ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

 

______  сесія   VII скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

ПРОЄКТ

 

Від __ ________ 2020 року                                                                         № ____-VII

 

 

Про внесення змін до рішення

обласної ради від 05 грудня 2019 року

№ 1130 -VІI «Про обласний бюджет

Харківської області на 2020 рік»

та додатків до нього (зі змінами)

 

(20100000000)

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», обласна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

Внести зміни до рішення обласної ради від 05 грудня 2019 року № 1130-VІI «Про обласний бюджет Харківської області на 2020 рік» та додатків до нього, зі змінами, внесеними рішенням обласної ради від 27 лютого 2020 року № 1217-VII,  виклавши їх у новій редакції:

 

«1. Визначити на 2020 рік:

 

доходи обласного бюджету у сумі 6 467 715 210 гривень, у тому числі доходи загального фонду обласного бюджету – 4 855 928 408 гривень та доходи спеціального фонду обласного бюджету – 1 611 786 802 гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення;

 

видатки обласного бюджету у сумі 7 021 861 874 гривень, у тому числі видатки загального фонду обласного бюджету – 4 830 865 730 гривень та видатки спеціального фонду обласного бюджету – 2 190 996 144 гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення;

 

повернення кредитів до спеціального фонду обласного бюджету у сумі 87 725 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення;

 

профіцит за загальним фондом обласного бюджету у сумі 25 062 678 гривень згідно з додатком 5 до цього рішення;

 

дефіцит за спеціальним фондом обласного бюджету у сумі 579 121 617 гривень згідно з додатком 5 до цього рішення;

 

оборотний залишок бюджетних коштів обласного бюджету у розмірі 90 000 000 гривень, що становить 1,9% видатків загального фонду обласного бюджету, визначених у цьому пункті;

 

резервний фонд обласного бюджету у розмірі 48 493 200 гривень, що становить 1,0% видатків загального фонду обласного бюджету, визначених у цьому пункті.

 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів обласного бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

 

3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 6 до цього рішення.

Відповідно до статті 1036 Бюджетного кодексу України затвердити розподіл між місцевими бюджетами області додаткової дотації із державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я в загальній сумі 433 038 900 гривень.

Відповідно до статті 108 Бюджетного кодексу України надати право Харківській обласній державній адміністрації проводити розподіл та перерозподіл обсягів трансфертів із державного бюджету місцевим бюджетам області у період між сесіями Харківської обласної ради, за умови погодження з постійною комісією обласної ради з питань бюджету, з наступним внесенням змін до рішення про обласний бюджет.

 

4. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку за об’єктами згідно з додатком 7 до цього рішення.

 

5. Затвердити розподіл витрат обласного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 2 617 143 969 гривень згідно з додатком 8 до цього рішення.

 

6. Установити, що у загальному фонді обласного бюджету на 2020 рік до доходів належать доходи, визначені у статті 66 Бюджетного кодексу України, трансферти, визначені у статті 97 Бюджетного кодексу України та Законі України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»;

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені у статті 72 Бюджетного кодексу України.

 

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду обласного бюджету на 2020 рік:

у частині доходів є надходження, визначені у статтях 691, 71 Бюджетного кодексу України, трансферти, визначені у статті 97 Бюджетного кодексу України та Законі України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»;

у частині фінансування є надходження, визначені у статтях 71, 72 Бюджетного кодексу України;

у частині кредитування є надходження, визначені у статтях 691, 72 Бюджетного кодексу України.

 

8. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками обласного бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

соціальне забезпечення;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

підготовку кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти;

оплату послуг з охорони комунальних закладів культури.

 

9. Дозволити Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету на депозитах із подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, за умови погодження з постійною комісією обласної ради з питань бюджету відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.

 

10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Харківській обласній державній адміністрації, в особі директора Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації, отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів обласного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

11. Головним розпорядникам коштів обласного бюджету на виконання норм Бюджетного кодексу України:

11.1. Затвердити паспорти бюджетних програм та зміни до них протягом двох тижнів з дня набрання чинності цим рішенням.

11.2. Здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.

11.3. Забезпечити доступність інформації про бюджет у спосіб та у термін, визначені бюджетним законодавством.

11.4. Забезпечити взяття бюджетних зобов’язань та здійснення платежів за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисами та планами використання бюджетних коштів, ураховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік органами Державної казначейської служби України.

Зобов'язання, взяті розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, установлених цим рішенням, не вважаються бюджетними зобов'язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов'язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.

За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати, стипендій, а також за спожиті комунальні послуги, електричну та теплову енергію, природний газ та інші енергоносії розпорядники бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов'язання та не здійснюють платежі за іншими заходами, пов’язаними із функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.

11.5. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

 

12. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для головних розпорядників коштів обласного бюджету на 2020 рік виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, згідно з додатком 9 до цього рішення.

Розпорядникам коштів забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладення договорів за кожним видом відповідних послуг у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

 

13. Затвердити розподіл коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища і напрями їх використання у 2020 році згідно з додатком 10 до цього рішення.

 

14. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах, одержувачів бюджетних коштів – у межах планів використання бюджетних коштів та фактично одержаних обсягів валових доходів.

 

15. Керуючись статтею 23 Бюджетного кодексу України, надати право обласній державній адміністрації, в особі директора Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації, коригувати розпис обласного бюджету за напрямами видатків головних розпорядників коштів обласного бюджету за кодами програмної класифікації видатків у разі внесення змін до наказів Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію» (зі змінами) та від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), за умови погодження з постійною комісією обласної ради з питань бюджету, із наступним внесенням змін до рішення обласної ради про обласний бюджет.

 

16. Керуючись частиною 8 статті 23 Бюджетного кодексу України, надати право Харківській обласній державній адміністрації проводити перерозподіл видатків в межах бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів за бюджетними програмами, у разі виділення з державного бюджету коштів субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на відповідні видатки, за умови погодження з постійною комісією обласної ради з питань бюджету, з наступним внесенням змін до рішення про обласний бюджет.

 

17. Дозволити Харківській обласній державній адміністрації використовувати кошти резервного фонду обласного бюджету на капітальні видатки шляхом передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на підставі розпоряджень голови обласної державної адміністрації із наступним затвердженням на сесії Харківської обласної ради.

 

18. Установити, що комунальні унітарні підприємства та їх об`єднання сплачують до загального фонду обласного бюджету частину чистого прибутку (доходу) відповідно до Порядку, затвердженого рішенням Харківської обласної ради від 16 червня 2011 року № 186-VI «Про затвердження Порядку відрахування до загального фонду обласного бюджету частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань та форми Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до загального фонду обласного бюджету за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності».

Частина чистого прибутку (доходу) сплачується наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2020 році.

Комунальні унітарні підприємства та їх об’єднання подають Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом із фінансовою звітністю, складеною відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, до органів податкової служби у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток.

 

19. Надати право голові Харківської обласної ради укладати договори про міжбюджетні трансферти між обласним бюджетом та іншими бюджетами.

 

20. Надати право голові Харківської обласної ради конвертувати надходження грантових коштів з подальшим зарахуванням (згідно з п. 12 ст. 691 Бюджетного кодексу України) до спеціального фонду обласного бюджету виходячи з умов Партнерської угоди на підставі заявок бенефіціарів.

 

21. Додатки 1 –10 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

22. Виконавчому апарату Харківської обласної ради забезпечити оприлюднення рішення відповідно до вимог статті 28 Бюджетного кодексу України.

 

23. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань бюджету (Людмила НЕМИКІНА).».

 

 

 

Голова обласної ради                                                                  Сергій ЧЕРНОВ

 

 

 

Розробник: Департамент фінансів Харківської обласної державної адміністрації, 705-01-10