Виконавчий апарат Харківської обласної ради

 

Порядок та умови проведення конкурсу на заміщення вакантних посад

 

Проведення  конкурсу  при  прийнятті  на службу в органи місцевого самоврядування відповідно до частини другої статті 10 Закону  України  "Про  службу  в органах  місцевого самоврядування"  здійснюється в порядку,  визначеному законодавством України про державну службу. Таким чином органи  місцевого  самоврядування  при проведенні  конкурсу керуються Порядком проведення конкурсу на заміщення вакантних посад  державних  службовців,  затвердженим постановою Кабінету  Міністрів  України  від  15.02.2002 р.  N 169,  а при проведенні  іспитів  -  Загальним  порядком проведення   іспиту   кандидатів   на  заміщення  вакантних  посад державних  службовців,  затвердженим  спільним  наказом  Головного управління   державної  служби  України  та  Української  Академії державного управління при Президентові України від  10.05.2002  р. № 30/84,   з   урахуванням особливостей    проходження    служби    в    органах    місцевого самоврядування,  визначених Законом України "Про службу в  органах місцевого самоврядування".

До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

-         визнані в установленому порядку недієздатними;

-         мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади державного службовця;

-         у разі прийняття на службу будуть прямо підпорядковані або підлеглі близьким особам;

-         позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;

-         в інших випадках, установлених законами.

 

Особливості  проведення конкурсу

 

     Конкурсний відбір на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого  самоврядування  третьої  -  сьомої   категорій проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад  державних  службовців,  затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 р. № 169, крім випадків,  коли законами України  встановлено  інший  порядок заміщення таких посад.

     Для проведення конкурсу розпорядженням голови обласної ради утворена конкурсна комісія,  яку очолює перший заступник  голови обласної  ради. 

     Рішення про  проведення   конкурсу   приймається   головою обласної  ради  за  наявності  вакантної  посади  посадової  особи місцевого самоврядування.

Конкурс проводиться поетапно.

     Перший етап - публікація у  пресі  та  поширення  через  інші засоби  масової  інформації  відомостей  про  конкурс на заміщення вакантних посад та умови конкурсу. Оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб у виконавчому апараті розміщується у пресі та на веб-сторінці Харківської обласної ради (http://oblrada.kharkov.ua/vakansii/) не пізніше як за місяць до його проведення.

     Другий етап  - прийом документів від осіб,  які бажають взяти участь у конкурсі,  та  їх  попередній  розгляд  на  відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади.

     Третій етап - проведення іспиту та відбір кандидатів.

 

     Особи, які  бажають взяти участь у конкурсі,  подають на ім'я голови обласної ради заяву,  до якої додаються:

 

заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби;

заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

копію документа, який посвідчує особу;

копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);

довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають:

декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції". Зазначену форму декларації особи подають до початку роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”}

декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції”.  Зазначену форму декларації особи почнуть подавати після початку роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”}.

Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

 

Відділ кадрової роботи та нагород виконавчого апарату обласної ради (далі-кадрова  служба) перевіряє  подані документи  на відповідність їх встановленим вимогам щодо прийняття на службу в  органи  місцевого  самоврядування,  передбаченим  для кандидатів  на  посаду  посадової  особи місцевого самоврядування. Якщо зазначені документи кандидатів не  відповідають  встановленим вимогам, то за рішенням голови конкурсної комісії вони до конкурсу не допускаються,  про що  їм  повідомляється  кадровою  службою  з відповідним   обґрунтуванням.   Подані   документи   і   матеріали конкурсної комісії зберігаються у кадровій службі.

 

Порядок  проведення  іспитів  кандидатів   на   заміщення

вакантних посад

     З метою об'єктивної оцінки знань і здібностей  кандидатів  на заміщення  вакантних  посад  конкурсною  комісією  виконавчого апарату обласної ради проводиться іспит.

     Кадрова служба за погодженням з  головою  конкурсної  комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

     Іспит складають   кандидати  на  заміщення  вакантних  посад, документи яких відповідають встановленим вимогам щодо прийняття на службу   в   органи  місцевого  самоврядування,  передбаченим  для кандидатів на  посади  посадових  осіб  місцевого  самоврядування. Особи,  документи  яких  не відповідають встановленим вимогам,  за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту не допускаються,  про що    їм    повідомляється    кадровою   службою   з   відповідним обґрунтуванням.  Якщо кандидат наполягає на  участі  в  іспиті  за даних  обставин,  він допускається до іспиту,  а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

     Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад передбачає перевірку  та  оцінку  їх  знань  Конституції   України,  законів  України "Про службу в органах місцевого самоврядування",  "Про  місцеве  самоврядування   в Україні",  "Про запобігання корупції",  а  також  законодавства,  з урахуванням   специфіки   функціональних  повноважень  відповідних відділів, управлінь, інших структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради.

     Порядок проведення  іспиту  в органі місцевого самоврядування та перелік питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки  функціональних повноважень відділів,  управлінь,  інших структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради,  затверджено розпорядженням голови обласної ради  відповідно до  Порядку  проведення  конкурсу  на  заміщення  вакантних  посад державних службовців,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 р.  № 169, та  Загального  порядку  проведення  іспиту  кандидатів  на заміщення   вакантних  посад  державних  службовців,  затвердженого спільним наказом Головного управління державної служби України  та Української   Академії   державного  управління  при  Президентові України від 10.05.2002 р.  № 30/84,  зареєстрованого в Міністерстві  юстиції України від 24.05.2002 р. за № 446/6734,  з урахуванням    особливостей    служби    в    органах    місцевого самоврядування,  визначених законами України "Про службу в органах місцевого  самоврядування"   та   "Про   місцеве самоврядування  в  Україні". 

     Екзаменаційні білети  для  проведення  іспитів  кандидатів на заміщення  вакантних  посад  складаються  за  формою та  затверджуються головою конкурсної комісії.

     До кожного  білета включається по одному питанню на перевірку знання Конституції України,  Закону  України  "Про місцеве  самоврядування  в Україні",  Закону України "Про службу в  органах  місцевого  самоврядування", Закону України "Про запобігання корупції" та два питання на перевірку   знання   законодавства   з    урахуванням    специфіки функціональних повноважень обласної  ради,  її  виконавчого апарату - всього п'ять питань.

      Кандидати,  які  успішно склали іспит, але не були відібрані для призначення на посади, у разі їх згоди, за рішенням конкурсної комісії  можуть  бути  рекомендовані  для зарахування до кадрового резерву  в  цьому  органі місцевого самоврядування і протягом року прийняті  на  вакантну рівнозначну або нижчу посаду без повторного конкурсу.   Кандидати,   які  не  склали  іспит,  не  можуть  бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

     Конкурсна комісія  повідомляє   кандидатів   про   результати конкурсу протягом трьох днів після його завершення.

     Рішення конкурсної комісії та результати іспиту  можуть  бути оскаржені  у порядку,  передбаченому постановою Кабінету Міністрів України від  15  лютого  2002  року  №  169  "Про затвердження  Порядку  проведення  конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців".