ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Рішення обласної ради

від 24 грудня 2020 року № 20-VIІІ

(ІІ сесія VІІІ скликання)

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про обласний конкурс кращих практик місцевого самоврядування

«Крок до успіху»

 

1. Загальні положення

 

1.1. Положення про обласний конкурс кращих практик місцевого самоврядування «Крок до успіху» (далі – Положення) регламентує порядок проведення обласного конкурсу кращих практик місцевого самоврядування «Крок до успіху» (далі – Конкурс) та визначення його переможців.

1.2. Конкурс проводиться з метою відбору, відзначення і поширення успішних практик органів місцевого самоврядування Харківської області щодо реалізації проєктів, програм, комплексу заходів, що  позитивно впливають на сталий розвиток територій та можуть бути прикладами для інших територіальних громад.

1.3. Завдання Конкурсу:

- виявити успішні практики або проєкти у сфері місцевого управління, що спричинили вагомий вплив на розвиток та поліпшення життя територіальних громад;

- сприяти в обміні досвідом між органами місцевого самоврядування та заохочувати громади до діяльності у напрямі підвищення стандартів якості життя;

- розповсюдити інформацію про виявлені кращі практики місцевого самоврядування та успішні зразки місцевого управління, забезпечити громадське визнання корисних ініціатив.

1.4. Засновником Конкурсу є Харківська обласна рада.

1.5. Учасниками Конкурсу є органи місцевого самоврядування, які в порядку, визначеному цим Положенням, подали заявки на участь у Конкурсі (далі учасники). Учасник може подати на Конкурс не більше однієї заявки за кожною із номінацій за формою та у спосіб, що визначені Конкурсною комісією.

 

2. Організаційне забезпечення проведення Конкурсу

 

2.1. Забезпечення підготовки і проведення Конкурсу здійснюють виконавчий апарат обласної ради та Конкурсна комісія відповідно до цього Положення.

2.2. Організацію проведення інформаційно-роз’яснювальних заходів з метою популяризації Конкурсу та поширення успішних практик місцевого самоврядування забезпечує виконавчий апарат обласної ради.

            2.3. Координацію роботи та організаційно-технічні заходи щодо підготовки та проведення Конкурсу здійснює управління з питань місцевого самоврядування, розвитку громад та міжнародних зав’язків виконавчого апарату обласної ради, яке:

            - приймає та реєструє конкурсні заявки;

            - проводить попередній аналіз зареєстрованих конкурсних заявок на відповідність встановленій формі та обраній тематиці.

2.4. Витрати на організаційне забезпечення Конкурсу здійснюються за рахунок коштів, передбачених на реалізацію комплексної програми «Розвиток місцевого самоврядування в Харківській області на 2017 – 2021 роки», затвердженої рішенням обласної ради від 08.12.2016 № 310-VII (зі змінами).

 

3. Конкурсна комісія

 

3.1. Утворюється головою обласної ради у складі голови, заступника голови, секретаря та членів комісії (представників виконавчого апарату обласної ради, Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області, депутатів обласної ради, експертів та науковців) загальною кількістю 13 осіб. Персональний склад Конкурсної комісії затверджується розпорядженням голови обласної ради.

 

3.2.  Щорічно визначає дату початку та терміни проведення Конкурсу, перелік та тематику номінацій Конкурсу, період впровадження практик, які можуть бути подані для участі в ньому,  затверджує план проведення Конкурсу, форму конкурсної заявки й спосіб її подання та надає відповідну інформацію виконавчому апарату обласної ради для її розміщення на вебсайті обласної ради.

3.3. Дотримується в своїй роботі принципів справедливості, неупередженості та професіоналізму.

3.4. Проводить оцінювання практик, поданих учасниками Конкурсу, відповідно до критеріїв, визначених у цьому Положенні.

3.5. Ознайомлюється, у разі потреби, із результатами реалізації практик учасників Конкурсу з виїздом своїх представників на місце їх запровадження.

3.6.  Підводить підсумки Конкурсу та визначає переможців Конкурсу на підставі рішення, прийнятого більшістю голосів членів Конкурсної комісії.   

Засідання Конкурсної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше як 2/3 її персонального складу.

Рішення Конкурсної комісії фіксується у протоколі засідання, який підписує головуючий на засіданні та секретар.

 

4. Критерії оцінювання практик

 

4.1. Актуальність (значимість проблеми, на вирішення якої спрямована практика).

4.2. Інноваційність (новизна методів і засобів вирішення існуючої проблеми, обґрунтування такого вибору).

4.3. Ефективність (ступінь досягнення необхідного або бажаного результату, поставлених цілей, продуктивність методів і засобів вирішення проблеми, окупність витрат, межі задоволеності потреб громадян).

4.4. Впливовість/наслідки (позитивний вплив вирішення проблеми на цільові аудиторії, які залучалися до реалізації практики,  на громаду, район, регіон).

4.5. Сталість результатів (подальший розвиток практики та розширення меж її дії, економічна обґрунтованість і доцільність використання застосованих методів та засобів,  корисність для розвитку громад).

За кожним критерієм кожним членом комісії  виставляються бали від 1 до 5. Максимально можлива кількість балів 25.

 

5. Визначення переможців та нагородження.

 

5.1. Визначення переможців Конкурсу здійснюється Конкурсною комісією окремо у кожній номінації.

5.2. Переможцями стають учасники, практики яких набрали найбільшу кількість балів.

5.3. Переможцям Конкурсу присуджуються перші, другі та треті місця. Нагородження (відзначення) переможців здійснюється в урочистій атмосфері дипломами першого, другого, третього ступенів та кубками.

 

 

 

 

Перший заступник

голови обласної ради                                                      Альберт КОНОНЕНКО