ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Рішення обласної ради

від 07 грудня 2017 р. № 581 - VІІ

(ХІІІ сесія VІІ скликання)

 

Положення

про порядок списання майна, що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області

 

РОЗДІЛ I

 

Загальні положення

 

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Господарського кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2007 року № 1314 «Про затвердження Порядку списання об’єктів державної власності» (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 06 червня 2007 року № 803 «Про затвердження Порядку відчуження об’єктів державної власності» (зі змінами), спільного наказу Міністерства статистики України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Державного комітету у справах містобудування і архітектури України від 28 вересня 1995 року № 243/150/156/195 „Про затвердження Порядку списання витрат по об’єктах незавершеного будівництва, що ліквідуються”.

1.2.       Це Положення визначає процедуру списання майна, яке є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області і закріплене за обласними комунальними підприємствами на праві господарського відання та обласними комунальними установами, закладами – на праві оперативного управління; процедуру списання майна, переданого в оренду у складі цілісних майнових комплексів, шляхом ліквідації, шляхом продажу або безоплатної передачі з балансу на баланс у межах спільної власності.

1.3.    Порядок списання шляхом ліквідації основних засобів, об’єктів незавершеного будівництва та витрат на проектно-вишукувальні роботи з балансів обласних комунальних підприємств, установ, закладів і майна, переданого в оренду у складі цілісних майнових комплексів, здійснюється відповідно до розділу II цього Положення.

1.4.    Порядок списання шляхом продажу (відчуження) основних засобів із балансів обласних комунальних підприємств, установ, закладів здійснюється відповідно до розділу III цього Положення.

1.5.       Порядок списання майна з балансів підприємств, установ, закладів шляхом безоплатної передачі майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області з балансу на баланс обласних комунальних підприємств, установ, закладів у межах спільної власності здійснюється відповідного до розділу IV цього Положення.

1.6.       Списання інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, а також основних засобів первісною вартістю за одиницю (комплект) до 20 тис. грн (крім нерухомого майна, транспортних засобів, передавальних пристроїв) здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

1.7.      Передача майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області у інші форми власності здійснюється згідно із вимогами  постанови Кабінету Міністрів України від 21.09.98 року № 1482 «Про передачу об’єктів права держаної та комунальної власності» (зі змінами) та Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності».

1.8         Дія цього Положення не поширюється на майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (далі – майно), що  відображається на балансах обласних комунальних підприємств і знаходиться під арештом виконавчої служби або під податковою заставою.

1.9.       Всі питання, не врегульовані цим Положенням, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

 

РОЗДІЛ II

 

 Порядок списання шляхом ліквідації основних засобів, об’єктів незавершеного будівництва та витрат на проектно-вишукувальні роботи з балансів обласних комунальних підприємств, установ, закладів і майна, переданого в оренду у складі цілісних майнових комплексів

 

2.1. Списанню шляхом ліквідації підлягає майно, що не може бути в установленому порядку відчужене, безоплатно передане із балансу на баланс обласним комунальним підприємствам, установам, закладам та щодо якого не можуть бути застосовані інші способи управління (або їх застосування може бути економічно недоцільним), у разі коли таке майно відповідає наступним критеріям:

-       непридатне для подальшого використання суб’єктом господарювання, зокрема у зв’язку із будівництвом, розширенням, реконструкцією і технічним переоснащенням;

-       морально застаріле та фізично зношене;

-       виявлене в результаті інвентаризації як нестача;

-       пошкоджене внаслідок аварії чи стихійного лиха (за умови, що відновлення є неможливим або економічно не доцільним і не може бути здійсненим).

2.2. Обласні комунальні підприємства, установи, заклади, засновані на майні спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (далі – суб’єкти господарювання), списують із балансів шляхом ліквідації:

      основні засоби первісною балансовою вартістю за одиницю (комплект) до 20 тис. грн (крім нерухомого майна, транспортних засобів, передавальних пристроїв) на підставі акта постійно діючої комісії по списанню, створеною підприємством, установою, закладом. У місячний термін після завершення процедури списання підприємством, установою, закладом надається до обласної ради звіт щодо проведеного списання майна. Окремо відображається у щоквартальній довідці до балансу рух основних засобів.

      нерухоме майно, транспортні засоби, передавальні пристрої (незалежно від первісної вартості), інші основні засоби первісною балансовою вартістю за одиницю (комплект) від 20 тис. грн та об’єкти незавершеного будівництва і витрати на проектно-вишукувальні роботи – на підставі рішення обласної ради.

2.3. Юридичні особи, які орендують майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (далі – орендоване майно), списують із балансів шляхом ліквідації:

      нерухоме майно, транспортні засоби, передавальні пристрої, інші основні засоби та об’єкти незавершеного будівництва (незалежно від первісної вартості) – на підставі рішення обласної ради.

2.4. Для розгляду питання щодо списання майна шляхом ліквідації до обласної ради подаються:

      звернення керівника суб’єкта господарювання;

      копія наказу про створення комісії щодо списання основних засобів та інших матеріальних цінностей з балансу суб’єкта господарювання;

      копія протоколу засідання комісії щодо списання суб’єкта господарювання, у разі виявленої нестачі чи розукомплектування майна, щодо заходів із відшкодування вартості відповідного майна (підписується всіма членами комісії та затверджується керівником суб’єкта господарювання);

      техніко-економічне обґрунтування необхідності списання майна, яке містить економічні та технічні розрахунки, а також напрямки використання коштів, які передбачається одержати в результаті списання;

      відомості про майно, що пропонується списати за даними бухгалтерського обліку, крім об’єктів незавершеного будівництва (додаток 1 до Порядку списання об’єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2007 року № 1314);

      акт інвентаризації майна, що пропонується  до списання (додаток 2 до Порядку списання об’єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2007 року № 1314);

      акт технічного стану майна, затверджений керівником суб’єкта господарювання, у якому зазначається рік виготовлення (будівництва) майна, дата введення в експлуатацію, обсяг проведеної роботи з модернізації, модифікації, добудови, обладнання і реконструкції, стан основних частин, деталей і вузлів, конструктивних елементів (не подається у разі списання майна, виявленого в результаті інвентаризації як нестача);

      копія інвентарної картки обліку основних засобів за встановленою типовою формою;

      акт про списання основних засобів за встановленою типовою формою;

      акт про списання автотранспортних засобів за встановленою типовою формою;

      копія технічного паспорта (для автотранспортних засобів і нерухомого майна);

      відомості про земельну ділянку, на якій розташоване нерухоме майно, із зазначенням напрямків подальшого використання земельних ділянок, які вивільняються, а також копії відповідних підтверджувальних документів, зокрема державного акта на право постійного користування землею, кадастрового плану;

      для автотранспортних засобів, які пошкоджено внаслідок аварій, до акта про списання додається належним чином оформлена копія акта про аварію, де пояснюються причини, які призвели до аварії, та відшкодування винними особами нанесених збитків;

      копії ліцензій, свідоцтв, статутів тощо сторонніх організацій, представники яких підписують акт про списання або надають свій письмовий висновок;

      відомості про наявність обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження майном, що пропонується списати, разом із відповідними підтверджувальними документами (для підприємств);

      фотоматеріали об’єкта списання.

2.5.        Для розгляду питання щодо списання орендованого майна шляхом ліквідації, крім документів, визначених у пункті 2.4. даного Положення, до обласної ради подаються:

      звернення суб’єкта господарювання, який орендує майно;

      пропозиції щодо внесення змін до договору оренди (переліку та вартості орендованого майна, орендної плати) і довідка щодо використання амортизаційних відрахувань.

2.5.1        Списання майна, переданого в оренду, нарахований знос на яке менше 100 відсотків, здійснюється за умови донарахування орендарем амортизації на це майно за рахунок прибутку, що залишається в його розпорядженні. Амортизаційні відрахування використовуються надалі відповідно до умов договору оренди.

Витрати на списання майна, переданого в оренду, зараховуються до складу витрат орендаря, якщо інше не передбачене договором оренди.

2.6.                 Для розгляду питання щодо списання об’єктів незавершеного будівництва та витрат на проектно-вишукувальні роботи до обласної ради подаються:

      звернення керівника суб’єкта господарювання;

      копія наказу про створення комісії щодо списання основних засобів та інших матеріальних цінностей з балансу суб’єкта господарювання;

      техніко-економічне обґрунтування щодо необхідності списання  об’єкта незавершеного будівництва та витрат на проектно-вишукувальні роботи;

      відомість щодо вартості об’єкта незавершеного будівництва та витрат на проектно-вишукувальні роботи, згідно з даними бухгалтерського обліку;

      акт про припинення будівництва;

      акт про припинення проектно-вишукувальних робіт.

2.6.1.     Особливості списання об’єктів незавершеного будівництва та витрат на проектно-вишукувальні роботи:

     2.6.1.1.         Після отримання відповідного рішення про списання шляхом ліквідації об'єктів незавершеного будівництва забудовник зобов'язаний у місячний термін провести повний розрахунок по цьому будівництву з підрядною та іншими організаціями і взяти на себе відповідальність за об'єкт.

2.6.1.2.  Забудовник повинен провести роботи по розбиранню споруд, будівель, конструкцій, демонтажу устаткування тощо та забезпечити реалізацію матеріальних цінностей, отриманих від розбирання.

2.6.1.3. Дані про отримані від розбирання матеріали фіксуються в акті й оприбутковуються забудовником.

2.6.1.4. Матеріали, придатні для подальшого використання в будівництві, оприбутковуються за ринковими цінами придбання, з урахуванням фактичної сортності, за винятком витрат на приведення матеріалів у стан, придатний для використання.

2.6.1.5. Матеріали, які не можуть бути використані у будівництві, оприбутковуються за ринковими цінами придбання, з урахуванням їх фактичної придатності для використання або реалізації, в тому числі на дрова, металобрухт та інші відходи. Фактична придатність для використання або реалізації встановлюється комісією та оформляється актом.

2.6.1.6. Відповідальність за правильне списання витрат по об'єктах незавершеного будівництва покладається на керівників суб’єктів господарювання, на балансі яких знаходиться це незавершене будівництво.

2.7. Документи щодо списання шляхом ліквідації, які надходять до обласної ради, опрацьовуються комісією з розгляду питань стосовно списання майна, що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (далі – комісія).

За потреби комісія може провести додатковий огляд майна, що пропонується для списання.

У протоколі засідання комісії зазначаються пропозиції щодо списання або визначаються інші шляхи використання майна.

Протокол засідання комісії затверджується головою комісії.

Строк розгляду звернень – 30 днів із дня надходження повного пакету документів, оформлених належним чином.

У разі, коли суб’єкт господарювання подав документи із порушенням вимог, зазначених у пунктах 2.2., 2.3., 2.4. цього Положення, а також коли в документах наявні суперечності, обласна рада у 30-денний термін листом повідомляє заявника про відмову у наданні згоди на списання, з обґрунтуванням причин або наданням пропозицій щодо інших шляхів використання цього майна.

У разі позитивних висновків комісії управління з питань комунальної власності виконавчого апарату обласної ради готує проект рішення обласної ради, який в установленому порядку направляється на розгляд обласної ради, про що повідомляється заявник.

 

РОЗДІЛ III

Порядок списання шляхом продажу (відчуження) основних засобів із балансів обласних комунальних підприємств, установ, закладів

 

3.1. Для розгляду питання щодо списання майна шляхом продажу до обласної ради надаються:

       звернення керівника суб’єкта господарювання;

          копія наказу про створення комісії щодо списання основних засобів та інших матеріальних цінностей із балансу суб’єкта господарювання;

          техніко-економічне обґрунтування необхідності відчуження майна шляхом продажу та напрямів використання коштів (з обов’язковим визначенням впливу відчуження майна на цілісність майнового комплексу);

          відомості про основні засоби, що пропонуються для відчуження, за даними бухгалтерського обліку на дату оцінки (додаток 1 до Порядку відчуження об’єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.06.2007 № 803 (зі змінами));

          акт інвентаризації майна, що пропонується для відчуження (додаток 2 до Порядку відчуження об’єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.06.2007 № 803 (зі змінами));

          акт технічного стану основного засобу, складений на дату оцінки та затверджений керівником суб’єкта господарювання;

          копія інвентарної картки обліку основних засобів за встановленою типовою формою;

          акт про списання основних засобів за встановленою типовою формою;

          акт про списання автотранспортних засобів за встановленою типовою формою;

          копія технічного паспорту (для автотранспортних засобів);

          відомості про наявність обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження майном, що пропонується для відчуження, разом із відповідними підтверджувальними документами;

          за наявності заборгованості з виплати заробітної плати – відомості про загальну суму заборгованості із заробітної плати і графік погашення такої заборгованості, а також відомості про наявність у підприємства заборгованості за податками і зборами (обов’язковими платежами) до бюджетів та державних цільових фондів;

          висновок незалежного суб’єкта оціночної діяльності про вартість майна з рецензією до нього, погоджений головою обласної ради або іншою уповноваженою ним особою, разом із дозволом на продаж, що видається балансоутримувачу майна, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06.06.2007 № 803 «Про затвердження Порядку відчуження об’єктів державної власності» (зі змінами).

3.2.                 Документи щодо списання шляхом продажу, які надходять до обласної ради, опрацьовуються комісією .

За потреби комісія може провести додатковий огляд майна, що пропонується для списання.

У протоколі засідання комісії зазначаються пропозиції щодо списання або визначаються інші шляхи використання майна.

Протокол засідання комісії затверджується головою комісії.

Строк розгляду звернень – 30 днів із дня надходження повного пакету документів, оформлених належним чином.

У разі, коли суб’єкт господарювання подав документи із порушенням вимог, зазначених у пунктах 3.1. цього Положення, а також коли в документах наявні суперечності, обласна рада у 30-денний термін листом повідомляє заявника про відмову у наданні згоди на списання, з обґрунтуванням причин або наданням пропозицій щодо інших шляхів використання цього майна.

У разі позитивних висновків комісії управління з питань комунальної власності виконавчого апарату обласної ради готує проект рішення обласної ради, який в установленому порядку направляється на розгляд обласної ради, про що повідомляється заявник.

 

 

 

РОЗДІЛ IV

Порядок списання майна з балансів підприємств, установ, закладів шляхом безоплатної передачі майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області з балансу на баланс обласних комунальних підприємств, установ, закладів у межах спільної власності

 

4.1. Керівники обласних комунальних підприємств, установ, закладів, заснованих на майні спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (далі – суб’єкти господарювання), списують із балансів майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області шляхом його безоплатної передачі з балансу на баланс обласних комунальних підприємств, установ, закладів у межах спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на підставі відповідного розпорядження голови обласної ради.

4.2. Для розгляду питання щодо списання майна шляхом безоплатної передачі до обласної ради подаються:

        звернення керівника суб’єкта господарювання, балансоутримувача майна, з обґрунтуванням доцільності передачі;

        згода керівника суб’єкта господарювання, який приймає майно на баланс;

        перелік майна, яке підлягає передачі, із визначенням його повної назви, інвентарного номера, року випуску, первісної та залишкової вартості, суми зносу на останню звітну дату;

        копія інвентарної картки обліку основних засобів за встановленою типовою формою;

        копія технічного паспорта (для автотранспортних засобів і нерухомого майна);

        відомості та копії правоустановчих документів на земельні ділянки (для нерухомого майна);

        відомості про наявність обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження майном, що пропонується списати шляхом безоплатної передачі, разом із відповідними підтверджувальними документами (для підприємств).

4.3. Документи щодо безоплатної передачі майна із балансу на баланс у межах спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, які надходять до обласної ради, опрацьовуються комісію з розгляду питань  стосовно списання майна, що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

За потреби комісія може провести додатковий огляд майна, що пропонується для списання шляхом безоплатної передачі.

У протоколі засідання комісії зазначаються пропозиції щодо безоплатної передачі майна з балансу на баланс.

Протокол засідання комісії затверджується головою комісії.

Строк розгляду звернень – 30 днів із дня надходження повного пакету документів, оформлених належним чином.

У разі, коли суб’єкт господарювання подав документи із порушенням вимог, передбачених у п.4.2. цього Положення, а також коли в документах наявні суперечності, обласна рада у 30-денний термін листом повідомляє заявника про відмову у наданні згоди на списання шляхом безоплатної передачі, з обґрунтуванням причин або визначенням інших шляхів використання майна.

У разі позитивних висновків комісії управління  з питань комунальної власності виконавчого апарату обласної ради готує проект розпорядження голови обласної ради, який в установленому порядку направляється на розгляд профільних комісій обласної ради, про що повідомляється заявник.

4.4.     Вилучення з балансу та передача іншому суб’єкту господарювання майна, що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та закріплене за обласними комунальними установами, закладами на праві оперативного управління, але не використовується для здійснення статутних завдань, проводиться за результатами перевірки управління з питань комунальної власності виконавчого апарату обласної ради, коли встановлено факт неефективного або нецільового використання балансоутримувачем цього майна, у порядку встановленому у підрозділах 4.2. (крім абзацу 2) та 4.3. цього Положення.

 

РОЗДІЛ V

 Прикінцеві положення

 

5.1                  Для участі в роботі комісії по списанню при встановленні непридатності автомобілів, нагрівальних котлів, підйомників, оргтехніки, побутових приладів та медичної техніки запрошується представник відповідної інспекції, сторонньої організації або фірми, що мають відповідну ліцензію, який підписує акт про списання або, коли це передбачено статутними документами, передає комісії свій письмовий висновок, що додається до акта.

5.2                  Списання майна проводиться за первісною або за відновленою вартістю (у разі проведення індексації або переоцінки).

При списанні майна, що було в експлуатації, у документах поряд з їх первісною (відновленою) вартістю вказується сума нарахованого зносу.

5.3                  Демонтаж майна, яке пропонується для списання шляхом ліквідації, проводиться тільки після отримання відповідного дозволу на списання цього майна.

Усі деталі, вузли, агрегати, будівельні матеріали демонтованого та розібраного обладнання, будівель та споруд, які придатні для ремонту іншого обладнання чи для подальшого використання, а також матеріали, отримані в результаті ліквідації майна, оприбутковуються із відображенням на рахунках бухгалтерського обліку запасів.

Не придатні для використання деталі та матеріали оприбутковуються як вторинна сировина.

5.4.                 Вилучені після демонтажу майна деталі й вузли, що містять дорогоцінні метали, підлягають здачі суб’єктам господарювання, які здійснюють діяльність зі збирання та первинної обробки брухту і відходів дорогоцінних металів на підставі ліцензій, одержаних відповідно до вимог Закону України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності”.

5.5.                 Кошти, одержані внаслідок списання майна шляхом ліквідації та шляхом продажу, спрямовуються на оновлення матеріально-технічної бази комунальних підприємств, установ, закладів балансоутримувача, а за наявності у підприємства заборгованості з виплати заробітної плати – в першу чергу на погашення заборгованості за податками і зборами (обов’язковими платежами) до бюджетів та державних цільових фондів, пов’язаних із заробітною платою тощо.

5.6.                 Після надання відповідного дозволу керівники підприємств, установ, закладів, а також орендар зобов’язані у місячний строк після закінчення процедури продажу, ліквідації, розбирання, демонтажу та оприбутковування подати до обласної ради звіт про списання майна та використання отриманих коштів.

5.7.                 Амортизаційні відрахування по комунальному підприємству спрямовуються на оновлення та модернізацію матеріально-технічної бази.

5.8.                 Амортизаційні відрахування від орендованого майна спрямовуються на оновлення та модернізацію матеріально-технічної бази орендованого майна та за додатковою угодою зараховуються до переліку орендованого майна.

5.9.        Процедура списання майна вважається закінченою з моменту подання суб’єктом господарювання до обласної ради - у місячний термін після проведення списання на підставі отриманого дозволу обласної ради - звіту про списання майна. Окремо рух цього майна відображається в щоквартальній довідці до балансу.

5.10.      Після отримання відповідного дозволу (розпорядження голови обласної ради) щодо передачі майна з балансу на баланс у межах спільної власності сторони, які передають і приймають, та представники виконавчого апарату обласної ради у 15-денний термін здійснюють передачу майна, згідно з актом приймання-передачі, що надається на затвердження голові обласної ради.

5.12.      Управлінням з питань комунальної власності виконавчого апарату обласної ради забезпечується внесення змін до відповідної документації щодо обліку майна, яке знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

 

 

Перший заступник

голови обласної ради                                                                                     В. Коваленко