ЗАТВЕРДЖЕНО

 рішення обласної ради

від _______ 2021 року №      -VІІІ

( _____ сесія VІІІ скликання)

 

 

М Е Т О Д И К А

розрахунку орендної плати за майно, що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області,

та порядок її розподілу

 

1.    Методику розрахунку орендної плати за майно, що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, та порядок її розподілу (далі – Методика), розроблено для забезпечення ефективного використання майна комунальних підприємств, установ, закладів та організацій, які перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (далі – комунальні підприємства), з метою створення єдиного механізму визначення розміру плати за оренду єдиних майнових комплексів підприємств, їхніх відокремлених структурних підрозділів; нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень, а також їх окремих частин); іншого окремого індивідуально визначеного майна, - по договорах оренди, укладених обласною радою і комунальними підприємствами.

2.   У разі коли орендодавцем нерухомого майна є балансоутримувач, розмір орендної плати погоджується Головою обласної ради.

3.    До складу орендної плати не входять витрати на утримання орендованого майна (комунальних послуг, послуг з управління об’єктом нерухомості, витрат на утримання прибудинкової території та місць загального користування, вартість послуг з ремонту і технічного обслуговування інженерного обладнання та внутрішньобудинкових мереж, ремонту будівлі, у тому числі: покрівлі, фасаду, вивіз сміття тощо), а також компенсація витрат Балансоутримувача за користування земельною ділянкою. Орендар несе ці витрати на основі окремих договорів, укладених із Балансоутримувачем та/або безпосередньо з постачальниками комунальних послуг в порядку, визначеному у Договорі оренди.

4.    До плати за оренду іншого окремого індивідуально визначеного майна не включаються витрати на утримання орендованого майна та плата за послуги, які відповідно до укладеного договору зобов’язується надавати орендарю балансоутримувач.

5.    Відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю здійснюється відповідно до договору, укладеного між балансоутримувачем та орендарем, примірна форма якого затверджується Фондом державного майна.

6.    У разі оренди нерухомого майна (крім оренди нерухомого майна орендарями, зазначеними у пункті 13 цієї Методики) та іншого окремого індивідуально визначеного майна розмір річної орендної плати визначається за формулою:

Опл = Вп х Сор : 100,

де      Опл           розмір річної орендної плати, гривень;

Вп          –   вартість орендованого майна, визначена шляхом проведення незалежної оцінки (без урахування податку на додану вартість), гривень;

Сор         –   орендна ставка, визначена згідно з додатком 1 (у разі укладення договору оренди майна без проведення аукціону) або додатком 2 (для договорів оренди, які продовжуються відповідно до статті 18 Закону) або пунктом 14 цієї Методики для іншого окремого індивідуально визначеного майна.

7. Розмір орендної плати за базовий місяць оренди нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна визначається за формулою:

Опл.міс. = Опл : 12

де        Опл.міс.розмір місячної орендної плати, гривень.

У разі коли між датою визначення орендної плати за базовий місяць і датою підписання акта приймання-передачі майна минуло більше ніж один повний календарний місяць, розмір орендної плати за перший місяць оренди встановлюється шляхом коригування орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції у місяцях, що минули з дати визначення орендної плати за базовий місяць.

8.                  Розмір добової орендної плати розраховується на основі розміру місячної орендної плати з розрахунку кількості днів у місяці фактичного користування за формулою:

Опл. доб. = Опл : 12 х Х

де        Опл. доб. - розмір добової орендної плати, гривень;

Х - кількість днів у місяці фактичного користування.

9. Розмір погодинної орендної плати за об’єкт оренди розраховується на основі розміру добової орендної плати із розрахунку 24 години на добу за формулою:

Опл. год. = Опл : 12 х Х х 24

де        Опл. год. - розмір погодинної орендної плати;

Х - кількість днів у місяці фактичного користування.

У разі коли погодинна орендна плата припадає на вихідний або святковий день, у такі дні орендна плата нараховується за повну добу.

10. Розмір річної орендної плати за єдині майнові комплекси, їх відокремлені структурні підрозділи визначається за формулою:

 Опл.ц = (Воз х Внм) х Сор.ц : 100,

де        Опл.ц - розмір річної орендної плати за єдині майнові комплекси, їх відокремлені структурні підрозділи, гривень;

Воз - вартість основних засобів за незалежною оцінкою на дату оцінки об’єкта оренди (без урахування податку на додану вартість), гривень;

Внм - вартість нематеріальних активів за незалежною оцінкою на дату оцінки об’єкта оренди (без урахування податку на додану вартість), гривень;

Сор.ц - орендна ставка за використання об’єкта оренди, визначена згідно з додатком 2.

11. Розмір орендної плати за базовий місяць оренди за єдині майнові комплекси, їх відокремлені структурні підрозділи визначається за формулою:

 Опл.міс. = Опл.ц : 12

де        Опл.ц - розмір місячної орендної плати, визначений за цією Методикою, гривень.

Форма розрахунку орендної плати за базовий (перший) місяць оренди комунального майна наведена у додатку 3.

Якщо між датою визначення орендної плати за базовий місяць і датою підписання акта приймання-передачі майна минуло більше ніж один повний календарний місяць, розмір орендної плати за перший місяць оренди встановлюється шляхом коригування орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції у місяцях, що минули з дати визначення орендної плати за базовий місяць.

12. Результати незалежної оцінки майна чинні протягом 12 місяців від дати оцінки, якщо інший строк не передбачено у звіті про оцінку майна.

13. Річна орендна плата за оренду нерухомого майна у розмірі 1 гривні встановлюється таким орендарям:

- органам державної влади, органам місцевого самоврядування, іншим бюджетним організаціям, закладам, установам, які повністю утримуються за рахунок бюджетів усіх рівнів;

- комунальним некомерційним підприємствам, що утворилися у результаті реорганізації комунальних закладів охорони здоров’я, комунальним закладам, установам, організаціям, засновником яких є Харківська обласна рада;

- органам місцевого самоврядування для розміщення центрів надання адміністративних послуг;

- добровільним об’єднанням органів місцевого самоврядування, у тому числі асоціаціям органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом;

- казенним підприємствам, що утворилися у результаті реорганізації державного або комунального закладу охорони здоров’я;

- Національному банку щодо майна, яке було закріплене на праві господарського відання за Національним банком і передане до сфери управління інших державних органів або у комунальну власність, з цільовим функціональним призначенням для зберігання запасів готівки Національного банку та проведення технологічних процесів щодо забезпечення готівкового обігу;

- Пенсійному фонду України та його органам;

- національним художнім колективам, яким надається фінансова підтримка з державного або обласного бюджету;

- редакціям державних і комунальних періодичних видань, які повністю або частково фінансуються з державного або місцевих бюджетів, або заснованих об’єднаннями громадян, державними науково-дослідними установами, трудовими і журналістськими колективами, а також реформованим друкованим засобам масової інформації та редакціям відповідно до Закону України “Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації”.

Орендна плата у розмірі 1 гривні не застосовується у разі оренди нерухомого майна для розміщення засобів масової інформації:

-      рекламного та еротичного характеру;

-      заснованих в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства;

-      в яких понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали зарубіжних засобів масової інформації;

-      заснованих за участю юридичних або фізичних осіб, до сфери діяльності яких належить виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення.

14. Розмір річної орендної плати у разі оренди іншого окремого індивідуально визначеного майна (крім транспортних засобів) встановлюється на рівні 12 відсотків вартості об’єкта оренди.

Розмір річної орендної плати у разі оренди транспортних засобів встановлюється на рівні 10 відсотків вартості об’єкта оренди.

У разі коли орендарем є суб’єкт малого підприємництва, розмір річної орендної плати за оренду іншого окремого індивідуально визначеного майна, у тому числі транспортних засобів, становить 7 відсотків вартості об’єкта оренди.

15. Розмір місячної орендної плати у розмірі 1 гривні за 1 кв. метр занедбаної пам’ятки архітектури встановлюється кваліфікованій особі, визначеній пунктом 183 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 червня 2020 року № 483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна» (далі - Порядок), на підставі рішення орендодавця, прийнятого відповідно до пункту 191 Порядку, орендарям, які отримали таку пам’ятку в довгострокову пільгову оренду відповідно до пунктів 183-191 Порядку.

16. Встановлення орендної плати для суб’єктів господарювання, передбачених частиною другою статті 15 Закону, а також для підприємств, установ, організацій, включених обласною радою до переліку підприємств, установ, організацій, що надають соціально важливі послуги населенню у разі встановлення орендної плати на рівні нижчому, ніж визначено пунктом
52
Порядку) здійснюється з урахуванням вимог Закону України “Про державну допомогу суб’єктам господарювання”.

17. Якщо орендна плата визначена на підставі цієї Методики (крім пункту 13 цієї Методики) або абзацу четвертого частини сьомої статті 18 Закону (орендна плата за базовий місяць) і при цьому між датою визначення орендної плати за базовий місяць і датою підписання акта приймання-передачі минуло більше ніж один повний календарний місяць, розмір орендної плати за перший місяць оренди встановлюється шляхом коригування орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції у місяцях, що минули з дати визначення орендної плати за базовий місяць.

18. Якщо орендна плата визначена за результатами проведення аукціону, орендна плата за січень - грудень року оренди, наступного за роком, на який припадає перший місяць оренди, визначається шляхом коригування орендної плати за перший місяць оренди на річний індекс інфляції року, на який припадає перший місяць оренди. Орендна плата за січень - грудень третього і кожного наступного календарного року оренди визначається шляхом коригування місячної орендної плати, що сплачувалася у попередньому році, на середньорічний індекс інфляції такого року.

Орендна плата, встановлена відповідно до пункту 13 цієї Методики, не підлягає коригуванню на індекс інфляції.

19. Термін внесення орендної плати визначається в договорі.

20. Надміру сплачена сума орендної плати, що надійшла до бюджету або Балансоутримувачу, підлягає в установленому порядку зарахуванню в рахунок майбутніх платежів, а у разі неможливості такого зарахування у зв’язку з припиненням орендних відносин - поверненню Орендарю після надходження його письмової заяви.

 21. Орендна плата за майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області розподіляється наступним чином:

 а) за майно, орендодавцем якого виступає обласна рада:

 – за єдині майнові комплекси підприємств, їхніх відокремлених структурних підрозділів – 100 відсотків  суми орендної плати до обласного бюджету;

 – за нерухоме майно (будівлі, споруди, приміщення, а також їхні окремі частини) – 70 відсотків суми орендної плати до обласного бюджету,
30 відсотків
суми орендної плати балансоутримувачу;

 б) за майно, орендодавцем якого є комунальне підприємство (установа, заклад):

 – за оренду іншого окремого індивідуально визначеного майна та транспортних засобів – комунальному підприємству;

–  за нерухоме майно – 50 відсотків суми орендної плати орендодавцю (балансоутримувачу), 50 відсотків суми орендної плати до обласного бюджету.

Напрями та пропорції розподілу орендної плати, не передбачені цим пунктом Методики, визначаються за окремими рішеннями обласної ради.

22. Питання, що не врегульовані цією Методикою, регулюються чинним законодавством України з питань орендних відносин.

 

 

 

Керуючий справами

виконавчого апарату                                                                  

обласної ради                                                                                  Оксана МАЛИШЕВА