ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення обласної ради

від 15 вересня 2010 року № 1805-V (1805-5-рр)

(LXI сесія V скликання)

 

 

 

 

 

П р о г р а м а

розвитку місцевого самоврядування

в Харківській області

на 2011-2015 роки

 

 


1.1.     ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

На сьогодні в Україні здійснюється низка заходів, спрямованих на здійснення комплексного реформування системи організації влади на місцевому рівні, включаючи питання регіонального розвитку, адміністративно-територіальної реформи, реформи місцевого самоврядування, покращення умов для реалізації прав і свобод людини і громадянина на місцевому рівні, створення правових та матеріально-фінансових засад трансформаційних процесів. Такі реформи набувають пріоритетного значення на шляху євроінтеграції України для зміцнення правових засад громадянського суспільства, поглиблення демократизації публічного управління. При цьому вони мають забезпечувати поступальний розвиток країни, враховувати започатковану у державі конституційну реформу та напрями здійснення перетворень,  визначені законодавчими актами, актами Президента України та Кабінету Міністрів України.

 

Проте заходи загальнодержавного масштабу жодним чином не виключають необхідності продовження реформ на обласному рівні, з урахуванням соціально-економічних, демографічних, суспільно-політичних та інших регіональних особливостей. Харківська область посідає одне з провідних місць серед регіонів України за економічним потенціалом, часткою у ВВП України та сукупному обсязі надходжень до державного бюджету, рівнем доходів населення та багатьма іншими показниками. Це створює необхідні соціально-економічні передумови для випереджаючого порівняно з іншими регіонами розвитку місцевого самоврядування у Харківській області. Важливим фактором подальшого удосконалення місцевого самоврядування в Харківській області є наявність на її території провідних наукових закладів, у тому числі Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого, Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Академії правових наук України та ін., чиї фахівці здатні забезпечити належну науково-правову базу для відповідних перетворень.

 

В процесі визначення пріоритетів та механізмів реалізації заходів у сфері місцевого самоврядування та регіонального розвитку, розробки відповідних нормативно-правових актів, здійснення інституційних перетворень велике значення має забезпечення залучення широкого кола громадськості, представників органів місцевого самоврядування до цих процесів з метою налагодження ефективних механізмів партнерства та вдосконалення системи взаємодії між депутатами місцевих рад, службовцями органів місцевого самоврядування різних рівнів та фахівцями в галузі муніципального права й муніципального управління. На шляху інформаційного забезпечення реформування організації влади на місцевому рівні особливого значення набуває проведення роз’яснювальної та просвітницької роботи серед населення, депутатів місцевих рад, працівників органів місцевого самоврядування щодо сутності, змісту та основних напрямків започаткованих реформ.


Зазначені фактори свідчать про необхідність розробки та впровадження комплексу заходів щодо розвитку місцевого самоврядування в Харківській області на сучасному етапі розвитку територіальних громад і органів муніципальної влади всіх рівнів, розташованих на її території. Реалізацію таких заходів передбачається здійснити в межах Програми розвитку місцевого самоврядування в Харківській області, строк дії якої, з урахуванням динаміки суспільно-політичних та соціально-економічних процесів, становитиме 5 років: з 2011 по 2015 роки.  

 

Програма розвитку місцевого самоврядування в Харківській області на 2011-2015 роки розроблена відповідно до статті 140 Конституції України (254к/96-ВР), Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (280/97-ВР), Європейської хартії місцевого самоврядування (994_036), ратифікованої Законом України від 15.07.97р. (452/97-ВР), з урахуванням Указу Президента України від 30.08.2001 N 749/2001 "Про державну підтримку розвитку місцевого самоврядування в Україні" (749/2001) і спрямована на подальший розвиток самоврядування в Харківській області як важливої складової становлення громадянського суспільства.

 

 

1.2. МЕТА ПРОГРАМИ

 

Метою програми розвитку місцевого самоврядування в Харківській області є:

 раціоналізація й підвищення ефективності функціонування системи місцевого самоврядування, забезпечення сталого місцевого та регіонального розвитку;

 посилення скоординованості роботи органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, науковців, інститутів громадянського суспільства щодо вирішення нагальних проблем регіонального розвитку;

 створення єдиної системи інформаційного забезпечення органів місцевого самоврядування.

 

 

1.3.            СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ

 

-         посилення ролі інститутів громадянського суспільства у забезпеченні регіонального розвитку;

-         раціоналізація системи органів місцевого самоврядування (в аспекті інституційних та територіальних перетворень);

-         відновлення контролю за станом і динамікою розвитку регіону;

-         формування повноцінної системи місцевого і регіонального самоврядування згідно зі стандартами Ради Європи;

-         забезпечення доступності управлінських та громадських послуг;

-         забезпечення керованості системних перетворень на рівні регіону.

 

1.4. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ І ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

 

1.     Поліпшення умов для реалізації прав і свобод людини і громадянина на регіональному рівні.

 

2.     Забезпечення ефективності організації місцевого самоврядування на регіональному рівні.

 

3.     Правове, методичне, кадрове та інформаційне забезпечення муніципального та регіонального розвитку.

 

Забезпечення сталого місцевого та регіонального розвитку, наближення  до європейських стандартів вимагає комплексного вирішення завдань, серед яких основні:

 

-         удосконалення механізмів реалізації прав і свобод людини і громадянина на місцевому і регіональному рівні;

-         підвищення рівня правової, політичної культури мешканців області щодо захисту їх прав і свобод шляхом проведення просвітницької діяльності;

-         розв’язання проблемних питань розвитку Харківського регіону та підготовка проектів відповідних програмних документів й нормативно-правових актів;

-         формування адекватної та ефективної структури муніципального управління на обласному, районному і місцевому рівнях;

-         поєднання зусиль органів місцевого самоврядування різного рівня для спільного вирішення питань місцевого й регіонального розвитку;

-         поліпшення взаємодії органів місцевого самоврядування з органами державної виконавчої влади, науковими установами, профспілками, громадськими організаціями при вирішенні питань місцевого значення;

-         вивчення, аналіз, узагальнення і впровадження вітчизняного і світового досвіду  у сфері співпраці органів публічної влади;

-         реформування системи надання адміністративних, управлінських і соціальних послуг згідно з європейськими стандартами;

-         розробка дієвих механізмів громадського контролю за діяльністю всіх суб’єктів місцевого самоврядування;

-         більш широке залучення громадськості до процесів розробки і прийняття владних рішень з питань місцевого значення;

-         заохочення громадської ініціативи з питань місцевого та регіонального розвитку;

-         забезпечення організаційних, правових та матеріально-фінансових умов для максимальної поінформованості членів територіальних спільнот про діяльність відповідних органів місцевого самоврядування;

-         сприяння зростанню ролі органів самоорганізації населення у вирішенні питань місцевого та регіонального значення, надання соціальних послуг населенню;

-          підвищення професійного рівня посадових осіб органів місцевого самоврядування,

-         підвищення престижу служби в органах місцевого самоврядування, активізація у молодіжному середовищі просвітницької діяльності з питань державного будівництва та місцевого самоврядування;

-          надання кваліфікованої юридичної, науково-практичної, консультаційної допомоги органам і посадовим особам місцевого самоврядування з проблемних питань місцевого самоврядування.

 

2. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

2.1.Реалізація основних завдань Програми передбачає тісну взаємодію органів місцевого самоврядування Харківської області з органами державної влади (Верховною Радою України, Президентом України, Кабінетом Міністрів України, міністерствами, іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади), органами місцевого самоврядування інших регіонів, асоціацій органів місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності.

 

2.2. Організацію  виконання  Програми  здійснює Харківська обласна рада за такими напрямами:

 

-         забезпечує виконання  Програми;

-         у разі потреби вносить зміни до Програми;

-         розглядає та приймає нормативно-правові акти,  розроблені  на  виконання Програми;

-         здійснює поточний контроль за виконанням заходів, передбачених Програмою;

-         щороку заслуховує доповідь про хід виконання Програми;

-         забезпечує експертизу проектів нормативно-правових актів, організовує їх публічне обговорення;

-         затверджує щороку в проекті обласного бюджету витрати на фінансування заходів Програми.

 

 

3. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету.

 

 

4. ЗАХОДИ та прогнозні розрахунки фінансування

Програми розвитку місцевого самоврядування в Харківській області

на 2011-2015 роки

 

 

 

 

 

грн.

 

 

Назва заходу

Виконавці

Термін виконання

2011 р.

2012 р.

2013 р.

2014 р.

2015 р.

1.              

Підготовка та видання збірників нормативних актів, довідників, посібників та методичних рекомендацій для органів місцевого самоврядування.

 

Виконавчий апарат

обласної ради;

 

постійні комісії обласної ради;

 

Національна академія правових наук України (за згодою);

 

Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого (за згодою);

 

НДІ Державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України

(за згодою);

 

Інститут підвищення кваліфікації Національної юридичної академії

України імені Ярослава Мудрого (за згодою);

 

Харківський регіональний інститут Національної академії державного управління при Президентові України

(за згодою)

 

 

Постійно

50 000

55 000

60 000

65 000

70 000

2.              

Розробка заходів, спрямованих на поліпшення інформування територіальних громад про діяльність органів місцевого самоврядування.

Удосконалення системи інформаційного забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування.

Створення спеціалізованих теле- та радіопрограм, окремих рубрик у засобах масової інформації, присвячених аналізу діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування, для висвітлення проблемних питань розвитку місцевого самоврядування області.

 

Виконавчий апарат

обласної ради;

 

 постійні комісії обласної ради

 

Постійно

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

3.              

     Організація та проведення семінарів, конференцій, «круглих столів», анкетувань, офіційних заходів за участю представників органів місцевого самоврядування всіх рівнів.

Виконавчий апарат

обласної ради;

 

постійні комісії обласної ради;

 

Всеукраїнська асоціація місцевих та регіональних влад  (за згодою);

 

Асоціація органів місцевого самоврядування Харківської області (за згодою);

 

Національна академія правових наук України (за згодою);

 

Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого (за згодою);

 

НДІ Державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України

(за згодою);

 

 

Інститут підвищення кваліфікації Національної юридичної академії

України імені Ярослава Мудрого (за згодою);

 

Харківський регіональний інститут Національної академії державного управління при Президентові України

(за згодою)

 

Щорічно

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

4.              

Розробка методичних рекомендацій з питань роботи органів місцевого самоврядування:

-      комплексного соціально-економічного розвитку населених пунктів;

-      ефективного використання бюджетних коштів;

-      управління комунальною власністю;

-      організації діловодства;

-      надання консультативної допомоги.

Виконавчий апарат обласної ради; постійні комісії обласної ради;

 

районні, міські, селищні, сільські ради (за згодою);

 

Національна академія правових наук України (за згодою);

 

НДІ Державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України (за згодою)

 

 

Постійно

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

5.              

Проведення аналізу, систематизація та вдосконалення процесу розробки нормативно-правових актів обласної ради.

Виконавчий  апарат обласної ради;

 

постійні комісії обласної ради;

 

НДІ Державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України (за згодою)

 

Постійно

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

6.              

Підготовка та подання до Кабінету Міністрів України пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів, що сприяють розвитку місцевого самоврядування та органів самоорганізації населення . 

Виконавчий апарат обласної ради; постійні комісії обласної ради;

 

Всеукраїнська асоціація місцевих та регіональних влад  (за згодою);

 

Асоціація органів місцевого самоврядування Харківської області (за згодою);

 

НДІ Державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України (за згодою)

 

Постійно

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

7.              

Участь у Всеукраїнському конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування.

Розробка та подання на конкурс проектів окремих програм розвитку місцевого самоврядування згідно з тематикою.

(На виконання Указу Президента України від 28.10.2002 N 952 «Про Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування»). (952/2002)

 

Виконавчий апарат

обласної ради;

 

постійні комісії обласної ради;

 

НДІ Державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України (за згодою)

 

У межах терміну конкурсу

 

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

8.              

Проведення обласного конкурсу «Краща сільська, селищна, міська (міст районного значення) рада».

 

Виконавчий апарат обласної ради;

постійні комісії обласної ради

Щорічно

300 000

350 000

400 000

450 000

500 000

9.              

Організація заходів з нагоди відзначення Дня місцевого самоврядування в області . 

Виконавчий апарат обласної ради;

постійні комісії обласної ради

Щорічно

300 000

350 000

400 000

450 000

500 000

10.          

Проведення обласного конкурсу
ім. О.С. Масельського на кращий літературний твір.

Виконавчий апарат обласної ради;

постійні комісії обласної ради;

 

управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації

 

 

Щорічно

150 000

160 000

170 000

180 000

190 000

11.          

Відзначення Дня Харківської області.

Виконавчий апарат обласної ради;

обласна державна адміністрація

Щорічно,

вересень

200 000

200 000

250 000

250 000

250 000

12.          

Сприяння співробітництву органів місцевого самоврядування області з органами місцевого самоврядування України, відповідними міжнародними організаціями та фондами з питань розвитку місцевого самоврядування.

Виконавчий апарат обласної ради;

 

 постійні комісії обласної ради;

 

Національна академія правових наук України (за згодою);

 

НДІ Державного будівництва та місцевого самоврядування  Національної академії правових наук України (за згодою);

 

Харківський регіональний інститут Національної академії державного управління при Президентові України

(за згодою);

 

Всеукраїнська асоціація місцевих та регіональних влад  (за згодою);

 

Асоціація органів місцевого самоврядування Харківської області (за згодою)

 

 

Постійно

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

13.          

Сплата внесків за членство  у Всеукраїнській асоціації місцевих та регіональних влад та Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області

 

Виконавчий  апарат

обласної ради

Постійно

60 000

60 000

60 000

60 000

60 000

14.          

Надання субвенції районним бюджетам для співфінансування міжнародного проекту ЄС та ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду»

Головне фінансове управління обласної державної адміністрації;

районні державні адміністрації,

районні ради

Постійно

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

15.          

Виплата особам, яким присвоєно звання «Почесний громадянин Харківської області» стипендії у розмірі
2,5 мінімальних заробітних плат щомісячно за життя.

Головне управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації

Щорічно

590 000

750 000

900 000

1 100 000

1 300 000

 

В С Ь О Г О:

2 210 000

2 485 000

2 800 000

3 115 000

3 430 000

 

 

 

5. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Реалізація зазначених в Програмі заходів сприятиме:

-         комплексному розвитку місцевого самоврядування в області;

-         розширенню участі населення у вирішенні питань місцевого значення, наближенню публічної влади до окремого громадянина і населення в цілому;

-         прозорості діяльності органів і посадових осіб місцевого самоврядування, пріоритетному відстоюванні органами місцевого самоврядування інтересів територіальних громад;

-         посиленню впливу населення на формування та реалізацію місцевої політики, контролю за витрачанням бюджетних коштів і активізацію населення в процесі визначення пріоритетних напрямків соціально-економічного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць;

-         удосконаленню нормативно-правових актів, що регулюють різні аспекти функціонування органів і посадових осіб місцевого самоврядування;

-         зниженню кількості непорозумінь щодо компетенції між органами і посадовими особами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади, ліквідації випадків дублювання повноважень;

-         посиленню відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування на місцевому та регіональному рівні;

-         удосконаленню механізмів притягнення до відповідальності за невиконання або неналежне виконання повноважень місцевими органами публічної влади та їх посадовими особами;

-         забезпеченню ефективної взаємодії обласної ради з органами місцевого самоврядування у вирішенні спільних завдань територіальних громад сіл, селищ, міст області щодо розвитку Харківської області.

 

 

6. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

 

6.1. Контроль за виконанням цієї Програми здійснює Харківська обласна рада (питання про хід виконання Програми розглядається  постійними комісіями обласної ради та на пленарних засіданнях обласної ради).

6.2. Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством України та рішеннями обласної ради.

 

 

 

Перший заступник

голови обласної ради                                                                 М. Тітов