагностики та лікування онкологічних хворих

Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації,

Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації, Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації

Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації, Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації

0,0

Створення належних умов перебування, діагностики  та лікування онкологічних хворих із суттєвим підвищенням якості їх життя та рівня соціальної реабілітації

18. Впровадження нових сучасних технологій з опалення приміщень комунальних закладів охорони здоров’я

 

18.1. Впровадження нових сучасних технологій з опалення приміщень комунальних закладів охорони здоров’я,
у тому числі із впровадженням альтернативних та енергозберігаючих технологій

Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, Департамент житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації,

комунальні заклади охорони здоров’я, що фінансуються з обласного бюджету

Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, Департамент житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації,

комунальні заклади охорони здоров’я, що фінансуються з обласного бюджету

0,0

Скорочення споживання природного газу з одночасним зменшенням витрат на оплату енергоносіїв

 

Всього

 

 

69 285 746,0

 

 

 

Заступник голови

обласної ради                                                                                                                  Л. Давидова