ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
ІНСТРУКТИВНИЙ ЛИСТ
16.03.2011 N 10-36-3540
Саморегулівним організаціям
оцінювачів, суб'єктам
оціночної діяльності,
оцінювачам, споживачам
оціночних послуг

Щодо розгляду скарг на суб'єктів оціночної діяльності та судових експертів

( Із змінами, внесеними згідно з Листом Фонду державного майна N 10-36-4969 (v4969224-11) від 11.04.2011 )
Фонд державного майна України (далі - ФДМУ) як орган, що здійснює державне регулювання оціночної діяльності в Україні у зв'язку з численними зверненнями, що надходять до ФДМУ від правоохоронних органів, державних, приватних нотаріусів, адвокатів, суб'єктів господарювання та споживачів оціночних послуг щодо перевірки дотримання вимог чинного законодавства суб'єктами оціночної діяльності та судовими експертами під час здійснення оціночної діяльності, проведенні судових експертиз, надає такі роз'яснення.
Відповідно до статті 21 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" (2658-14) (далі - Закон) розгляд та надання пропозицій щодо скарг на оціночну діяльність суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання, у тому числі тих, які виникли під час проведення рецензування звіту про оцінку майна, відноситься до повноважень Наглядової ради з питань оціночної діяльності, що створюється ФДМУ.
Статтею 10 Закону (2658-14) визначено, що оцінка майна проводиться на підставі договору між суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання та замовником оцінки або на підставі ухвали суду про призначення відповідної експертизи щодо оцінки майна.
У разі проведення оцінки майна на підставі ухвали суду, умови і порядок її проведення, а також форма та зміст підсумкового документа, у якому викладаються результати оцінки, визначається відповідним процесуальним законодавством. А саме статтями 147 Цивільного процесуального кодексу України (1618-15) , 42 Господарського процесуального кодексу України (1798-12) , 82 Кодексу адміністративного судочинства України (2747-15) , 273 Кодексу про адміністративні правопорушення (80732-10) , а також 75 та 200 Кримінально-процесуального кодексу України (1001-05, 1002-05) , якими передбачається складання висновку експерта.
Згідно зі статтею 12 Закону (2658-14) звіт про оцінку майна є документом, що містить висновки про вартість майна та підтверджує виконані процедури з оцінки майна суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання відповідно до договору. Звіт підписується оцінювачами, які безпосередньо проводили оцінку майна, і скріплюється печаткою та підписом керівника суб'єкта оціночної діяльності.
Вимоги до змісту звіту про оцінку майна, порядку його оформлення та рецензування встановлені Національним стандартом N 1 "Загальні засади оцінки майна та майнових прав", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України N 1440 (1440-2003-п) від 10.09.2003.
Поряд з тим, відповідно до частини четвертої статті 4 Закону (2658-14) діяльність судових експертів, пов'язана з оцінкою майна, здійснюється на умовах і в порядку, передбачених Законом України "Про судову експертизу" (4038-12) , з урахуванням особливостей, визначених цим Законом щодо методичного регулювання оцінки цього майна. Інші положення цього Закону (2658-14) не поширюються на судових експертів.
Тому відповідно до процесуального законодавства України, Закону України "Про судову експертизу" (4038-12) у разі проведення оцінки майна судовим експертом на підставі ухвали суду (постанови судді) або постанови слідчого - складається висновок експерта. У разі проведення судовим експертом оцінки майна на підставі заяви фізичної чи юридичної особи відповідно до пункту 6 частини першої статті 13 Закону України "Про судову експертизу" (4038-12) та Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 N 53/5 (z0705-98) , складається висновок експертного дослідження.
Відповідно до п. п. 62-67 Національного стандарту N 1 "Загальні засади оцінки майна та майнових прав", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України N 1440 (1440-2003-п) від 10.09.2003, перевірка дотримання вимог нормативно-правових актів з оцінки майна під час проведення оцінки здійснюється шляхом рецензування звіту про оцінку майна.
Згідно з вимогами статті 13 Закону (2658-14) ФДМУ здійснює рецензування звітів про оцінку майна лише у випадках, якщо зазначена оцінка погоджується, затверджується або приймається органом державної влади. В інших випадках рецензування може здійснюватися на вимогу особи, яка використовує результати оцінки, оцінювачем, який має не менш ніж дворічний досвід практичної діяльності з оцінки майна, у тому числі оцінювачем - членом саморегулівної організації.
Пунктом 27 Порядку роботи Наглядової ради з питань оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 08.05.2002 N 791 (z0477-02) , та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.06.2002 за N 477/6765, встановлено, що для розгляду скарги на засіданні Наглядової ради особа, що її подала, забезпечує проведення рецензування звіту про оцінку майна.
Розгляд скарг на оціночну діяльність суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання здійснюється за наявності висновків з рецензування звітів про оцінку майна. До скарги додається звіт про оцінку майна, який був предметом рецензування.
Крім того зазначаємо, що згідно зі статтею 33 Закону (2658-14) спори, пов'язані з оцінкою майна, майнових прав, вирішуються в судовому порядку.
Особливо звертаємо увагу на те, що на законодавчому рівні розмежовано сфери регулювання діяльності оцінювачів та судових експертів.
До проведення судових експертиз залучаються фахівці, які у порядку, визначеному Законом України "Про судову експертизу" (4038-12) , отримали кваліфікацію судового експерта з відповідної експертної спеціальності та внесені до державного Реєстру атестованих судових експертів, ведення якого покладається на Міністерство юстиції України.
Вказаним Законом (2658-14) передбачається проведення судовими експертами поряд із судовими експертизами також експертних досліджень за заявами фізичних та юридичних осіб.
Після проведення необхідних досліджень експерт складає висновок, який повинен відповідати процесуальному законодавству України та Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 N 53/5 (z0705-98) , яка регламентує порядок складання висновку експерта та висновку експертного дослідження.
Процедура рецензування висновків, виконаних експертами, чинним законодавством не передбачена. Відповідно до процесуального законодавства України та статті 4 Закону України "Про судову експертизу" (4038-12) перевірка правильності та об'єктивності висновку судового експерта забезпечується призначенням повторної експертизи.
Враховуючи вищенаведене, розгляд скарг щодо висновків (експертних досліджень, судових експертиз), виконаних судовими експертами, належить до компетенції Міністерства юстиції України відповідно до положення про нього, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.11.2006 N 1577 (1577-2006-п) .
( Роз'яснення в редакції Листа Фонду державного майна N 10-36-4969 (v4969224-11) від 11.04.2011 )
Заступник Голови Фонду
Є.Григоренко