ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Рішення обласної ради

від 07 грудня 2017 р. № 581 - VІІ

(ХІІІ сесія VІІ скликання)

 

Положення

про комісію з розгляду питань стосовно списання майна, що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області

 

                                                                       РОЗДІЛ I

 

Загальні положення

 

1.1.  Положення про комісію з розгляду питань стосовно списання майна, що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (далі – Положення), визначає порядок створення та діяльність комісії з розгляду питань стосовно списання майна, що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (далі - Комісія), шляхом ліквідації, відчуження (продажу) або передачі з балансу на баланс у межах спільної власності (далі - списання).

1.2.  Комісія – це постійно діючий колегіальний орган, що створюється рішенням обласної ради для розгляду документів, підготовки пропозицій стосовно надання дозволів на списання майна, що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (далі – майно). Персональний склад Комісії затверджується розпорядженням голови обласної ради.

1.3.  Основні принципи діяльності Комісії:

             дотримання вимог чинного законодавства України;

             колегіальність та обґрунтування при прийнятті рішень;

             професіоналізм, неупередженість та незалежність членів комісії.

1.4.  Основні функції Комісії:

             розгляд документів, наданих заявниками до обласної ради, щодо списання майна шляхом ліквідації, передачі з балансу на баланс у межах спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;

             визначення відповідності майна, яке пропонується для списання, критеріям, зазначеним у Положенні про порядок списання майна, що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;

             надання відповідних пропозицій щодо списання майна або визначення інших шляхів використання майна;

             надання пропозицій щодо списання майна шляхом передачі з балансу на баланс у межах спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;

             складання протоколів засідань Комісії.

1.5.   За необхідності Комісія має право заслуховувати на своїх засіданнях пояснення спеціалістів, експертів, залучених до її роботи.

1.6.   Всі питання, не врегульовані цим Положенням, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

 

РОЗДІЛ II

 

Склад Комісії та порядок її створення

 

2.1.        Засідання Комісії правоможні, якщо на них присутні не менш ніж 2/3 складу Комісії.

2.2.        Склад Комісії, її голова, заступник голови та секретар затверджується  розпорядженням голови обласної ради, з урахуванням наданих пропозицій. Кількість членів Комісії – 7 - 9 осіб.

2.3.         До складу Комісії включаються: депутати обласної ради, а також спеціалісти та посадові особи виконавчого апарату обласної ради.

2.4.        До складу Комісії також можуть входити представники органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,  спеціалісти.

2.5.        Зміни у складі Комісії затверджуються відповідним розпорядженням голови обласної ради.

 

РОЗДІЛ III

 

Права та обов’язки Комісії

 

3.1.       Комісія має право у разі потреби:

               запитувати від суб’єкта господарювання додаткові документи, необхідні для прийняття Комісією рішення щодо списання майна (висновки спеціалізованих організацій, договори, витяги з реєстрів тощо);

               звертатися за допомогою до спеціалістів та експертів;

               запрошувати керівників суб’єктів господарювання на засідання Комісії для надання роз’яснень з питань, що виникли під час розгляду отриманих документів;

               проводити додатковий огляд майна, що пропонується для списання.

3.2.       Члени Комісії зобов’язані брати участь у діяльності Комісії, виконувати доручення голови.

 

РОЗДІЛ IV

Організація діяльності та порядок роботи Комісії

 

4.1.            Керує діяльністю Комісії й організовує її роботу голова, який в межах своїх повноважень:

               скликає засідання та головує на них;

               дає доручення, обов’язкові для всіх членів Комісії;

               представляє Комісію у відносинах із підприємствами, установами, закладами, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;

               ознайомлює членів Комісії із функціями, правами і порядком роботи Комісії та обов’язками її членів відповідно до цього Положення;

               секретар забезпечує інформування всіх членів Комісії про дату, час та місце проведення засідань Комісії не пізніше ніж за три дні до дати проведення. Повідомлення можуть направлятися поштою, факсом, телефонограмою, електронною поштою.

4.2.       Засідання Комісії відбуваються при наявності матеріалів з питань, зазначених у пункті 1.4. цього Положення, але не рідше одного разу на місяць.

4.3.       Секретар Комісії організовує підготовку матеріалів для розгляду, забезпечує виконання доручень голови, ведення і оформлення протоколів засідань.

4.4.       Під час кожного засідання Комісії ведеться протокол. У протоколі засідання зазначається дата засідання, дані щодо присутності членів Комісії, порядок денний, суть обговорюваного питання, пропозиції та результати голосувань, а також обґрунтування у разі відмови у наданні дозволу на списання майна.

4.5.       Рішення приймаються простою більшістю голосів. Усі рішення приймаються шляхом відкритого голосування (тільки “за” або “проти”). У разі рівного розподілу голосів право вирішального голосу надається голові Комісії.

Особливу думку члени Комісії мають право викласти у письмовій формі, що є обов’язковим додатком до протоколу засідання Комісії.

Протоколи засідань Комісії підписуються усіма присутніми членами комісії та затверджуються головою.

4.6.       У разі коли суб’єкт господарювання подав документи з порушенням установлених вимог, коли в документах наявні суперечності або Комісія визначає інші шляхи використання майна, обласна рада на підставі протоколу Комісії у 30-денний термін із дати надходження документів листом повідомляє заявника про відмову у наданні згоди на списання майна, з обґрунтуванням причин.

4.7.       У разі позитивних висновків Комісії обласна рада у 30-денний термін з дати надходження документів листом повідомляє заявника щодо підготовки проекту розпорядження голови обласної ради або проекту рішення обласної ради.

4.8.       Затверджений протокол засідання Комісії є підставою для підготовки проектів розпоряджень голови обласної ради або проектів рішень обласної ради.

 

 

 

Перший заступник

голови обласної ради                                                                               В. Коваленко