Додаток 3
до Методики

 

ЗАТВЕРДЖЕНО (ПОГОДЖЕНО)
Голова обласної ради
__________________________

___ ____________ 20__ року

МП (у разі наявності)

 

 

РОЗРАХУНОК орендної плати за базовий (перший) місяць оренди комунального майна, розташованого за адресою: ____________________________________

 

1. Орендну плату розраховано відповідно до Методики розрахунку орендної плати за майно, що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, та порядку її розподілу, затвердженої рішенням обласної ради від _______________ 20___ року № _____, далі – Методика, у такій послідовності: визначено розмір річної орендної плати; на основі розміру річної орендної плати встановлено розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку. На підставі базового місяця розрахунку орендної плати, розраховується орендна плата за перший місяць оренди, яка фіксується в договорі оренди.

 

2. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна визначається за формулою:

Опл = Вп х Сор : 100,

де        О пл      –   розмір річної орендної плати, без урахування податку на додану вартість*, грн.

В п        –   вартість орендованого майна, визначена шляхом проведення незалежної оцінки, грн. (станом на ___ _________ 20___ року);

С ор.     –   орендна ставка, визначена згідно з додатком 1 або додатком 2 до Методики, відсотків.

      

3. Розмір орендної плати за базовий місяць визначається за формулою:

Опл.міс. = Опл : 12

де        О пл.міс. – розмір місячної орендної плати, грн.

 

4. Розмір орендної плати за перший місяць оренди (_________ 20___ року) становить:

О пл.п.м. = О пл. міс. х І м**

де        О пл.п.м. - розмір орендної плати за перший місяць оренди, грн.

            І м. - індекс інфляції

 

* Оподаткування орендної плати здійснюється відповідно до вимог законодавства.

** У разі коли між датою визначення орендної плати за базовий місяць і датою підписання акта приймання - передачі майна минуло більше ніж один повний календарний місяць, розмір орендної плати за перший місяць оренди встановлюється шляхом коригування орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції у місяцях, що минули з дати визначення орендної плати за базовий місяць.

 

Уповноважена особа орендодавця

___________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ім’я, по батькові за наявності)

МП (у разі наявності)

 

 

Уповноважена особа орендаря

___________
(підпис)

____________________________
 (прізвище, ім’я, по батькові за наявності)

МП (у разі наявності)