ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення обласної ради

від 19 грудня 2013 року № 883-VI

(XXVІІ сесія VІ скликання)

 

 

 

Обласна програма забезпечення

молоді житлом в Харківській області

на 2014 – 2017 роки

 

м. Харків

2013

 

ЗМІСТ

 

 

ПАСПОРТ                                                                                                                                      3

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ                                                                                                      4

 

ІІ. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ,

НА ВИКОНАННЯ ЯКОЇ

СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА                                                                                         4

 

ІІІ. МЕТА, ЗАВДАННЯ  ТА НАПРЯМИ

РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ                                                                                               5

 

ІV. ШЛЯХИ І СПОСОБИ РОЗВЯЗАННЯ

ПРОБЛЕМИ                                                                                                                       6

 

V. ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА

ФІНАНСУВАННЯ. СТРОКИ

ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ                                                                                                        7

 

VІ. ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ                                                                  8

 

VІІ. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ                                                                                                        12

 

VІІІ. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ

ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ                                                                                 12

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

 

 

1. Ініціатор розроблення обласної Програми забезпечення молоді житлом в Харківській області на 2014 – 2017 роки  (далі - Програма) – Харківська обласна державна адміністрація.

2. Дата, номер, назва розпорядчого документа про затвердження Програми – Стратегія сталого розвитку Харківської області до 2020 року, затверджена рішенням обласної ради від 23 грудня 2010 року № 27-VI (зі змінами).
3. Розробник Програми – Департамент містобудування та архітектури Харківської обласної державної адміністрації.
4. Співрозробники Програми – Харківське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву».
5. Відповідальний виконавець Програми – Департамент містобудування та архітектури  Харківської облдержадміністрації. 
6. Учасники (співвиконавці) Програми – Департамент фінансів Харківської обласної державної адміністрації, Департамент у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації, Харківське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», районні державні адміністрації, районні та міські ради міст обласного значення.
7. Термін реалізації Програми – 2014-2017 роки.
8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, - 46,20 млн грн.:
 
Джерела фінансування
Обсяг фінансування
(млн грн.)
У тому числі за роками
2014
2015
2016
2017
Обласний бюджет:

17,60

3,60

3,90

4,50

5,60

у т.ч. загальний фонд

15,50

3,00

3,50

4,00

5,00

спеціальний фонд (кошти від повернень)

2,10

0,60

0,40

0,50

0,60

Місцеві бюджети

24,40

6,00

6,10

6,10

6,20

Інші джерела (кошти населення)

4,20

0,96

1,00

1,06

1,18

Разом:

46,20

10,56

11,00

11,66

12,98

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Обласна Програма забезпечення молоді житлом в Харківській області на 2014–2017 роки розроблена  відповідно до: Закону України  «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» (зі змінами); Указу Президента України від 08.11.2007 №1077/2007 «Про заходи щодо будівництва доступного житла в Україні та поліпшення забезпечення громадян житлом»; Указу Президента України від 27.09.2013 № 532/2013 «Про Стратегію розвитку державної молодіжної політики на період до 2020 року»; постанови Кабінету Міністрів України від 24.10.2012 № 967 «Про затвердження Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013–2017 роки»; постанови Кабінету Міністрів України від 29.05.2001 № 584 «Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла».

Програма є складовою частиною соціальних ініціатив Президента України щодо забезпечення громадян доступним житлом і спрямована на покращення соціально-побутового та економічного становища молодих сімей і одиноких молодих громадян, їх гармонійного розвитку – як одного із чинників становлення та самореалізації молоді в суспільстві.

 

ІІ. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ,

НА ВИКОНАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

 

Житлове будівництво є важливою складовою частиною економіки України і суттєво впливає на всі галузі господарства.

Проблеми житлової сфери обумовлені потребою значних інвестицій в організацію будівництва, нестачею обігових коштів, недостатньо високим рівнем купівельної спроможності населення (хоча існує позитивна динаміка), частими змінами податкового та регулюючого законодавства в галузі будівництва.

Головною передумовою необхідності затвердження та реалізації Програми є низький рівень забезпеченості населення області, зокрема молоді, житлом і, як наслідок, наявна потреба у поліпшенні житлових умов населення. Треба мати на увазі, що у випадку вирішення житлової проблеми молодої сім’ї, разом із нею вирішується проблема і для інших членів родини – батьків, молодшого покоління.

За даними Державної служби статистики України станом на 01.01.2013 на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, у Харківській області знаходилось 5,8 тисяч молодих сімей. Станом на 01.11.2013 у базі даних Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» зареєстровано 465 кандидатів у позичальники.

Прийняття Програми спрямоване на розв’язання як житлових проблем молоді, так і підтримки будівельної галузі та житлового будівництва шляхом формування платоспроможного покупця на ринку житла.

Враховуючи значну складність поставленої проблеми, необхідність залучення до її вирішення не тільки державних інституцій, але і населення області (молоді та їх батьків), багатьох інших суб’єктів державних та ринкових відносин, забезпечення системності та синхронізації їх взаємодії, значного часу для виконання Програми, а також підтримки й координації роботи на рівні обласної ради та облдержадміністрації,– вирішення поставленої проблеми пропонується здійснювати саме програмним засобом.

 

ІІІ. МЕТА, ЗАВДАННЯ  ТА НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

 

            Метою Програми  є створення належних умов для забезпечення молодих сімей та одиноких громадян житлом.

Основними завданнями Програми є:

– покращення житлових умов молодих громадян;

– зміцнення молодих сімей;

– створення позитивних тенденцій у демографічній ситуації регіону;

– розв’язання житлових проблем молоді, в першу чергу яка проживає у сільській місцевості;

– зменшення міграції до обласного центру;

– розвиток різних видів пільгового молодіжного житлового кредитування та інших форм фінансової підтримки молодих сімей для поліпшення житлових умов;

– формування організаційних засад для здешевлення вартості будівництва і придбання житла молодими сім’ями та одинокими молодими громадянами;

– створення умов для отримання власного житла молодими спеціалістами, які отримали направлення на роботу, насамперед у сільській місцевості.

За участю держави реалізація заходів Програми дозволить до 2018 року забезпечити житлом значну частину молодих сімей та одиноких молодих громадян.

Пріоритетними напрямами реалізації Програми є:

– розповсюдження дії програми по всій території області, збільшення обсягів фінансування за рахунок залучення місцевих бюджетів;

– забезпечення житлом працівників соціальної сфери, органів місцевого самоврядування та агропромислового комплексу, зокрема молодих спеціалістів, які отримали направлення на роботу, насамперед у сільській місцевості;

– створення умов для збільшення обсягів будівництва в малих містах, селищах та селах.

Виконання Програми здійснюватиметься шляхом:

– надання пільгових довгострокових кредитів для будівництва (реконструкції) чи придбання житла за рахунок бюджетних коштів;

– іпотечного пільгового кредитування за рахунок власних і залучених коштів Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву строком до 30 років та звільнення молодих сімей із дітьми від сплати відсотків за користування кредитом;

– часткової компенсації відсоткової ставки кредиту, наданого для будівництва (реконструкції) чи придбання житла;

– надання за рахунок державного бюджету державної підтримки для будівництва чи придбання житла в межах 30 відсотків його вартості;

– цільової субсидії (дотації) із місцевих бюджетів.

Розподіл та використання коштів обласного бюджету здійснюється з урахуванням пріоритетів та обсягів фінансування місцевих програм.

 

ІV. ШЛЯХИ І СПОСОБИ РОЗВЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ

 

            Оптимальним способом розв’язання проблеми є розроблення та реалізація в повному обсязі «Обласної програми забезпечення молоді житлом в Харківській області на 2014–2017 роки».

Проблемні питання передбачається розв’язати за допомогою:

1. Забезпечення молоді житлом шляхом:

– надання молоді пільгових довгострокових кредитів для будівництва (реконструкції) чи придбання житла за рахунок бюджетних коштів;

– іпотечного пільгового кредитування за рахунок власних і залучених коштів Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву строком до 30 років та звільнення молодих сімей з дітьми від сплати відсотків за користування кредитом;

– надання за рахунок бюджетних коштів державної підтримки для будівництва чи придбання житла в межах 30 відсотків його вартості.

2. Зменшення вартості будівництва житла для молоді шляхом:

– сприяння створенню молодіжних житлових комплексів (житлово-будівельних кооперативів) та інших форм участі молоді в організації будівництва (придбання) житла;

– безоплатного виділення земельних ділянок для будівництва доступного житла для молоді;

– проектування та будівництва малоповерхового житла у сільській місцевості;

– використання проектів житлових будинків повторного застосування.

3. Збільшення обсягів фінансування шляхом:

– розробки та реалізації місцевих (районних, міських та інших програм);

– залучення коштів підприємств;

– розроблення нових фінансово-кредитних та накопичувальних механізмів.

 

 

V. ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ.
СТРОКИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів обласного та місцевих бюджетів, інших джерел, у тому числі власних коштів громадян.

Усього на виконання Програми передбачається залучити 46,20 млн грн., у тому числі кошти місцевих (районів, міст, селищ, сіл) бюджетів – 24,40 млн грн., без урахування щорічних інфляційних показників.

Строки виконання Програми – протягом 2014–2017 років.

 


VІ. ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

 

№ з/п

 

Найменування завдання та заходу

 

 

Виконавець

 

Термін

виконання

Орієнтовні обсяги фінансування

(млн грн.)

 

Очікуваний результат

 

Обласний бюджет

 Місцеві бюджети

Інші джерела

Всього

1

2

4

 

 

 

 

 

 

1.

Забезпечення інформування громадян, які перебувають на квартирному обліку, про можливість їх участі у Програмі

Департамент містобудування та архітектури Харківської облдержадміністрації, Департамент у справах молоді та спорту Харківської облдержадміністрації, Харківське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи  «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», районні державні адміністрації, районні та міські ради міст обласного значення

2014

0,00

0,00

0,00

0,00

Участь громадян у Програмі

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

Всього:

 

2014–2017

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Здійснення відбору громадян, які мають право на отримання молодіжного пільгового кредиту

Харківське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи  «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», районні державні адміністрації, районні та міські ради міст обласного значення

2014

0,00

0,00

0,00

0,00

Визначення сімей, які мають право на пільгове молодіжне кредитування

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

Всього:

 

2014–2017

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

Здійснення заходів щодо збільшення обсягів надання довгострокових кредитів на будівництво (реконструкцію) та придбання житла для молодих сімей та одиноких громадян за рахунок різних джерел фінансування

Департамент містобудування та архітектури Харківської облдержадміністрації, Департамент фінансів Харківської облдержадміністрації, районні державні адміністрації, районні та міські ради міст обласного значення

2014

0,00

0,00

0,00

0,00

Залучення додаткових коштів

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

Всього:

 

2014–2017

0,00

0,00

0,00

0,00

4.

Планування видатків із місцевих бюджетів на виконання визначених Програмою заходів

Департамент містобудування та архітектури Харківської облдержадміністрації,  районні державні адміністрації, районні та міські ради міст обласного значення

2014

0,00

0,00

0,00

0,00

Виділення коштів з місцевих бюджетів

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

Всього:

 

2014–2017

0,00

0,00

0,00

0,00

5.

Здійснення моніторингу та аналіз досвіду інших міст та регіонів України у галузі молодіжного житлового кредитування з метою втілення кращих зразків у Харківській області

Департамент містобудування та архітектури Харківської облдержадміністрації, Харківське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи  «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву»

2014

0,00

0,00

0,00

0,00

Забезпечення ефективної реалізації Програми

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

Всього:

 

2014–2017

0,00

0,00

0,00

0,00

6.

Надавати методичну допомогу в розробці районних та міських Програм забезпечення молоді житлом з включенням до них конкретних заходів щодо розвитку молодіжного житлового кредитування

Департамент містобудування та архітектури Харківської облдержадміністрації, Харківське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи  «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву»

2014

0,00

0,00

0,00

0,00

Розроблення районних та міських програм забезпечення молоді житлом

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

Всього:

 

2014–2017

0,00

0,00

0,00

0,00

7.

Виділення земельних ділянок для будівництва доступного житла та забезпечення контролю за їх цільовим використанням

Районні державні адміністрації, районні та міські ради міст обласного значення

2014

0,00

0,00

0,00

0,00

Виділення земельних ділянок

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

Всього:

 

2014–2017

0,00

0,00

0,00

0,00

8.

Контроль за добудовою об’єктів незавершеного житлового будівництва в рамках реалізації Програми

Департамент містобудування та архітектури Харківської облдержадміністрації, Харківське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи  «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву»

2014

0,00

0,00

0,00

0,00

Введення житлових будинків в експлуатацію у встановлені терміни

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

Всього:

 

2014–2017

0,00

0,00

0,00

0,00

9.

Придбання індивідуальних житлових будинків та  квартир у багатоповерхових будинках, у тому числі і тих, що введенні в експлуатацію  

Харківське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи  «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву»

2014

3,60

6,00

0,96

10,56

Поліпшення житлових умов молодих сімей

 

2015

3,90

6,10

1,00

11,00

2016

4,50

6,10

1,06

11,66

2017

5,60

6,20

1,18

12,98

Всього:

 

2014–2017

17,60

24,40

4,20

46,20

 

 

Всього:

2014

3,60

6,00

0,96

10,56

 

 

 

Всього:

2015

3,90

6,10

1,00

11,00

 

 

 

Всього:

2016

4,50

6,10

1,06

11,66

 

 

 

Всього:

2017

5,60

6,20

1,18

12,98

 

 

 

Всього за Програмою:

2014–2017

17,60

24,40

4,20

46,20

 


12

 

 

VІІ. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

Реалізація Програми дозволить:

– поліпшити житлові умови безпосередньо для 179 молодих сімей та одиноких молодих громадян;

– створити умови для розгортання та поширення в області нових та існуючих державних житлових програм;

– ввести в експлуатацію близько 4,0 тис. кв. метрів загальної площі житла безпосередньо за рахунок пільгових довгострокових кредитів;

– залучити на будівництво житла близько 4,20 млн грн. позабюджетних коштів – власних коштів позичальників.

 

 

Кількість молодих сімей та одиноких молодих громадян, які перебувають на квартирному обліку станом на 01.01.2013

2014 рік

2015 рік

2016 рік

2017 рік

усього

таких, що планується забезпечити житлом

кількість квартир, одиниць

 

обсяг придбання /введення  в експлуата-цію житла, кв. м

кількість квартир, одиниць

 

обсяг придбання/введення в експлуата-цію житла, кв. м

кількість квартир, одиниць

 

обсяг придбання/ введення  в експлуата-цію житла, кв. м

кількість квартир, одиниць

обсяг придбання/ введення в експлуата-цію житла, кв. м

5820

179

35

2187,5

41

2562,5

48

3000,0

55

3437,5

 

*Середня норма забезпечення житлом сімей із трьох осіб - 62,5 кв.м.

 

VІІІ. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ

 

Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює Департамент містобудування та архітектури Харківської обласної державної адміністрації.

Харківська обласна державна адміністрація інформує про стан виконання заходів Програми постійні комісії Харківської обласної ради з питань промисловості, будівництва, транспорту, шляхів і зв'язку, з питань бюджету та з питань молодіжної політики, спорту та туризму щокварталу до 20 числа місяця, наступного за звітним періодом.

 

 

 

 

Перший заступник

голови обласної ради                                                                                           О. Олешко